سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
کواترنری پلیستوسن گالئاسین → پس از آن
نئوژن پلیوسن پیاچنزین ۲٫۵۸۸–۳٫۶۰۰
زانکلین ۳٫۶۰۰–۵٫۳۳۲
میوسن مسینین ۵٫۳۳۲–۷٫۲۴۶
تورتونین ۷٫۲۴۶–۱۱٫۶۰۸
سراوالین ۱۱٫۶۰۸–۱۳٫۶۵
لانگین ۱۳٫۶۵–۱۵٫۹۷
بوردیگالین ۱۵٫۹۷–۲۰٫۴۳
آکوئیتانین ۲۰٫۴۳–۲۳٫۰۳
پالئوژن الیگوسن چاتین پیش از آن

تورتونین (انگلیسی: Tortonian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی یک اشکوب یا عصر از ردیف یا دور میوسن پایانی به‌شمار می‌رود که بازه زمانی از ۱۱٫۶۰۸ تا ۷٫۲۴۶ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد. این عصر در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب سراوالین و پیش از مسینین جای می‌گیرد.

منابع

ویرایش
دوره نئوژن
میوسن پلیوسن
آکوئیتانین |بوردیگالین
لانگین | سراوالین
تورتونین | مسینین
زانکلین | پیاسنزین