تلاکوپان(به اسپانیایی: Tlacopan) نام شهری‌است که در روزگار پیش از کشف آمریکا در مکزیک کنونی جای‌داشته‌است. این شهر در کرانهٔ باختری دریاچه تکسکوکو جای داشته‌است و یکی از دولت‌شهرهای اتحادیه آزتک بود و نسبت به دیگر دولت‌شهرهای این اتحادیه اهمیت کمتری داشت.

نقاشه ای از تلاکوپان

سرانجام در ۱۵۲۱ هرنان کورتس کشورگشای اسپانیایی با یاری بومیان همپیمانش بر این شهر چیره‌گشت.

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Tlacopan," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tlacopan&oldid=282849715 (accessed April 9, 2009).