توسعه علمی

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته شدن و حتی بزرگ شدن[۱]. توسعه علمی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های علمی اعم از ظرفیت‌هایفیزیکی، انسانی و اجتماعی. باید بین دو مفهوم رشد علمی و توسعه علمی تمایز قائل شد زیرا رشد علمی، مفهوم کمی ولی توسعه علمی مفهوم کیفی است. درتوسعه علمی علاوه بر رشد کمی، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌هاتغییر خواهد کرد، توان بهرهبرداری از ظرفیت‌های موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد.[۲]

دو هدف اصلی توسعه علمی :

  • افزایش دانش مردم جامعه
  • استفاده از آن دانش برای تولید فناوری

منابعویرایش

  1. فرهنگ لغات اکسفورد,۲۰۰۱
  2. شاهین,آرش,مدیریت فرایند ترسیم نقشه جامع علمی کشور: رویکردی نظام مند و متوازن به رشته‌های علمی دانشگاها.