توزیع فراوانی (به انگلیسی: Frequency distribution) در آمار، اقتصاد، و علوم تجربی، نوعی خلاصه‌سازی پرسودی از داده است.

یک نمونه از یک توزیع فراوانی

توزیع فراوانی مشاهدات را طبقه‌بندی نموده و بسامد (یا فراوانی) مشاهدات را برحسب هر طبقه توصیف می‌کند (به‌صورت درصد یا به صورت عدد).[۱]

منابع ویرایش

  1. Statistics. Donald J. Koosis. 4Ed. 1997 ISBN 0-471-14688-9 pp.2