توپولوژی جبری مبحثی از ریاضیات است که به مطالعه فضاهای توپولوژیک بوسیله ابزارهای جبر مجرد می‌پردازد. به کمک گروه بنیادی یا پوانکاره می‌توان ساختار توپولوژیک اجسام را بررسی کرد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش