توری به یکی از موارد زیر اشاره دارد:

ریاضیاتویرایش

دیگر کاربردهاویرایش