توزیع نیم نرمال

توزیع نیم نرمال در نظریه احتمال و آمار یک توزیع پیوسته است. این توزیع در حقیقت برابر با توزیع قدر مطلق توزیع نرمال است. تابع چگالی احتمال آن به صورت زیر است:

تابع توزیع تجمعی آن به صورت زیر است:

تابع امید ریاضی آن به صورت زیر است:

واریانس آن به صورت زیر است:

منابعویرایش

  1. http://mathworld.wolfram.com/Half-NormalDistribution.html