تک‌گروه‌های دی‌ان‌ای Y بر پایه گروه قومی

در فهرست ذیل گروه‌های قومی سرشناس برپایهٔ تک‌گروه‌های دی‌ان‌ای Y آمده‌اند. این فهرست از دو ستون تشکیل یافته‌است. ستون اولی مقدار کل نمونه مطالعه شده و ستون دومی درصد یک تک‌گروه را در بین نمونه‌ها نشان می‌دهد.

قوم زبان n[۱] R1b[۲] n R1a n I n E1b1b n E1b1a n J n G n N n T n L
Northwest Caucasian ۱۴ ۰[۳] ۱۴ ۱۴[۳] ۱۴ ۰[۳] ۱۴ ۰[۳] ۱۴ ۰[۳] ۱۴ ۷[۳][۴] ۱۴ ۲۹[۳]
مردم آبخازی Northwest Caucasian ۱۲ ۸[۳] ۱۲ ۳۳٫۰[۳] ۱۲ ۳۳٫۳[۳] ۱۲ ۰[۳] ۱۲ ۰[۳] ۱۲ ۲۵[۳][۴] ۱۲ ۰[۳]
آلبانیایی‌ها IE (Albanians) ۱۸٫۲[۵] ۹٫۱[۵] ۲۱٫۷[۵] ۲۴٫۴[۵] ۲۳٫۵[۵] ۱٫۸[۵]
آلبانیایی‌ها IE (Albanian) ۵۱ ۱۷٫۶[۶] ۵۱ ۹٫۸[۶] ۵۱ ۱۹٫۶[۶] ۵۱ ۲۱٫۶[۶] ۵۱ ۲۳٫۵[۶] ۵۱ ۲٫۰[۶] ۵۱ ۰٫۰[۶] ۵۱ ۰٫۰[۶] ۵۱ ۰٫۰[۶]
Kosovo Albanians (پریشتینا) IE (Albanian) ۱۱۴ ۲۱٫۱[۷] ۱۱۴ ۴٫۴[۷] ۱۱۴ ۷٫۹[۷] ۱۱۴ ۴۷٫۴[۷] ۱۱۴ ۱۶٫۷[۷]
آلبانیایی‌ها (تیرانا) IE (Albanian) ۳۰ ۱۳٫۳[۸] ۳۰ ۱۳٫۳[۸] ۳۰ ۱۶٫۷[۸] ۳۰ ۲۳٫۳[۸] ۳۰ ۰٫۰[۸] ۳۰ ۲۰٫۰[۸] ۳۰ ۳٫۳[۸]
آلبانیایی‌ها IE (Albanian) ۵۵ ۱۸٫۲[۵] ۵۵ ۹٫۱[۵] ۵۵ ۲۱٫۸[۵] ۵۵ ۲۵٫۵[۵] ۵۵ ۰٫۰[۵] ۵۵ ۲۳٫۶[۵] ۵۵ ۱٫۸[۵] ۵۵ ۰٫۰[۵] ۵۵ ۰٫۰[۵] ۵۵ ۰٫۰[۵]
آلبانیایی‌ها (جمهوری مقدونیه) IE (Albanian) ۶۴ ۱۸٫۸[۵] ۶۴ ۱٫۶[۵] ۶۴ ۱۷٫۲[۵] ۶۴ ۳۹٫۱[۵] ۶۴ ۰٫۰[۵] ۶۴ ۲۱٫۹[۵] ۶۴ ۱٫۶[۵] ۶۴ ۰٫۰[۵] ۶۴ ۰٫۰[۵] ۶۴ ۰٫۰[۵]
آلبانیایی‌ها IE (Albanian) ۱۰۶ ۲۳٫۶[۹]
مردم آلتای Turkic, Siberia ۱۴۲ ۹٫۲[۱۰]
مردم آلتای (Northern) Turkic, Siberian ۵۰ ۶٫۰[۱۱] ۵۰ ۳۸٫۰ ۵۰ ۰٫۰ ۵۰ ۰٫۰ ۵۰ ۲٫۰ ۵۰ ۰٫۰ ۵۰ ۱۰٫۰
مردم آلتای (Southern) Turkic, Siberia ۹۶ ۱٫۰[۱۱] ۹۶ ۵۳٫۱ ۹۶ ۲٫۱ ۹۶ ۱٫۰ ۹۶ ۴٫۲ ۹۶ ۱۱٫۵
Ambalakarar Dravidian (Southern) ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۱۳٫۸[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۶٫۹[۱۲] ۲۹ ۳٫۴[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۲۰٫۷[۱۲]
Amhara Afro-Asiatic (Semitic) ۴۸ ۰٫۰[۱۳] ۴۸ ۰٫۰[۱۳] ۴۸ ۰٫۰[۱۳] ۴۸ ۴۵٫۸[۱۳] ۴۸ ۳۳٫۳[۱۳] ۴۸ ۰٫۰[۱۳] ۴۸ ۰٫۰[۱۳] ۴۸ ۴٫۲[۱۳] ۴۸ ۰٫۰[۱۳]
Andalusians IE (Romance) ۲۹ ۶۵٫۵[۶] ۲۹ ۰٫۰[۶] ۱۰۳ ۳٫۹[۹] ۷۶ ۹٫۲[۱۴] ۹۳ ۱٫۱[۱۴] ۲۹ ۰٫۰[۶] ۲۹ ۰٫۰[۶] ۲۹ ۶٫۹[۶] ۲۹ ۳٫۴[۶]
Andis Northeast Caucasian ۴۹ ۶٫۱[۱۵] ۴۹ ۲٫۰[۱۵] ۴۹ ۲۶٫۵[۱۵] ۴۹ ۲٫۰[۱۵] ۴۹ ۵۵٫۱[۱۵] ۴۹ ۶٫۱[۱۵] ۴۹ ۰٫۰[۱۵] ۴۹ ۲٫۰[۱۵] ۴۹ ۰٫۰[۱۵]
Arabs (الجزایر) Afro-Asiatic (Semitic) ۳۵ ۱۳٫۰[۱۶] ۳۵ ۰٫۰[۱۶] ۳۲ ۵۰[۱۴] ۳۵ ۳۵[۱۶]
Arabs (الجزایر - وهران، الجزایر) Afro-Asiatic (Semitic) ۱۰۲ ۱۰٫۸[۱۷] ۱۰۲ ۱[۱۷] ۱۰۲ ۵۰٫۹[۱۷] ۱۰۲ ۱۲٫۸[۱۷] ۱۰۲ ۲۷٫۴[۱۷]
Arabs (بادیه‌نشینان) Afro-Asiatic (Semitic) ۳۲ ۰٫۰[۱۸] ۳۲ ۹٫۴[۱۸] ۳۲ ۶٫۳[۱۸] ۳۲ ۱۸٫۷[۱۸] ۳۲ ۶۵٫۶[۱۸] ۳۲ ۰٫۰[۱۸]
Arabs مصر Afro-Asiatic (Semitic) ۱۴۷ ۴٫۱[۱۹] ۱۴۷ ۲٫۷[۱۹] ۱۴۷ ۰٫۷[۱۹] ۱۴۷ ۳۶٫۷[۱۹] ۱۴۷ ۲٫۸[۱۹] ۱۴۷ ۳۲٫۰[۱۹] ۱۴۷ ۸٫۸[۱۹] ۱۴۷ ۰٫۰[۱۹] ۱۴۷ ۸٫۲[۱۹]
Arabs (اسرائیل) Afro-Asiatic (Semitic) ۱۴۳ ۸٫۴[۱۸] ۱۴۳ ۱٫۴[۱۸] ۱۴۳ ۶٫۳[۱۸] ۱۴۳ ۲۰٫۳[۱۸] ۱۴۳ ۵۵٫۲[۱۸] ۱۴۳ ۰٫۰[۱۸]
مردم عربs (مراکش) Afro-Asiatic (Semitic) ۴۴ ۳٫۸[۷] ۴۴ ۰٫۰[۷] ۴۴ ۰٫۰[۷] ۴۹ ۸۵٫۵[۱۴] ۴۹ ۲٫۴[۱۴]
مردم عربs (عمان) Afro-Asiatic (Semitic) ۱۲۱ ۱٫۷[۱۹] ۱۲۱ ۹٫۱[۱۹] ۱۲۱ ۰٫۰[۱۹] ۱۲۱ ۱۵٫۷[۱۹] ۱۲۱ ۷٫۴[۱۹] ۱۲۱ ۴۷٫۹[۱۹] ۱۲۱ ۱٫۷[۱۹] ۱۲۱ ۸٫۳[۱۹] ۱۲۱ ۰٫۸[۱۹]
Arabs (قطر) Afro-Asiatic (Semitic) ۷۲ ۱٫۴[۲۰] ۷۲ ۶٫۹[۲۰] ۷۲ ۰٫۰[۲۰] ۷۲ ۵٫۶[۲۰] ۷۲ ۲٫۸[۲۰] ۷۲ ۶۶٫۷[۲۰] ۷۲ ۲٫۸[۲۰] ۷۲ ۰٫۰[۲۰] ۷۲ ۰٫۰[۲۰] ۷۲ ۲٫۸[۲۰]
Arabs (عربستان سعودی) Afro-Asiatic (Semitic) ۱۵۷ ۱٫۹[۲۱] ۱۵۷ ۵٫۱[۲۱] ۱۵۷ ۰٫۰[۲۱] ۱۵۷ ۷٫۶[۲۱] ۱۵۷ ۷٫۶[۲۱] ۱۵۷ ۴۰٫۰[۲۱] ۱۵۷ ۳٫۲[۲۱] ۱۵۷ ۰٫۰[۲۱] ۱۵۷ ۵٫۱[۲۱] ۱۵۷ ۱٫۹[۲۱]
Arabs (امارات متحده عربی) Afro-Asiatic (Semitic) ۱۶۴ ۴٫۳[۲۰] ۱۶۴ ۷٫۳[۲۰] ۱۶۴ ۱۱٫۶[۲۰] ۱۶۴ ۵٫۵[۲۰] ۱۶۴ ۴۵٫۱[۲۰] ۱۶۴ ۴٫۳[۲۰] ۱۶۴ ۰٫۰[۲۰] ۱۶۴ ۴٫۹[۲۰] ۱۶۴ ۳٫۰[۲۰]
Arabs (یمن) Afro-Asiatic (Semitic) ۶۲ ۰٫۰[۲۰] ۶۲ ۰٫۰[۲۰] ۶۲ ۰٫۰[۲۰] ۶۲ ۱۲٫۹[۲۰] ۶۲ ۳٫۲[۲۰] ۶۲ ۸۲٫۳[۲۰] ۶۲ ۱٫۶[۲۰] ۶۲ ۰٫۰[۲۰] ۶۲ ۰٫۰[۲۰] ۶۲ ۰٫۰[۲۰]
مردم عربs (Syria) Afro-Asiatic (Semitic) ۲۰ ۱۵٫۰[۶] ۲۰ ۱۰٫۰[۶] ۲۰ ۵٫۰[۶] ۲۰ ۱۰٫۰[۶] ۲۰ ۳۰٫۰[۶] ۲۰ ۰٫۰[۶] ۲۰ ۰٫۰[۶] ۲۰ ۰٫۰[۶] ۲۰ ۰٫۰[۶]
مردم عربs (Lebanon) Afro-Asiatic (Semitic) ۳۱ ۶٫۴[۶] ۳۱ ۹٫۷[۶] ۳۱ ۳٫۲[۶] ۳۱ ۲۵٫۸[۶] ۳۱ ۴۵٫۲[۶] ۳۱ ۳٫۲[۶] ۳۱ ۰٫۰[۶] ۳۱ ۰٫۰[۶] ۳۱ ۳٫۲[۶]
مردم عربs (Sudan) Afro-Asiatic (Semitic) ۱۰۲ ۱۵٫۷[۲۲] ۱۰۲ ۳٫۹[۲۲] ۱۰۲ ۱۶٫۷[۲۲] ۱۰۲ ۴۷٫۱[۲۲]
Arabs (تونس) Afro-Asiatic (Semitic) ۱۴۸ ۶٫۸[۱۶] ۱۴۸ ۰٫۰[۱۶] ۱۴۸ ۰٫۰[۱۶] ۱۴۸ ۴۹٫۳[۱۶] ۱۴۸ ۱٫۴[۱۶] ۱۴۸ ۳۵٫۸[۱۶] ۱۴۸ ۰٫۰[۱۶] ۱۴۸ ۰٫۷[۱۶] ۱۴۸ ۰٫۰[۱۶]
Arabs (لیبی) Afro-Asiatic (Semitic) ۶۳ ۳[۲۳] ۶۳ ۱٫۵[۲۳] ۶۳ ۱٫۵[۲۳] ۶۳ ۵۲٫۰[۲۳] ۶۳ ۰٫۰[۲۳] ۶۳ ۲۴٫۰[۲۳] ۶۳ ۸٫۰[۲۳] ۶۳ ۵٫۰[۲۳] ۶۳ ۱٫۵[۲۳]
مردم ارمنی IE (Armenian) ۸۹ ۲۴٫۷[۲۴] ۸۹ ۵٫۶[۲۴] ۱۰۰ ۵٫۰[۳] ۸۹ ۳٫۴[۲۴] ۸۹ ۲۹٫۲[۲۴] ۱۰۰ ۱۱٫۰[۳] ۸۹ ۳٫۴[۲۴]
Population Language Family[۲۵] n[۲۶] R1b[۲۷] n R1a n I n E1b1b n E1b1a n تک‌گروه J (دی‌ان‌ای Y) n G n N n T n L n H
مردم ارمنی IE (Armenian) ۷۳۴ ۳۲٫۴[۲۸] ۷۳۴ ۵٫۳[۲۸] ۷۳۴ ۵٫۴[۲۸] ۷۳۴ ۱٫۶[۲۸]
Aromuns (شهرستان فیر، Albania) IE (Romance) ۳۹ ۲٫۶[۸] ۳۹ ۲٫۶[۸] ۳۹ ۱۷٫۹[۸] ۳۹ ۱۷٫۹[۸] ۳۹ ۰٫۰[۸] ۳۹ ۴۸٫۷[۸] ۳۹ ۱۰٫۳[۸] ۳۹ ۰٫۰[۸] ۳۹ ۰٫۰[۸] ۳۹ ۰٫۰[۸]
Aromuns (ناحیه گیروکاستر، Albania) IE (Romance) ۱۹ ۳۶٫۸[۸] ۱۹ ۰٫۰[۸] ۱۹ ۴۲٫۱[۸] ۱۹ ۱۵٫۸[۸] ۱۹ ۰٫۰[۸] ۱۹ ۵٫۳[۸] ۱۹ ۰٫۰[۸] ۱۹ ۰٫۰[۸] ۱۹ ۰٫۰[۸] ۱۹ ۰٫۰[۸]
Aromuns (کروشفو، Macedonia) IE (Romance) ۴۳ ۲۷٫۹[۸] ۴۳ ۱۱٫۶[۸] ۴۳ ۲۰٫۹[۸] ۴۳ ۲۰٫۹[۸] ۴۳ ۰٫۰[۸] ۴۳ ۱۱٫۶[۸] ۴۳ ۷٫۰[۸] ۴۳ ۰٫۰[۸] ۴۳ ۰٫۰[۸] ۴۳ ۰٫۰[۸]
Aromuns (Štip, Macedonia) IE (Romance) ۶۵ ۲۳٫۱[۸] ۶۵ ۲۱٫۵[۸] ۶۵ ۱۶٫۹[۸] ۶۵ ۱۸٫۵[۸] ۶۵ ۰٫۰[۸] ۶۵ ۲۰٫۰[۸] ۶۵ ۰٫۰[۸] ۶۵ ۰٫۰[۸] ۶۵ ۰٫۰[۸] ۶۵ ۰٫۰[۸]
Aromuns (Romania) IE (Romance) ۴۲ ۲۳٫۸[۸] ۴۲ ۲٫۴[۸] ۴۲ ۱۹٫۰[۸] ۴۲ ۷٫۱[۸] ۴۲ ۰٫۰[۸] ۴۲ ۳۳٫۳[۸] ۴۲ ۰٫۰[۸]
اشکنازی Afro-Asiatic (Semitic) ۷۹ ۱۲٫۷[۱۸] ۷۹ ۲۲٫۸[۱۸] ۷۹ ۴۳٫۰[۱۸] ۷۹ ۰٫۰[۱۸]
اشکنازی Afro-Asiatic (Semitic) ۴۴۲ ۴٫۱[۲۹] ۴۴۲ ۱۹٫۷[۲۹] ۴۴۲ ۰٫۲[۲۹] ۴۴۲ ۳۸٫۰[۲۹] ۴۴۲ ۹٫۷[۲۹] ۴۴۲ ۰٫۲[۲۹] ۴۴۲ ۰٫۲[۲۹]
اتریشیان IE (Germanic, West) ۲۱۹ ۳۲ ۲۱۹ ۱۴
آوارهای قفقازی Northeast Caucasian ۴۲ ۲٫۴[۱۵] ۴۲ ۲٫۴[۱۵] ۴۲ ۰٫۰[۱۵] ۴۲ ۷٫۱[۱۵] ۴۲ ۷۱٫۴[۱۵] ۴۲ ۰٫۰[۱۵] ۴۲ ۰٫۰[۱۵] ۴۲ ۴٫۸[۱۵] ۴۲ ۹٫۵[۱۵]
مردم آذری Turkic, Oghuz ۷۲ ۱۱٫۱[۳۰] ۷۲ ۶٫۹[۳۰] ۹۷ ۴٫۱[۳۱]
Bagvalal زبان‌های قفقازی شمال شرقی ۲۸ ۶۷٫۹[۱۵] ۲۸ ۳٫۶[۱۵] ۲۸ ۷٫۱[۱۵] ۲۸ ۰٫۰[۱۵] ۲۸ ۲۱٫۴[۱۵] ۲۸ ۰٫۰[۱۵] ۲۸ ۰٫۰[۱۵] ۲۸ ۰٫۰[۱۵] ۲۸ ۰٫۰[۱۵]
بالکارها Turkic, Kipchak ۳۹ ۲٫۶[۱۴] ۱۶ ۲۵٫۰[۱۴]
بالکارهاs Turkic, Kipchak ۳۸ ۱۳٫۲[۵] ۳۸ ۱۳٫۲[۵] ۳۸ ۲٫۶[۵] ۳۸ ۲٫۶[۵] ۳۸ ۰٫۰[۵] ۳۸ ۲۳٫۷[۵] ۳۸ ۲۸٫۹[۵] ۳۸ ۰٫۰[۵] ۳۸ ۰٫۰[۵] ۳۸ ۵٫۳[۵]
مردم بلوچ IE (Iranian, NW) ۲۵ ۸٫۰[۱۲] ۲۵ ۲۸٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۸٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۱۶٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۲۴٫۰[۱۲]
باشقیر (Perm) Turkic, Kipchak ۴۳ ۸۶٫۰[۳۲] ۴۳ ۹٫۳ ۴۳ ۰٫۰ ۴۳ ۰٫۰ ۴۳ ۰٫۰ ۴۳ ۰٫۰ ۴۳ ۲٫۳ ۴۳ ۲٫۳ ۴۳ ۰٫۰ ۴۳ ۰٫۰
باسک (France, Spain) Basque (Basque) ۶۷ ۸۸٫۱[۶] ۶۷ ۰٫۰[۶] ۶۷ ۷٫۵[۶] ۶۷ ۲٫۲[۶] ۶۷ ۳٫۰[۶] ۶۷ ۰٫۰[۶] ۶۷ ۰٫۰[۶] ۶۷ ۰٫۰[۶] ۶۷ ۰٫۰[۶]
German Bavarians IE (Germanic, West) ۸۰ ۵۰٫۰[۲۴] ۸۰ ۱۵٫۰[۲۴] ۸۰ ۸٫۰[۲۴] ۸۰ ۵٫۰[۲۴] ۸۰ ۰٫۰[۲۴] ۸۰ ۰٫۰[۲۴]
بلژیکی‌ها IE (Germanic/Romance) ۹۲ ۶۳٫۰[۲۴] ۹۲ ۴٫۰[۲۴] ۹۲ ۲٫۰[۲۴]
بلاروسی‌ها IE (Slavic, East) ۴۱ ۰٫۰[۲۴] ۴۱ ۳۹٫۰[۲۴] ۱۴۷ ۱۹٫۰[۹] ۴۱ ۱۰٫۰[۲۴] ۴۱ ۲٫۴[۲۴]
بلاروسی‌ها IE (Slavic, East) ۶۸ ۴٫۴[۳۳] ۶۸ ۴۵٫۶[۳۳] ۶۸ ۲۵٫۰[۳۳] ۶۸ ۴٫۴[۳۳] ۶۸ ۱٫۵[۳۳] ۶۸ ۸٫۸[۳۳]
بلاروسی‌ها IE (Slavic, East) ۳۰۶ ۴٫۲[۳۴] ۳۰۶ ۵۱٫۰[۳۴] ۳۰۶ ۴٫۶[۳۴] ۳۰۶ ۳٫۳[۳۴] ۳۰۶ ۹٫۵[۳۴]
Bearnais IE (Romance) ۲۶ ۷٫۷[۹] ۴۳ ۳٫۷[۱۴] ۲۶ ۳٫۸[۱۴]
Beja Afro-Asiatic (Cushitic) ۴۲ ۴٫۸[۲۲] ۴۲ ۰٫۰[۲۲] ۴۲ ۰٫۰[۲۲] ۴۲ ۵۲٫۴[۲۲] ۴۲ ۰٫۰[۲۲] ۴۲ ۳۸٫۱[۲۲] ۴۲ ۰٫۰[۲۲] ۴۲ ۰٫۰[۲۲] ۴۲ ۰٫۰[۲۲] ۴۲ ۰٫۰[۲۲]
قوم بربر (Moyen Atlas) Afro-Asiatic (Berber) ۶۹ ۸۷٫۱[۳۱]
قوم بربر (Marrakesh) Afro-Asiatic (Berber) ۲۹ ۹۲٫۹[۳۱]
قوم بربر (Mozabite) Afro-Asiatic (Berber) ۲۰ ۸۰٫۰[۳۱]
قوم بربر (مراکش) Afro-Asiatic (Berber) ۶۴ ۸۸٫۲[۱۴] ۶۴ ۰[۱۴] ۱۰۳ ۰[۱۴]
قوم بربر (north-central مراکش) Afro-Asiatic (Berber) ۶۳ ۸۸٫۸[۱۴] ۶۳ ۰[۱۴]
قوم بربر (southern مراکش) Afro-Asiatic (Berber) ۴۰ ۸۹[۱۴] ۴۰ ۰[۱۴]
قوم بربر (northern تونس) Afro-Asiatic (Berber) ۳۲ ۱۰۰[۳۵]
قوم بربر (southern تونس) Afro-Asiatic (Berber) ۲۷ ۱۰۰[۳۶]
Borgu (Sudan) Nilo-Saharan (Maban) ۲۶ ۱۱٫۵[۲۲] ۲۶ ۰٫۰[۲۲] ۲۶ ۰٫۰[۲۲] ۲۶ ۵۳٫۸[۲۲] ۲۶ ۰٫۰[۲۲] ۲۶ ۰٫۰[۲۲] ۲۶ ۰٫۰[۲۲] ۲۶ ۰٫۰[۲۲] ۲۶ ۰٫۰[۲۲] ۲۶ ۰٫۰[۲۲]
مردم بوسنی (زنیتسا) IE (Slavic, South) ۶۹ ۱٫۴[۷] ۶۹ ۲۴٫۶[۷] ۶۹ ۴۲٫۰[۷] ۶۹ ۱۰٫۱[۷] ۶۹ ۰٫۰[۷]
Brahmins (Konkanastha) IE (Indic) ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۴۸٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۱۶٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۴٫۰[۱۲]
براهویی (طایفه) Dravidian (Northern) ۱۱۰ ۳۹٫۱[۳۷] ۱۱۰ ۰٫۰[۳۷] ۱۱۰ ۲٫۷[۳۷] ۱۱۰ ۲۸٫۲[۳۷] ۱۱۰ ۰٫۹[۳۷] ۱۱۰ ۷٫۳[۳۷]
Population Language Family[۲۵] n[۲۶] R1b[۲۷] n R1a n I n E1b1b n E1b1a n تک‌گروه J (دی‌ان‌ای Y) n G n N n T n L n H
براهویی (طایفه) Dravidian (Northern) ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۲۴٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۲۸٫۰[۱۲] ۲۵ ۱۶٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۸٫۰[۱۲]
بریتانیایی‌ها IE (Germanic, West) ۳۲ ۶۸٫۸[۳۸] ۳۲ ۹٫۴[۳۸]
مردم بلغار IE (Slavic, South) ۱۱٫۱[۳۹] ۶٫۴[۳۹] ۳۰٫۲[۳۹] ۲۰٫۶[۳۹] ۱۷٫۵[۳۹] ۰٫۸[۳۹]
مردم بلغار IE (Slavic, South) ۱۱٫۰[۴۰] ۱۷٫۳[۴۰] ۲۷٫۵[۴۰] ۲۰٫۵[۴۰] ۱۸٫۱[۴۰] ۰٫۸[۴۰] ۰٫۸[۴۰]
مردم بلغار IE (Slavic, South) ۱۴[۴۱] ۱۶[۴۱] ۳۴[۴۱] ۲۱[۴۱] ۹[۴۱] ۲[۴۱] ۱[۴۱] ۲[۴۱]
Burusho Burushaski (isolate) ۹۷ ۱٫۰[۴۲] ۹۷ ۲۷٫۸[۴۲] ۹۷ ۰٫۰[۴۲] ۹۷ ۰٫۰[۴۲] ۹۷ ۸٫۲[۴۲] ۹۷ ۱٫۰[۴۲] ۹۷ ۰٫۰[۴۲] ۹۷ ۰٫۰[۴۲] ۹۷ ۱۶٫۵[۴۲]
کاتالان‌ها IE (Romance) ۲۴ ۷۹٫۲[۶] ۲۴ ۰٫۰[۴۳] ۳۲ ۴٫۲[۴۳] ۳۳ ۶٫۱[۱۴] ۲۸ ۳٫۶[۱۴] ۲۴ ۸٫۰[۴۳]
استان کانتابریاns (Pasiegos) IE (Romance) ۵۶ ۴۲٫۹[۳۱]
Chamalins Northeast Caucasian ۲۷ ۰٫۰[۱۵] ۲۷ ۷٫۴[۱۵] ۲۷ ۰٫۰[۱۵] ۲۷ ۰٫۰[۱۵] ۲۷ ۷۰٫۴[۱۵] ۲۷ ۱۸٫۵[۱۵] ۲۷ ۰٫۰[۱۵] ۲۷ ۰٫۰[۱۵] ۲۷ ۳٫۷[۱۵]
مردم چچن Northeast Caucasian ۱۹ ۵٫۰[۳] ۱۹ ۵٫۰[۳]
مردم چواش Turkic, Oghuz ۷۹ ۳٫۸[۴۴] ۷۹ ۳۱٫۶[۴۴] ۷۹ ۱۱٫۳[۴۴] ۷۹ ۰[۴۴] ۷۹ ۰[۴۴] ۷۹ ۲۴٫۲[۴۴] ۷۹ ۰[۴۴] ۷۹ ۲۷٫۸[۴۴] ۷۹ ۰[۴۴] ۷۹ ۰[۴۴]
قبطی‌ها (Sudan) Afro-Asiatic (Ancient Egyptian) ۳۳ ۱۵٫۲[۲۲] ۳۳ ۲۱٫۲[۲۲] ۳۳ ۴۵٫۵[۲۲]
کرووات (mainland) IE (Slavic, South) ۱۰۸ ۱۵٫۷[۷] ۱۰۸ ۳۴٫۳[۷] ۱۰۸ ۳۷٫۰[۷][۴۵] ۱۰۸ ۵٫۶[۷] ۱۰۸ ۰٫۰[۷] ۱۰۸ ۱٫۹[۷] ۱۰۸ ۰٫۹[۷]
Croat (mainland) IE (Slavic, South) ۱۸۹ ۳۸٫۱[۹]
قبرس IE (Greek) ۴۵ ۹٫۰[۲۴] ۴۵ ۲٫۰[۲۴] ۴۵ ۲۷٫۰[۲۴]
مردم چک IE (Slavic, West) ۲۵۷ ۳۴٫۲[۴۶] ۲۵۷ ۱۸٫۳[۴۶] ۲۵۷ ۵٫۸[۴۶] ۲۵۷ ۴٫۷[۴۶] ۲۵۷ ۵٫۱[۴۶] ۲۵۷ ۱٫۶[۴۶]
مردم چک and اسلواک‌ها IE (Slavic, West) ۴۵ ۳۵٫۶[۶] ۴۵ ۲۶٫۷[۶] ۱۹۸ ۱۳٫۶[۹] ۴۵ ۲٫۲[۶]
دانمارکی‌ها IE (Germanic, North) ۱۲ ۴۱٫۷[۳۸] ۱۲ ۱۶٫۷[۳۸] ۱۹۴ ۳۸٫۷[۹] ۳۵ ۲٫۹[۳۱]
Dargins Northeast Caucasian ۶۸ ۲٫۹[۱۵] ۶۸ ۰٫۰[۱۵] ۶۸ ۹۴٫۱[۱۵] ۶۸ ۲٫۹[۱۵] ۶۸ ۰٫۰[۱۵] ۶۸ ۰٫۰[۱۵] ۶۸ ۰٫۰[۱۵]
Dargins Northeast Caucasian ۲۶ ۴٫۰[۳] ۲۶ ۰٫۰[۳] ۲۶ ۵۸٫۰[۳] ۲۶ ۴٫۰[۳] ۲۶ ۴٫۰[۳] ۲۶ ۴٫۰[۳] ۲۶ ۰٫۰[۳] ۲۶ ۰٫۰[۳] ۲۶ ۰٫۰[۳]
مردم دولگان Turkic, Siberia ۶۷ ۱٫۵[۴۴] ۶۷ ۱۶٫۴[۴۴] ۶۷ ۱٫۵[۴۴] ۶۷ ۳۴٫۳[۴۴]
دروز (Arabs) Afro-Asiatic (Semitic) ۲۸ ۱۴٫۳[۳۱]
مردم هلندی IE (Germanic, West) ۲۷ ۷۰٫۴[۶] ۲۷ ۳٫۷[۶] ۳۰ ۲۶٫۷[۹] ۸۴ ۸٫۰[۲۴] ۳۴ ۰[۱۴]
مردم مصر Afro-Asiatic (Semitic) ۹۲ ۵٫۴[۴۷] ۹۲ ۰٫۰[۴۷] ۹۲ ۱٫۱[۴۷] ۹۲ ۴۳٫۵[۴۷] ۹۲ ۳٫۳[۴۷] ۹۲ ۲۲٫۸[۴۷] ۹۲ ۲٫۲[۴۷] ۹۲ ۰٫۰[۴۷] ۹۲ ۷٫۶[۴۷] ۹۲ ۰٫۰[۴۷]
مردم مصر (North) Afro-Asiatic (Semitic) ۴۳ ۹٫۳[۴۸] ۴۳ ۲٫۳[۴۸] ۴۳ ۰٫۰[۴۸] ۴۳ ۵۳٫۵[۴۸] ۴۴ ۱۸٫۲[۱۶] ۴۳ ۷٫۰[۴۸] ۴۳ ۲٫۳[۴۸] ۴۳ ۰٫۰[۴۸]
مردم مصر (South) Afro-Asiatic (Semitic) ۲۹ ۱۳٫۸[۴۸] ۲۹ ۰٫۰[۴۸] ۲۹ ۳٫۴[۴۸] ۲۹ ۳۱٫۰[۴۸] ۲۹ ۲۴٫۱[۱۶] ۲۹ ۱۷٫۲[۴۸] ۲۹ ۱۰٫۳[۴۸] ۲۹ ۰٫۰[۴۸]
مردم انگلستان (Central) IE (Germanic, West) ۲۱۵ ۶۱٫۹[۴۹] ۲۱۵ ۳٫۳[۴۹]
مردم استونیایی Uralic (Finnic) ۲۰۷ ۹٫۰[۲۴] ۱۱۸ ۳۷٫۳[۵۰] ۲۱۰ ۱۸٫۶[۹] ۲۰۷ ۳٫۰[۲۴] ۲۰۷ ۱٫۰[۲۴] ۲۰۷ ۴۰٫۶[۲۴]
مردم فنلاند Uralic (Finnic) ۵۷ ۲٫۰[۲۴] ۵۷ ۱۰٫۵[۲۴] ۵۷ ۲٫۰[۲۴] ۵۷ ۶۳٫۲[۲۴]
مردم فنلاند Uralic (Finnic) ۳۸ ۰٫۰[۴۴] ۳۸ ۷٫۹[۴۴] ۳۸ ۲۸٫۹[۴۴] ۳۸ ۶۳٫۲[۴۴]
مردم فرانسوی IE (Romance) ۲۳ ۵۲٫۲[۶] ۲۳ ۰[۶] ۲۳ ۱۷٫۴[۹] ۴۰ ۸٫۰[۲۴]
فریسی‌ها IE (Germanic, West) ۹۴ ۵۶٫۰[۵۱] ۹۴ ۷٫۰[۵۱] ۹۴ ۲۹٫۰[۵۱] ۹۴ ۲٫۰[۵۱] ۹۴ ۶٫۰[۵۱]
فریسلاندers (Netherlands) IE (Germanic, West) ۹۴ ۵۵٫۳[۴۹] ۹۴ ۷٫۴[۴۹] ۹۴ ۳۴٫۰[۴۹] ۹۴ ۲٫۱[۴۹] ۹۴ ۱٫۴[۴۹]
Fur Nilo-Saharan (Fur) ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۵۹٫۴[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۶٫۳[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲]
مردم گاگائوز (Kongaz) Turkic, Oghuz ۴۸ ۱۰٫۴[۵۲] ۴۸ ۱۲٫۵[۵۲] ۴۸ ۳۱٫۳[۵۲] ۴۸ ۱۶٫۷[۵۲] ۴۸ ۸٫۳[۵۲] ۴۸ ۱۰٫۴[۵۲] ۴۸ ۴٫۲[۵۲] ۴۸ ۶٫۳[۵۲]
مردم گاگائوز (Etulia) Turkic, Oghuz ۴۱ ۱۴٫۶[۵۲] ۴۱ ۲۶٫۸[۵۲] ۴۱ ۲۴٫۴[۵۲] ۴۱ ۹٫۸[۵۲] ۴۱ ۷٫۳[۵۲] ۴۱ ۱۷٫۱[۵۲] ۴۱ ۰٫۰[۵۲] ۴۱ ۰٫۰[۵۲]
Population Language Family[۲۵] n[۲۶] R1b[۲۷] n R1a n I n E1b1b n E1b1a n تک‌گروه J (دی‌ان‌ای Y) n G n N n T n L n H
آلمانی‌ها (West) IE (German) ۴۸ ۴۷٫۹[۶][۳۸] ۴۸ ۸٫۱[۶][۳۸] ۱۶ ۳۷٫۵[۹] ۱۶ ۶٫۲[۶]
آلمانی‌ها (East) IE (German)
آلمانی‌ها (برلین) IE (German) ۱۰۳ ۲۳٫۳[۵۳] ۱۰۳ ۲۲٫۳[۵۳] ۱۰۳ ۳۲[۵۳] ۱۰۳ ۹٫۷[۵۳] ۱۰۳ ۱٫۳[۵۳]
مردم گرجی Kartvelian languages ۶۳ ۱۴٫۳[۶] ۶۳ ۷٫۹[۶] ۶۳ ۰٫۰[۶] ۶۴ ۲٫۰[۲۴] ۶۳ ۳۶٫۵[۶] ۶۳ ۳۰٫۱[۶] ۶۳ ۱٫۶[۶] ۶۳ ۱٫۶[۶]
مردم گرجی Kartvelian languages ۶۶ ۹٫۱[۵] ۶۶ ۱۰٫۶[۵] ۶۶ ۱٫۵[۵] ۶۶ ۳٫۰[۵] ۶۶ ۰٫۰[۵] ۶۶ ۳۶٫۴[۵] ۶۶ ۳۱٫۸[۵] ۶۶ ۰٫۰[۵] ۶۶ ۱٫۵[۵] ۶۶ ۱٫۵[۵]
یونانی‌ها IE (Greek) ۱۹٫۶[۵] ۱۶٫۳[۵] ۹٫۹[۵] ۲۱٫۸[۵] ۲۲٫۹[۵] ۳٫۳[۵] ۴٫۳[۵] ۱٫۱[۵]
یونانی‌ها IE (Greek) ۷۷ ۱۱٫۷[۴۲] ۷۷ ۱۵٫۶[۴۲] ۷۷ ۱۹٫۵[۴۲] ۷۷ ۲۰٫۸[۴۲] ۷۷ ۷۷ ۱۶٫۹[۴۲] ۷۷ ۹٫۱[۴۲] ۷۷ ۰٫۰[۴۲] ۷۷ ۲٫۶[۴۲]
Greeks IE (Greek) ۱۱۸ ۲۲٫۸[۶][۳۸] ۱۱۸ ۸٫۳[۶][۳۸] ۲۶۱ ۱۳٫۸[۹] ۸۴ ۲۳٫۸[۱۴] ۹۲ ۶٫۵[۱۴]
Greeks IE (Greek) ۱۷۱ ۱۳٫۵[۵۴] ۱۷۱ ۱۱٫۱ ۱۷۱ ۱۵٫۸ ۱۷۱ ۳۱٫۶ ۱۷۱ ۱۹٫۹ ۱۷۱ ۴٫۷ ۱۷۱ ۱٫۸
Greeks (کرت) IE (Greek) ۱۹۳ ۱۷٫۰[۵۴] ۱۹۳ ۸٫۸ ۱۹۳ ۱۳٫۰ ۱۹۳ ۸٫۸ ۱۹۳ ۳۸٫۹ ۱۹۳ ۱۰٫۹ ۱۹۳ ۲٫۱
Greeks (Peloponnese) IE (Greek) ۳۶ ۴۷[۱۴]
Greeks (تراکیه) IE (Greek) ۴۱ ۱۲٫۲[۸] ۴۱ ۲۲٫۰[۸] ۴۱ ۱۹٫۵[۸] ۴۱ ۱۹٫۵[۸] ۴۱ ۰٫۰[۸] ۴۱ ۱۹٫۵[۸] ۴۱ ۴٫۹[۸]
Greeks (North) IE (Greek) ۹۶ ۱۴٫۶[۴۸] ۹۶ ۱۸٫۸[۴۸] ۹۶ ۱۲٫۵[۴۸] ۹۶ ۳۵٫۴[۴۸] ۹۶ ۵٫۲[۴۸] ۹۶ ۲٫۱[۴۸] ۹۶ ۱٫۰[۴۸]
Greeks (South) IE (Greek) ۴۶ ۱۹٫۶[۴۸] ۴۶ ۲٫۲[۴۸] ۴۶ ۲۳٫۹[۴۸] ۴۶ ۴۳٫۵[۴۸] ۴۶ ۶٫۵[۴۸] ۴۶ ۲٫۲[۴۸] ۴۶ ۰٫۰[۴۸]
Hausa (Sudan) Afro-Asiatic (Chadic) ۳۲ ۴۰٫۶[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۳٫۱[۲۲] ۳۲ ۱۲٫۵[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲]
هرزگوین (موستار، شیروکی بریگ) IE (Slavic, South) ۱۴۱ ۳٫۶[۷] ۱۴۱ ۱۲٫۱[۷] ۱۴۱ ۶۳٫۸[۷] ۱۴۱ ۸٫۵[۷] ۱۴۱ ۰٫۷[۷]
مردم مجار Uralic (Ugric) ۴۵ ۱۸[۶] ۱۱۳ ۳۰[۴۴] ۱۶۲ ۱۷[۹] ۵۳ ۸[۱۴] ۴۹ ۹[۱۴] ۱۰۳ ۳[۵۵] ۱۰۳ ۱٫۰
ایسلندی‌ها IE (Germanic, North) ۱۸۱ ۴۱٫۴[۳۸] ۱۸۱ ۲۳٫۸[۳۸] ۱۸۱ ۳۴٫۲[۳۸]
مردم اینگوش Northeast Caucasian ۲۷ ۵٫۰[۳]
ایرانیان (شمال ایران) IE (Iranian, West) ۳۳ ۱۵٫۲[۵۶] ۳۳ ۶٫۱[۵۶] ۳۳ ۰٫۰[۵۶] ۳۳ ۰٫۰[۵۶] ۳۳ ۰٫۰[۵۶] ۳۳ ۳۳٫۳[۵۶] ۳۳ ۱۵٫۲[۵۶] ۳۳ ۶٫۱[۵۶] ۳۳ ۰٫۰[۵۶] ۳۳ ۳٫۰[۵۶]
ایرانians (South Iran) IE (Iranian, West) ۱۱۷ ۶٫۰[۵۶] ۱۱۷ ۱۶٫۲[۵۶] ۱۱۷ ۰٫۰[۵۶] ۱۱۷ ۵٫۱[۵۶] ۱۱۷ ۱٫۷[۵۶] ۱۱۷ ۳۵٫۰[۵۶] ۱۱۷ ۱۲٫۸[۵۶] ۱۱۷ ۰٫۹[۵۶] ۱۱۷ ۳٫۴[۵۶] ۱۱۷ ۶٫۰[۵۶]
ایرلندی‌ها IE (Celtic) ۲۲۲ ۸۱٫۵[۳۸] ۲۲۲ ۰٫۵[۳۸] ۲۵۷ ۲٫۰[۲۴]
مردم ایتالیا IE (Romance) ۵۰ ۶۲٫۰[۴۳] ۳۳۲ ۲٫۷[۳۸] ۵۰ ۸٫۰[۴۳] ۹۹ ۱۳٫۰[۲۴] ۵۰ ۱۰٫۰[۴۳]
Italians (Calabria) IE (Romance) ۳۷ ۳۲٫۴[۶] ۱۴۸ ۵٫۴[۹] ۸۰ ۱۶٫۳[۷] ۵۷ ۱٫۸[۱۴]
Italians (Apulia) IE (Romance) ۷۸ ۲٫۶[۹] ۸۶ ۱۳٫۹[۱۴] ۸۶ ۳۱٫۴[۱۴]
Italians (North-central) IE (Romance) ۵۰ ۶۲٫۰[۶] ۳۹۰ ۰٫۵[۹] ۲۱۲ ۱۰٫۴[۷] ۵۲ ۲۶٫۹[۱۴]
Italians (South) IE (Romance) ۶۸ ۲۰٫۰[۴۸] ۶۸ ۳٫۰[۴۸] ۶۸ ۶٫۰[۴۸] ۶۸ ۲۶٫۰[۴۸] ۶۸ ۱۵٫۰[۴۸] ۶۸ ۳٫۰[۴۸] ۶۸ ۰٫۰[۴۸]
Italians (Sicily) IE (Romance) ۵۱ ۸٫۸ ۵۵ ۲۷٫۳[۱۴] ۴۲ ۲۳٫۸[۱۴]
Italians (East Sicily) IE (Romance) ۸۷ ۲۰٫۰[۴۸] ۸۷ ۲٫۳[۴۸] ۸۷ ۵٫۰[۴۸] ۸۷ ۲۹٫۰[۴۸] ۸۷ ۵٫۰[۴۸] ۸۷ ۵٫۰[۴۸] ۸۷ ۰٫۰[۴۸]
Italians (West Sicily) IE (Romance) ۱۲۵ ۲۷٫۰[۴۸] ۱۲۵ ۲٫۴[۴۸] ۱۲۵ ۱۱٫۰[۴۸] ۱۲۵ ۱۹٫۰[۴۸] ۱۲۵ ۱۳٫۰[۴۸] ۱۲۵ ۳٫۰[۴۸] ۱۲۵ ۰٫۰[۴۸]
Iyengar Dravidian (Southern) ۳۰ ۰٫۰[۱۲] ۳۰ ۳۰٫۰[۱۲] ۳۰ ۰٫۰[۱۲] ۳۰ ۰٫۰[۱۲] ۳۰ ۰٫۰[۱۲] ۳۰ ۲۰٫۰[۱۲] ۳۰ ۱۳٫۳[۱۲] ۳۰ ۰٫۰[۱۲] ۳۰ ۰٫۰[۱۲] ۳۰ ۱۶٫۷[۱۲]
Iyer Dravidian (Southern) ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۲۷٫۶[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۱۷٫۲[۱۲] ۲۹ ۱۰٫۳[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۱۷٫۲[۱۲]
Population Language Family[۲۵] n[۲۶] R1b[۲۷] n R1a n I n E1b1b n E1b1a n تک‌گروه J (دی‌ان‌ای Y) n G n N n T n L n H
Kabardinian Northwest Caucasian ۲۹٫۰[۳]
کالاش (Pakistan) IE (Dardic) ۴۴ ۱۸٫۲[۴۲] ۴۴ ۰٫۰[۴۲] ۴۴ ۰٫۰[۴۲] ۴۴ ۹٫۱[۴۲] ۴۴ ۱۸٫۲[۴۲] ۴۴ ۰٫۰[۴۲] ۴۴ ۰٫۰[۴۲] ۴۴ ۲۵٫۰[۴۲]
مردم قره‌قالپاق Turkic, Kipchak ۴۴ ۹٫۱[۵۷] ۴۴ ۱۸٫۲[۵۷] ۴۴ ۰٫۰[۵۷] ۴۴ ۰٫۰[۵۷] ۴۴ ۴٫۵[۵۷]
مردم قزاق Turkic, Kipchak ۵۴ ۵٫۶[۵۷] ۵۴ ۳٫۷[۵۷] ۵۴ ۰٫۰[۵۷] ۵۴ ۰٫۰[۵۷] ۳۸ ۰٫۰ ۵۴ ۱٫۹[۵۷] ۵۴ ۰٫۰[۵۷]
Khants Uralic (Ugric) ۴۷ ۱۹٫۱[۴۴] ۴۷ ۴٫۳[۴۴] ۴۷ ۰٫۰[۴۴] ۴۷ ۷۶٫۶[۴۴]
مردم کومی Uralic (Finnic) ۹۴ ۱۶٫۰[۴۴] ۹۴ ۳۳٫۰ ۹۴ ۵٫۳ ۹۴ ۳۵٫۱
مردم کومی (Izhemsky) Uralic (Finnic) ۵۴ ۰٫۰[۵۸] ۵۴ ۲۹٫۶[۵۸] ۵۴ ۱٫۹[۵۸] ۵۴ ۰٫۰[۵۸] ۵۴ ۰٫۰[۵۸] ۵۴ ۰٫۰[۵۸] ۵۴ ۰٫۰[۵۸] ۵۴ ۶۸٫۵[۵۸] ۵۴ ۰٫۰[۵۸] ۵۴ ۰٫۰[۵۸]
مردم کومی (Priluzsky) Uralic (Finnic) ۴۹ ۲٫۰[۵۸] ۴۹ ۳۲٫۷[۵۸] ۴۹ ۴٫۱[۵۸] ۴۹ ۰٫۰[۵۸] ۴۹ ۰٫۰[۵۸] ۴۹ ۰٫۰[۵۸] ۴۹ ۰٫۰[۵۸] ۴۹ ۶۱٫۲[۵۸] ۴۹ ۰٫۰[۵۸] ۴۹ ۰٫۰[۵۸]
قموق‌ها Turkic, Kipchak ۷۶ ۱۹٫۷[۱۵] ۷۶ ۱۳٫۲[۱۵] ۷۶ ۰٫۰[۱۵] ۷۶ ۲٫۶[۱۵] ۷۶ ۴۶٫۱[۱۵] ۷۶ ۱۱٫۸[۱۵] ۷۶ ۰٫۰[۱۵] ۷۶ ۱٫۳[۱۵] ۷۶ ۰٫۰[۱۵]
مردمان کرد (Northern Iraq) IE (Iranian, NW) ۹۵ ۱۶٫۸[۱۸] ۹۵ ۱۱٫۶[۱۸] ۹۵ ۱۶٫۸[۱۸] ۹۵ ۷٫۴[۱۸] ۹۵ ۴۰٫۰[۱۸] ۹۵ ۴٫۲[۱۸] ۹۵ ۳٫۲[۱۸]
قرقیزها Turkic, Kipchak ۵۲ ۱٫۹[۵۷] ۵۲ ۶۳٫۵[۵۷] ۵۲ ۱٫۹[۵۷] ۵۲ ۰٫۰[۵۷] ۴۱ ۴٫۹ ۴۱ ۲٫۴ ۵۲ ۰٫۰[۵۷]
لتونیایی‌ها IE (Baltic) ۳۴ ۱۵٫۰[۲۴] ۱۱۴ ۳۹٫۵[۲۴] ۸۶ ۷٫۰[۹] ۱۱۴ ۰٫۹[۵۰] ۱۱۴ ۴۲٫۱[۵۰]
Lebanese Afro-Asiatic (Semitic) ۹۱۴ ۸٫۱[۵۹] ۹۱۴ ۲٫۵[۴۸] ۹۱۴ ۴٫۸[۴۸] ۹۱۴ ۱۶٫۲[۴۸] ۹۱۴ ۰٫۷[۴۸] ۹۱۴ ۴۶٫۱[۴۸] ۹۱۴ ۶٫۶[۴۸] ۹۱۴ ۰٫۱[۴۸] ۹۱۴ ۴٫۷[۴۸] ۹۱۴ ۵٫۲[۴۸]
لزگی‌ها Northeast Caucasian ۳۱ ۱۶٫۱[۱۵] ۳۱ ۰٫۰[۱۵] ۳۱ ۹٫۷[۱۵] ۳۱ ۶٫۵[۱۵] ۳۱ ۵۸٫۱[۱۵] ۳۱ ۹٫۷[۱۵] ۳۱ ۰٫۰[۱۵] ۳۱ ۰٫۰[۱۵] ۳۱ ۰٫۰[۱۵]
لیتوانیایی‌ها IE (Baltic) ۳۸ ۵٫۰[۲۴] ۱۱۴ ۳۶٫۰[۵۰] ۱۱۴ ۰٫۹[۵۰] ۱۱۴ ۴۳٫۰[۵۰]
ethnic Macedonians (اسکوپیه) IE (Slavic, South) ۷۹ ۵٫۱[۷] ۷۹ ۱۵٫۲[۷] ۷۹ ۳۴٫۲[۷] ۷۹ ۲۴٫۱[۷] ۷۹ ۱۲٫۷[۶][۷][۱۴] ۷۹ ۵٫۱[۷]
Macedonians (اسکوپیه) IE (Slavic, South) ۵۲ ۱۳٫۵[۸] ۵۲ ۱۳٫۵[۸] ۵۲ ۲۸٫۸[۸] ۵۲ ۲۳٫۱[۸] ۵۲ ۱۱٫۵[۸] ۵۲ ۳٫۸[۸]
کولی (اسکوپیه) IE (Indic) ۵۷ ۱٫۸[۷] ۵۷ ۱٫۸[۷] ۵۷ ۳٫۵[۷] ۵۷ ۲۹٫۸[۷] ۵۷ ۱٫۸[۷]
Maltese Afro-Asiatic (Semitic) ۱۸۷ ۲۲٫۰[۴۸] ۱۸۷ ۵٫۰[۴۸] ۱۸۷ ۹٫۰[۴۸] ۱۸۷ ۶٫۰[۴۸] ۱۸۷ ۹٫۰[۴۸] ۱۸۷ ۰٫۰[۴۸] ۱۸۷ ۰٫۰[۴۸]
Maratha IE (Indic) ۲۰ ۰٫۰[۱۲] ۲۰ ۱۰٫۰[۱۲] ۲۰ ۰٫۰[۱۲] ۲۰ ۰٫۰[۱۲] ۲۰ ۱۵٫۰[۱۲] ۲۰ ۱۵٫۰[۱۲]
مردم مولدووا (Karahasani) IE (Romance) ۷۲ ۱۶٫۷[۵۲] ۷۲ ۳۴٫۷[۵۲] ۷۲ ۲۵٫۰[۵۲] ۷۲ ۱۲٫۵[۵۲] ۷۲ ۹٫۷[۵۲] ۷۲ ۰٫۰[۵۲] ۷۲ ۱٫۴[۵۲] ۷۲ ۰٫۰[۵۲]
مردم مولدووا (Sofia) IE (Romance) ۵۴ ۱۶٫۷[۵۲] ۵۴ ۲۰٫۴[۵۲] ۵۴ ۳۵٫۲[۵۲] ۵۴ ۱۳٫۰[۵۲] ۵۴ ۵٫۶[۵۲] ۵۴ ۱٫۹[۵۲] ۵۴ ۳٫۷[۵۲] ۵۴ ۱٫۹[۵۲]
Erzya Uralic (Finnic) ۴۶ ۳۹٫۱[۶۰]
Moksha Uralic (Finnic) ۴۶ ۲۱٫۷[۶۰]
Moksha Uralic (Finnic) ۸۳ ۱۳٫۳[۴۴] ۸۳ ۲۶٫۵ ۸۳ ۱۹٫۳ ۸۳ ۱۹٫۳
مردم ماری Uralic (Finnic) ۱۱۱ ۲٫۷[۴۴] ۱۱۱ ۴۷٫۷ ۱۱۱ ۸٫۱ ۱۱۱ ۴۱٫۴
مردم ماری Uralic (Finnic) ۴۸ ۱۰٫۴[۲۴] ۴۸ ۲۹٫۲ ۴۸ ۰٫۰ ۴۸ ۶٫۳ ۴۸ ۵۰٫۰
Masalit Nilo-Saharan (Maban) ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۷۱٫۹[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۶٫۳[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲] ۳۲ ۰٫۰[۲۲]
مردم نروژی IE (Germanic, North) ۱۱۲ ۲۵٫۹[۳۸] ۱۱۲ ۱۷٫۹[۳۸] ۷۲ ۴۰٫۳[۹]
مردم نروژی IE (Germanic, North) ۵۲ ۳۰٫۸[۲۴] ۵۲ ۱٫۹[۲۴] ۵۲ ۱٫۹[۲۴] ۵۲ ۳٫۸[۲۴] ۵۲ ۰٫۰[۲۴] ۵۲ ۰٫۰[۲۴]
نوبی‌ها (Sudan) Nilo-Saharan (Eastern Sudanic) ۳۹ ۱۰٫۳[۲۲] ۳۹ ۰٫۰[۲۲] ۳۹ ۵٫۱[۲۲] ۳۹ ۲۳٫۱[۲۲] ۳۹ ۰٫۰[۲۲] ۳۹ ۴۳٫۶[۲۲] ۳۹ ۰٫۰[۲۲] ۳۹ ۰٫۰[۲۲] ۳۹ ۰٫۰[۲۲]
Orcadians IE (Celtic/Germanic) ۷۱ ۶۶٫۰[۵۱] ۷۱ ۱۹٫۷[۵۱]
اورومو Afro-Asiatic (Cushitic) ۷۸ ۰٫۰[۱۳] ۷۸ ۰٫۰[۱۳] ۷۸ ۰٫۰[۱۳] ۷۸ ۷۹٫۵[۱۳] ۷۸ ۳٫۸[۱۳] ۷۸ ۰٫۰[۱۳] ۷۸ ۰٫۰[۱۳] ۷۸ ۵٫۱[۱۳] ۷۸ ۰٫۰[۱۳]
Population Language Family[۲۵] n[۲۶] R1b[۲۷] n R1a n I n E1b1b n E1b1a n تک‌گروه J (دی‌ان‌ای Y) n G n N n T n L n H
مردم آسی IE (Iranian, NE) ۴۷ ۴۲٫۶[۲۴] ۴۷ ۲٫۱[۲۴] ۴۷ ۶٫۰[۲۴] ۴۷ ۳۴٫۰[۲۴] ۶۰٫۰[۶۱]
Pallan Dravidian (Southern) ۲۹ ۳٫۴[۱۲] ۲۹ ۲۴٫۱[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۱۳٫۸[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۱۷٫۲[۱۲]
پشتون‌ها IE (Iranian, SE) ۹۶ ۴٫۲[۴۲] ۹۶ ۴۴٫۸[۴۲] ۹۶ ۰٫۰[۴۲] ۹۶ ۲٫۱[۴۲] ۹۶ ۶٫۳[۴۲] ۹۶ ۱۱٫۵[۴۲] ۹۶ ۰٫۰[۴۲] ۹۶ ۱٫۰[۴۲] ۹۶ ۱۲٫۵[۴۲]
لهستانی (قوم) IE (Slavic, West) ۵۵ ۱۶٫۴[۶] ۵۵ ۵۶٫۴[۶] ۱۹۱ ۱۷٫۸[۹] ۹۹ ۴٫۰[۱۴] ۹۷ ۱٫۰[۱۴]
لهستانی (قوم) IE (Slavic, West) ۹۳ ۱۳٫۴[۴۴] ۹۳ ۵۵٫۹[۴۴] ۹۳ ۱۶٫۱[۴۴] ۹۳ ۳٫۲[۴۴]
مردم پرتغال IE (Romance) ۳۰۳ ۵٫۳[۹]
Portuguese (South) IE (Romance) ۵۷ ۵۶٫۰[۲۴] ۵۷ ۲٫۰[۲۴] ۵۷ ۱۷٫۰[۲۴]
Portuguese (North) IE (Romance) ۳۲۸ ۶۲٫۰[۲۴] ۳۲۸ ۰[۲۴] ۳۲۸ ۱۱٫۰[۲۴]
راجپوت IE (Indic) ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۳۱٫۰[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۰٫۰[۱۲] ۲۹ ۱۷٫۲[۱۲] ۲۹ ۶٫۹[۱۲]
کولی IE (Indic) 60[۷]
مردم رومانی IE (Romance) ۵۴ ۱۳٫۰[۵۲] ۵۴ ۲۰٫۴[۵۲] ۵۴ ۴۸٫۱[۵۲] ۵۴ ۷٫۴[۵۲] ۵۴ ۵٫۶[۵۲] ۵۴ ۵٫۶[۵۲] ۵۴ ۰٫۰[۵۲] ۵۴ ۰٫۰[۵۲]
مردم رومانی IE (Romance) ۳۶۱ ۲۲٫۲[۹]
مردم رومانی (کونستانسا) IE (Romance) ۳۱ ۱۶٫۱[۸] ۳۱ ۹٫۷[۸] ۳۱ ۴۱٫۹[۸] ۳۱ ۹٫۷[۸] ۳۱ ۰٫۰[۸] ۳۱ ۶٫۵[۸] ۳۱ ۱۲٫۹[۸] ۳۱ ۰٫۰[۸] ۳۱ ۰٫۰[۸] ۳۱ ۰٫۰[۸]
مردم رومانی (پلویشت) IE (Romance) ۳۶ ۸٫۳[۸] ۳۶ ۵٫۶[۸] ۳۶ ۳۸٫۹[۸] ۳۶ ۱۶٫۷[۸] ۳۶ ۰٫۰[۸] ۳۶ ۱۹٫۴[۸] ۳۶ ۸٫۳[۸] ۳۶ ۰٫۰[۸] ۳۶ ۰٫۰[۸] ۳۶ ۰٫۰[۸]
مردم روس IE (Slavic, East) ۱۲۲ ۶٫۶[۲۴] ۱۲۲ ۴۶٫۷[۲۴] ۱۲۲ ۶٫۶[۲۴] ۱۲۲ ۴٫۱[۲۴] ۱۲۲ ۱۸٫۰[۲۴]
مردم روس IE (Slavic, East) ۴۱۴ ۶٫۸[۶۲] ۴۱۴ ۴۸٫۳[۶۲] ۴۱۴ ۱۵٫۹[۶۲] ۴۱۴ ۴٫۸[۶۲] ۴۱۴ ۰٫۰[۶۲] ۴۱۴ ۱٫۴[۶۲] ۴۱۴ ۱٫۲[۶۲] ۴۱۴ ۱۴٫۰[۶۲]
مردم روس (Northern)(استان آرخانگلسک) IE (Slavic, East) ۱۱۴ ۱۴٫۰[۶۳] ۱۱۴ ۴۰٫۰[۶۳] ۱۱۴ ۵٫۳[۶۳] ۱۱۴ ۰٫۰[۶۳] ۱۱۴ ۰٫۰[۶۳] ۱۱۴ ۰٫۹[۶۳] ۱۱۴ ۱٫۳[۶۳] ۱۱۴ ۳۹٫۳[۶۳] ۱۱۴ ۱۱۴
مردم روس (Central) IE (Slavic, East) ۳۶۴ ۷٫۷[۶۳] ۳۶۴ ۴۷٫۰[۶۳] ۳۶۴ ۱۶٫۵[۶۳] ۳۶۴ ۵٫۰[۶۳] ۳۶۴ ۰٫۰[۶۳] ۳۶۴ ۳٫۳[۶۳] ۳۶۴ ۰٫۰[۶۳] ۳۶۴ ۱۶٫۰[۶۳] ۳۶۴
مردم روس (Southerns) IE (Slavic, East) ۴۸۴ ۴٫۸[۶۳] ۴۸۴ ۵۶٫۹[۶۳] ۴۸۴ ۲۱٫۰[۶۳] ۴۸۴ ۱٫۸[۶۳] ۴۸۴ ۰٫۰[۶۳] ۴۸۴ ۳٫۵[۶۳] ۴۸۴ ۱٫۰[۶۳] ۴۸۴ ۱۰٫۰[۶۳]
مردم روس

(استان اریول)

IE (Slavic, East) ۱۱۰ ۳٫۶[۶۳] ۱۱۰ ۶۲٫۷[۶۳] ۱۱۰ ۲۲٫۷[۶۳] ۱۱۰ ۰٫۹[۶۳] ۱۱۰ ۰٫۰[۶۳] ۱۱۰ ۰٫۹[۶۳] ۱۱۰ ۰٫۰[۶۳] ۱۱۰ ۵٫۴[۶۳]
مردم روس

(استان ورونژ)

IE (Slavic, East) ۹۶ ۵٫۲[۶۳] ۹۶ ۵۹٫۴[۶۳] ۹۶ ۲۰٫۸[۶۳] ۹۶ ۱٫۰[۶۳] ۹۶ ۰٫۰[۶۳] ۹۶ ۳٫۱[۶۳] ۹۶ ۲٫۱[۶۳] ۹۶ ۶٫۳[۶۳]
مردم روس

(استان تور)

IE (Slavic, East) ۷۳ ۶٫۸[۶۳] ۷۳ ۵۶٫۲[۶۳] ۷۳ ۱۵٫۰[۶۳] ۷۳ ۴٫۱[۶۳] ۷۳ ۰٫۰[۶۳] ۷۳ ۴٫۱[۶۳] ۷۳ ۰٫۰[۶۳] ۷۳ ۱۱٫۰[۶۳]
Russians (Kuban Cossacks) IE (Slavic, East) ۹۰ ۸٫۸[۶۳] ۹۰ ۴۷٫۳[۶۳] ۹۰ ۲۴٫۲[۶۳] ۹۰ ۳٫۳[۶۳] ۹۰ ۰٫۰[۶۳] ۹۰ ۴٫۴[۶۳] ۹۰ ۱٫۱[۶۳] ۹۰ ۷٫۷[۶۳]
Russians (استان نووگورود) IE (Slavic, East) ۳۸ ۸٫۱[۶۲] ۳۸ ۵۴٫۱[۶۲] ۳۸ ۱۰٫۸[۶۲]
سامی (اسکاندیناوی) (Sweden) Uralic (Finnic) ۳۸ ۷٫۹[۶۴] ۳۸ ۱۵٫۸[۶۴] ۳۸ ۳۱٫۶[۶۴] ۳۸ ۰٫۰[۶۴] ۳۸ ۰٫۰[۶۴] ۳۸ ۰٫۰[۶۴] ۳۸ ۰٫۰[۶۴] ۳۸ ۴۴٫۷[۶۴] ۳۸ ۰٫۰[۶۴] ۳۸ ۰٫۰[۶۴]
سامی (اسکاندیناوی) Uralic (Finnic) ۱۲۷ ۳٫۹[۴۴] ۱۲۷ ۱۱٫۰[۴۴] ۳۵ ۳۱٫۴[۹] ۱۴[۶۵] ۱۲۷ ۴۷٫۲[۴۴]
Saharawis (صحرای غربی) Afro-Asiatic (Semitic) ۲۹ ۷۹٫۳[۱۴] ۲۹ ۳٫۴[۱۴] ۲۹ ۱۷٫۲[۱۴]
Sardinians (Italy) IE (Romance) ۷۷ ۲۲٫۱[۶] ۱۴۲ ۴۲٫۳[۹] ۱۳۹ ۵٫۰[۱۴] ۱۴۴ ۱۲٫۵[۱۴]
Sardinians (Northern Sardinia) IE (Romance) ۸۶ ۲۰٫۰[۴۸] ۸۶ ۰٫۰[۴۸] ۸۶ ۲۸٫۰[۴۸] ۸۶ ۱۳٫۰[۴۸] ۸۶ ۲۱٫۰[۴۸] ۸۶ ۰٫۰[۴۸] ۸۶ ۰٫۰[۴۸]
Sardinians (Southern Sardinia) IE (Romance) ۱۸۷ ۱۹٫۰[۴۸] ۱۸۷ ۱٫۰[۴۸] ۱۸۷ ۳۵٫۰[۴۸] ۱۸۷ ۱۱٫۰[۴۸] ۱۸۷ ۱۴٫۰[۴۸] ۱۸۷ ۰٫۰[۴۸] ۱۸۷ ۰٫۰[۴۸]
مردم اسکاتلندی IE (Celtic) ۶۱ ۷۷٫۱[۳۸] ۶۱ ۶٫۶[۳۸] ۱۷۸ ۱۱٫۲[۹]
صرب‌ها (صربستان) IE (Slavic, South) ۱۱۳ ۱۰٫۶[۷] ۱۱۳ ۱۵٫۹[۷] ۱۱۳ ۳۶٫۳[۷] ۱۱۳ ۲۱٫۲[۷] ۱۱۳ ۸[۷]
صرب‌ها (بوسنی و هرزگوین) IE (Slavic, South) ۸۱ ۶٫۲[۵] ۸۱ ۱۳٫۶[۵] ۸۱ ۴۰٫۷[۵] ۸۱ ۲۲٫۲[۵] ۸۱ ۰٫۰[۵] ۸۱ ۹٫۹[۵] ۸۱ ۱٫۲[۵] ۸۱ ۶٫۲[۵] ۸۱ ۰٫۰[۵] ۸۱ ۰٫۰[۵]
اسلونی‌ها IE (Slavic, South) ۷۵ ۲۱٫۳[۵] ۷۵ ۳۸٫۷[۵] ۷۵ ۳۰٫۷[۵] ۷۵ ۲٫۷[۵] ۷۵ ۰٫۰[۵] ۷۵ ۴٫۰[۵] ۷۵ ۲٫۷[۵] ۷۵ ۰٫۰[۵] ۷۵ ۰٫۰[۵] ۷۵ ۰٫۰[۵]
اسلونی‌ها IE (Slavic, South) ۷۰ ۳۷٫۱[۲۴] ۷۰ ۷٫۱[۲۴] ۷۰ ۵٫۷[۲۴] ۷۰ ۰٫۰[۲۴] ۷۰ ۰٫۰[۲۴] ۷۰ ۰٫۰[۲۴]
اسلونی‌ها IE (Slavic, South) ۵۵ ۳۸٫۲[۹]
Population Language Family[۲۵] n[۲۶] R1b[۲۷] n R1a n I n E1b1b n E1b1a n تک‌گروه J (دی‌ان‌ای Y) n G n N n T n L n H
Somalis Afro-Asiatic (Cushitic) ۲۰۱ ۰٫۰[۶۶] ۲۰۱ ۱٫۰[۶۶] ۲۰۱ ۰٫۰[۶۶] ۲۰۱ ۷۷٫۶[۶۶] ۲۰۱ ۱٫۵[۶۶] ۲۰۱ ۳٫۰[۶۶] ۲۰۱ ۰٫۵[۶۶] ۲۰۱ ۰٫۰[۶۶] ۲۰۱ ۱۰٫۴[۶۶] ۲۰۱ ۰٫۰[۶۶]
مردم اسپانیولی IE (Romance) ۱۲۶ ۶۸٫۰[۲۴] ۱۲۶ ۲٫۰[۲۴] ۱۲۶ ۱۰٫۰[۲۴]
مردم اسپانیولی (Ibiza) IE (Romance) ۵۴ ۵۷٫۴[۴۸] ۵۴ ۰٫۰[۴۸] ۵۴ ۱٫۹[۴۸] ۵۴ ۷٫۴[۴۸] ۵۴ ۱۳٫۰[۴۸] ۵۴ ۱۶٫۷[۴۸] ۵۴ ۰٫۰[۴۸]
مردم اسپانیولی (Majorca) IE (Romance) ۶۲ ۶۶٫۱[۴۸] ۶۲ ۰٫۰[۴۸] ۶۲ ۸٫۱[۴۸] ۶۲ ۶٫۲[۴۸] ۶۲ ۶٫۲[۴۸] ۶۲ ۱٫۶[۴۸] ۶۲ ۰٫۰[۴۸]
مردم اسپانیولی (Menorca) IE (Romance) ۳۷ ۷۳٫۰[۴۸] ۳۷ ۲٫۷[۴۸] ۳۷ ۲٫۷[۴۸] ۳۷ ۱۸٫۹[۴۸] ۳۷ ۰٫۰[۴۸] ۳۷ ۰٫۰[۴۸] ۳۷ ۰٫۰[۴۸]
مردم اسپانیولی (South) IE (Romance) ۱۶۲ ۶۵٫۰[۴۸] ۱۶۲ ۲٫۰[۴۸] ۱۶۲ ۶٫۰[۴۸] ۱۶۲ ۹٫۰[۴۸] ۱۶۲ ۴٫۰[۴۸] ۱۶۲ ۰٫۰[۴۸] ۱۶۲ ۰٫۰[۴۸]
مردم اسپانیولی (Valencia) IE (Romance) ۷۳ ۶۴٫۰[۴۸] ۷۳ ۳٫۰[۴۸] ۷۳ ۱۰٫۰[۴۸] ۷۳ ۱۱٫۰[۴۸] ۷۳ ۱٫۰[۴۸] ۷۳ ۱٫۰[۴۸] ۷۳ ۰٫۰[۴۸]
سوئدی‌ها (Northern) IE (Germanic, North) ۴۸ ۲۲٫۹[۲۴] ۴۸ ۱۸٫۸[۲۴] ۵۷ ۲۶٫۳[۹] ۴۸ ۲٫۱[۲۴] ۴۸ ۲٫۱[۲۴] ۴۸ ۸٫۳[۲۴]
سوئدی‌ها IE (Germanic, North) ۱۱۰ ۲۰٫۰[۳۸] ۱۱۰ ۱۷٫۳[۳۸] ۲۲۵ ۴۰[۹]
سوئدی‌ها IE (Germanic, North) ۱۶۰ ۱۳٫۱[۶۷] ۱۶۰ ۲۴٫۴[۶۷] ۱۶۰ ۳۷٫۵[۶۷] ۱۶۰ ۱٫۳[۶۷] ۱۶۰ ۰٫۰[۶۷] ۱۶۰ ۱۴٫۴[۶۷]
مردم سوئیس IE (German/Romance) ۱۴۴ ۷٫۶[۹]
قوم تبرسرانی Northeast Caucasian ۴۳ ۳۹٫۵[۱۵] ۴۳ ۲٫۳[۱۵] ۴۳ ۰٫۰[۱۵] ۴۳ ۰٫۰[۱۵] ۴۳ ۵۱٫۲[۱۵] ۴۳ ۰٫۰[۱۵] ۴۳ ۰٫۰[۱۵] ۴۳ ۰٫۰[۱۵] ۴۳ ۰٫۰[۱۵]
تاتارها Turkic, Kipchak ۱۲۶ ۸٫۷[۴۴] ۱۲۶ ۳۴٫۱[۴۴] ۱۲۶ ۴٫۰ ۱۲۶ ۲۳٫۰
ترکمن‌ها Turkic, Oghuz ۳۰ ۳۶٫۷[۵۷] ۳۰ ۶٫۷[۵۷] ۳۰ ۰٫۰[۵۷] ۳۰ ۰٫۰[۵۷] ۲۱ ۲۳٫۸ ۲۱ ۹٫۵ ۳۰ ۰٫۰[۵۷]
ترک‌های آناتولی Turkic, Oghuz ۵۲۳ ۱۶٫۱[۶۸] ۵۲۳ ۶٫۹[۶۸] ۷۴۱ ۵٫۱[۹] ۵۲۳ ۱۱٫۳[۶۸] ۵۲۳ ۳۳٫۵[۶۸] ۵۲۳ ۱۰٫۹[۶۸] ۵۲۳ ۳٫۸[۶۸] ۵۲۳ ۲٫۵[۶۸] ۵۲۳ ۴٫۲[۶۸]
ترک‌های آناتولی Turkic, Oghuz ۱۶۷ ۲۰٫۴[۲۴] ۱۶۷ ۴٫۸[۲۴] ۱۶۷ ۱۰٫۲[۲۴] ۱۶۷ ۳۲٫۹[۲۴] ۱۶۷ ۲٫۴[۲۴]
ترک‌های آناتولی Turkic, Oghuz ۵۹ ۲۰٫۳[۶۶] ۵۹ ۱۱٫۹[۶۶] ۵۹ ۶٫۸[۶۶] ۵۹ ۱۳٫۶[۶۶] ۵۹ ۳۰٫۵[۶۶] ۵۹ ۸٫۵[۶۶] ۵۹ ۱٫۷[۶۶] ۵۹ ۰٫۰[۶۶]
Turks (Central Anatolia) Turkic, Oghuz ۶۱ ۶٫۶[۷]
Turks (Istanbul) Turkic, Oghuz ۴۶ ۱۳٫۰[۱۴] ۷۳ ۲۴٫۷[۱۴]
Turks (Konya) Turkic, Oghuz ۱۱۷ ۱۴٫۵[۱۴] ۱۲۹ ۳۱٫۸[۱۴]
Turks (Cypriot) Turkic, Oghuz ۴۶ ۱۳٫۰[۳۱]
Turks (Southeastern) Turkic, Oghuz ۲۴ ۴٫۲[۳۱]
Turks (Erzurum) Turkic, Oghuz ۲۵ ۴٫۰[۳۱]
اودمورت Uralic (Finnic) ۸۷ ۲٫۳[۴۴] ۸۷ ۱۰٫۳[۴۴] ۸۷ ۱٫۱[۴۴] ۸۷ ۸۵٫۱[۴۴]
اوکراینیان IE (Slavic, East) ۵۰ ۲٫۰[۶] ۵۰ ۵۴٫۰[۶] ۵۰ ۱۸٫۰[۶] ۵۰ ۴٫۰[۶] ۵۰ ۶٫۰[۶] ۵۰ ۴٫۰[۶] ۵۰ ۶٫۰[۶] ۵۰ ۲٫۰[۶] ۵۰ ۰٫۰[۶]
اوکراینیان IE (Slavic, East) ۵۳ ۱۸٫۹[۵۲] ۵۳ ۴۱٫۵[۵۲] ۵۳ ۲۴٫۵[۵۲] ۹۳ ۷٫۵[۷] ۵۳ ۹٫۴[۵۲] ۵۳ ۰٫۰[۵۲] ۵۳ ۵٫۷[۵۲] ۵۳ ۰٫۰[۵۲]
اویغورها (Kazakhstan) Turkic, Karluk ۴۱ ۰٫۰[۵۷] ۴۱ ۲۲٫۰[۵۷] ۴۱ ۲٫۴[۵۷] ۴۱ ۰٫۰[۵۷] ۴۱ ۰٫۰[۵۷] ۳۳ ۲۷٫۳[۶۹] ۴۱ ۲٫۴[۵۷] ۴۱ ۰٫۰[۵۷] ۴۱ ۲٫۴[۵۷]
Uyghurs (Xinjiang) Turkic, Karluk) ۶۸ ۱۷٫۶[۷۰] ۶۸ ۲۲٫۱[۷۰] ۶۸ ۰٫۰[۷۰] ۶۸ ۰٫۰[۷۰] ۶۸ ۰٫۰[۷۰] ۶۸ ۱۰٫۳[۷۰] ۶۸ ۴٫۴[۷۰] ۶۷ ۶٫۰[۷۱] ۶۷ ۰٫۰[۷۱] ۶۸ ۴٫۴[۷۰]
Uyghurs (Ürümqi) Turkic, Karluk) ۴۹ ۸٫۲[۷۲] ۴۹ ۲۸٫۶[۷۲] ۴۹ ۰٫۰[۷۲] ۴۹ ۰٫۰[۷۲] ۴۹ ۱۸٫۴[۷۲]
اویغورها (Northwest China) Turkic) ۵۰ ۱۶٫۰[۷۳] ۵۰ ۳۴٫۰[۷۳] ۵۰ ۲٫۰[۷۳]
Uyghurs (Ürümqi) Turkic, Karluk) ۳۱ ۱۹٫۴[۷۴] ۳۱ ۲۲٫۶[۷۴] ۳۱ ۶٫۵[۷۴] ۳۱ ۲۵٫۸[۷۴] ۳۱ ۹٫۷[۷۴] ۳۱ ۰٫۰[۷۴] ۳۱ ۰٫۰[۷۴]
Uyghurs (Yili) Turkic, Karluk) ۳۹ ۱۵٫۴[۷۴] ۳۹ ۱۵٫۴[۷۴] ۳۹ ۰٫۰[۷۴] ۳۹ ۰٫۰[۷۴] ۳۹ ۷٫۷[۷۴]
ازبک‌ها Turkic, Karluk) ۳۶۶ ۹٫۸[۵۷] ۳۶۶ ۲۵٫۱[۵۷] ۳۶۶ ۲٫۲[۵۷] ۳۶۶ ۲٫۵[۵۷] ۲۸ ۲۱٫۴[۶۹] ۲۸ ۰٫۰[۶۹] ۳۶۶ ۳٫۰[۵۷]
Vanniyar Dravidian (Southern) ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۸٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۰٫۰[۱۲] ۲۵ ۱۶٫۰[۱۲] ۲۵ ۲۰٫۰[۱۲]
Vellalar Dravidian (Southern) ۳۱ ۰٫۰[۱۲] ۳۱ ۱۲٫۹[۱۲] ۳۱ ۰٫۰[۱۲] ۳۱ ۰٫۰[۱۲] ۳۱ ۰٫۰[۱۲] ۳۱ ۳۸٫۷[۱۲] ۳۱ ۰٫۰[۱۲] ۳۱ ۰٫۰[۱۲] ۳۱ ۰٫۰[۱۲] ۳۱ ۱۶٫۱[۱۲]
مردم ویلزی (Anglesey) IE (Celtic) ۸۸ ۸۹٫۰[۵۱] ۸۸ ۱٫۰[۵۱] ۱۹۶ ۸٫۱[۹] ۸۸ ۳٫۰[۵۱]
Population Language Family[۲۵] n[۲۶] R1b[۲۷] n R1a n I n E1b1b n E1b1a n تک‌گروه J (دی‌ان‌ای Y) n G n N n T n L n H
یغناب IE (Iranian, NE) ۳۱ ۳۲٫۳[۵۷] ۳۱ ۱۶٫۱[۵۷] ۳۱ ۰٫۰[۵۷] ۳۱ ۰٫۰[۵۷] ۳۱ ۳۲٫۳[۵۷] ۳۱ ۰٫۰[۵۷] ۳۱ ۹٫۷[۵۷]
یاقوت‌ها Turkic, Siberia ۱۵۵ ۱٫۹[۴۴] ۱۵۵ ۱٫۹[۴۴] ۱۵۵ ۱٫۳[۴۴] ۱۵۵ ۸۸٫۴[۴۴]
یاقوت‌ها Turkic, Siberia ۱۰ ۸۰٫۰[۱۰]
Population Language[۲۵] n[۲۶] R1b[۲۷] n R1a n I n E1b1b n E1b1a n تک‌گروه J (دی‌ان‌ای Y) n G n N n T n L n H


پانویسویرایش

 1. ستون اولی مقدار کل نمونه مطالعه شده را نشان می‌دهد
 2. ستون دومی درصد یک تک‌گروه را در بین نمونه‌ها نشان می‌دهد
 3. ۳٫۰۰ ۳٫۰۱ ۳٫۰۲ ۳٫۰۳ ۳٫۰۴ ۳٫۰۵ ۳٫۰۶ ۳٫۰۷ ۳٫۰۸ ۳٫۰۹ ۳٫۱۰ ۳٫۱۱ ۳٫۱۲ ۳٫۱۳ ۳٫۱۴ ۳٫۱۵ ۳٫۱۶ ۳٫۱۷ ۳٫۱۸ ۳٫۱۹ ۳٫۲۰ ۳٫۲۱ ۳٫۲۲ ۳٫۲۳ ۳٫۲۴ ۳٫۲۵ ۳٫۲۶ ۳٫۲۷ ۳٫۲۸ Nasidze et al. , (2004)Mitochondrial DNA and Y-Chromosome Variation in the Caucasus بایگانی‌شده در ۱۰ نوامبر ۲۰۰۷ توسط Wayback Machine
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ Although the chart here says J, this group has mainly only J2
 5. ۵٫۰۰ ۵٫۰۱ ۵٫۰۲ ۵٫۰۳ ۵٫۰۴ ۵٫۰۵ ۵٫۰۶ ۵٫۰۷ ۵٫۰۸ ۵٫۰۹ ۵٫۱۰ ۵٫۱۱ ۵٫۱۲ ۵٫۱۳ ۵٫۱۴ ۵٫۱۵ ۵٫۱۶ ۵٫۱۷ ۵٫۱۸ ۵٫۱۹ ۵٫۲۰ ۵٫۲۱ ۵٫۲۲ ۵٫۲۳ ۵٫۲۴ ۵٫۲۵ ۵٫۲۶ ۵٫۲۷ ۵٫۲۸ ۵٫۲۹ ۵٫۳۰ ۵٫۳۱ ۵٫۳۲ ۵٫۳۳ ۵٫۳۴ ۵٫۳۵ ۵٫۳۶ ۵٫۳۷ ۵٫۳۸ ۵٫۳۹ ۵٫۴۰ ۵٫۴۱ ۵٫۴۲ ۵٫۴۳ ۵٫۴۴ ۵٫۴۵ ۵٫۴۶ ۵٫۴۷ ۵٫۴۸ ۵٫۴۹ ۵٫۵۰ ۵٫۵۱ ۵٫۵۲ ۵٫۵۳ ۵٫۵۴ ۵٫۵۵ ۵٫۵۶ ۵٫۵۷ ۵٫۵۸ ۵٫۵۹ ۵٫۶۰ ۵٫۶۱ ۵٫۶۲ ۵٫۶۳ ۵٫۶۴ ۵٫۶۵ ۵٫۶۶ ۵٫۶۷ ۵٫۶۸ ۵٫۶۹ ۵٫۷۰ ۵٫۷۱ ۵٫۷۲ ۵٫۷۳ Battaglia, Vincenza; Fornarino, Simona; Al-Zahery, Nadia; Olivieri, Anna; Pala, Maria; Myres, Natalie M; King, Roy J; Rootsi, Siiri; et al. (24 December 2008). "Y-chromosomal evidence of the cultural diffusion of agriculture in southeast Europe" (PDF). European Journal of Human Genetics. 17 (6): 820–30. doi:10.1038/ejhg.2008.249. PMC 2947100. PMID 19107149.
 6. ۶٫۰۰ ۶٫۰۱ ۶٫۰۲ ۶٫۰۳ ۶٫۰۴ ۶٫۰۵ ۶٫۰۶ ۶٫۰۷ ۶٫۰۸ ۶٫۰۹ ۶٫۱۰ ۶٫۱۱ ۶٫۱۲ ۶٫۱۳ ۶٫۱۴ ۶٫۱۵ ۶٫۱۶ ۶٫۱۷ ۶٫۱۸ ۶٫۱۹ ۶٫۲۰ ۶٫۲۱ ۶٫۲۲ ۶٫۲۳ ۶٫۲۴ ۶٫۲۵ ۶٫۲۶ ۶٫۲۷ ۶٫۲۸ ۶٫۲۹ ۶٫۳۰ ۶٫۳۱ ۶٫۳۲ ۶٫۳۳ ۶٫۳۴ ۶٫۳۵ ۶٫۳۶ ۶٫۳۷ ۶٫۳۸ ۶٫۳۹ ۶٫۴۰ ۶٫۴۱ ۶٫۴۲ ۶٫۴۳ ۶٫۴۴ ۶٫۴۵ ۶٫۴۶ ۶٫۴۷ ۶٫۴۸ ۶٫۴۹ ۶٫۵۰ ۶٫۵۱ ۶٫۵۲ ۶٫۵۳ ۶٫۵۴ ۶٫۵۵ ۶٫۵۶ ۶٫۵۷ ۶٫۵۸ ۶٫۵۹ ۶٫۶۰ ۶٫۶۱ ۶٫۶۲ ۶٫۶۳ ۶٫۶۴ ۶٫۶۵ ۶٫۶۶ ۶٫۶۷ ۶٫۶۸ ۶٫۶۹ ۶٫۷۰ ۶٫۷۱ ۶٫۷۲ ۶٫۷۳ ۶٫۷۴ ۶٫۷۵ ۶٫۷۶ ۶٫۷۷ Semino A, Passarino G, Oefner PJ, Lin AA, Arbuzova S, Beckman LE, De Benedictis G, Francalacci P, Kouvatsi A, Limborska S, Marcikiae M, Mika A, Mika B, Primorac D, Santachiara-Benerecetti AS, Cavalli-Sforza LL, Underhill PA (2000). "The Genetic Legacy of Paleolithic *** sapiens sapiens in Extant Europeans: A Y Chromosome Perspective" (PDF). Science. 290 (5494): 1155–9. doi:10.1126/science.290.5494.1155. PMID 11073453. Archived from the original (PDF) on November 25, 2003.
 7. ۷٫۰۰ ۷٫۰۱ ۷٫۰۲ ۷٫۰۳ ۷٫۰۴ ۷٫۰۵ ۷٫۰۶ ۷٫۰۷ ۷٫۰۸ ۷٫۰۹ ۷٫۱۰ ۷٫۱۱ ۷٫۱۲ ۷٫۱۳ ۷٫۱۴ ۷٫۱۵ ۷٫۱۶ ۷٫۱۷ ۷٫۱۸ ۷٫۱۹ ۷٫۲۰ ۷٫۲۱ ۷٫۲۲ ۷٫۲۳ ۷٫۲۴ ۷٫۲۵ ۷٫۲۶ ۷٫۲۷ ۷٫۲۸ ۷٫۲۹ ۷٫۳۰ ۷٫۳۱ ۷٫۳۲ ۷٫۳۳ ۷٫۳۴ ۷٫۳۵ ۷٫۳۶ ۷٫۳۷ ۷٫۳۸ ۷٫۳۹ ۷٫۴۰ ۷٫۴۱ ۷٫۴۲ ۷٫۴۳ ۷٫۴۴ ۷٫۴۵ Peričić M, Lauc LB, Klaric IM, Rootsi S, Janicijevic B, Rudan I, Terzic R, Colak I, Kvesic A, Popovic D, Sijacki A, Behluli I, Dordevic D, Efremovska L, Bajec DD, Stefanovic BD, Villems R, Rudan P (October 2005). "High-resolution phylogenetic analysis of southeastern Europe traces major episodes of paternal gene flow among Slavic populations". Molecular Biology and Evolution. 22 (10): 1964–75. doi:10.1093/molbev/msi185. PMID 15944443. Haplogroup frequency data in table 1
 8. ۸٫۰۰ ۸٫۰۱ ۸٫۰۲ ۸٫۰۳ ۸٫۰۴ ۸٫۰۵ ۸٫۰۶ ۸٫۰۷ ۸٫۰۸ ۸٫۰۹ ۸٫۱۰ ۸٫۱۱ ۸٫۱۲ ۸٫۱۳ ۸٫۱۴ ۸٫۱۵ ۸٫۱۶ ۸٫۱۷ ۸٫۱۸ ۸٫۱۹ ۸٫۲۰ ۸٫۲۱ ۸٫۲۲ ۸٫۲۳ ۸٫۲۴ ۸٫۲۵ ۸٫۲۶ ۸٫۲۷ ۸٫۲۸ ۸٫۲۹ ۸٫۳۰ ۸٫۳۱ ۸٫۳۲ ۸٫۳۳ ۸٫۳۴ ۸٫۳۵ ۸٫۳۶ ۸٫۳۷ ۸٫۳۸ ۸٫۳۹ ۸٫۴۰ ۸٫۴۱ ۸٫۴۲ ۸٫۴۳ ۸٫۴۴ ۸٫۴۵ ۸٫۴۶ ۸٫۴۷ ۸٫۴۸ ۸٫۴۹ ۸٫۵۰ ۸٫۵۱ ۸٫۵۲ ۸٫۵۳ ۸٫۵۴ ۸٫۵۵ ۸٫۵۶ ۸٫۵۷ ۸٫۵۸ ۸٫۵۹ ۸٫۶۰ ۸٫۶۱ ۸٫۶۲ ۸٫۶۳ ۸٫۶۴ ۸٫۶۵ ۸٫۶۶ ۸٫۶۷ ۸٫۶۸ ۸٫۶۹ ۸٫۷۰ ۸٫۷۱ ۸٫۷۲ ۸٫۷۳ ۸٫۷۴ ۸٫۷۵ ۸٫۷۶ ۸٫۷۷ ۸٫۷۸ ۸٫۷۹ ۸٫۸۰ ۸٫۸۱ ۸٫۸۲ ۸٫۸۳ ۸٫۸۴ ۸٫۸۵ ۸٫۸۶ Bosch, E.; Calafell, F.; González-Neira, A.; Flaiz, C; Mateu, E; Scheil, HG; Huckenbeck, W; Efremovska, L; et al. (2006). "Paternal and maternal lineages in the Balkans show a homogeneous landscape over linguistic barriers, except for the isolated Aromuns". Annals of Human Genetics. 70 (Pt 4): 459–87. doi:10.1111/j.1469-1809.2005.00251.x. PMID 16759179.
 9. ۹٫۰۰ ۹٫۰۱ ۹٫۰۲ ۹٫۰۳ ۹٫۰۴ ۹٫۰۵ ۹٫۰۶ ۹٫۰۷ ۹٫۰۸ ۹٫۰۹ ۹٫۱۰ ۹٫۱۱ ۹٫۱۲ ۹٫۱۳ ۹٫۱۴ ۹٫۱۵ ۹٫۱۶ ۹٫۱۷ ۹٫۱۸ ۹٫۱۹ ۹٫۲۰ ۹٫۲۱ ۹٫۲۲ ۹٫۲۳ ۹٫۲۴ ۹٫۲۵ ۹٫۲۶ ۹٫۲۷ ۹٫۲۸ ۹٫۲۹ Rootsi et al. (2004).
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ «Y-chromosome haplogroup N dispersals from south Siberia to Europe. Derenko et al» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۶ ژوئن ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۹ مه ۲۰۱۸.
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ Khar'kov, VN; Stepanov, VA; Medvedeva, OF; Spiridonova, MG; Voevoda, MI; Tadinova, VN; Puzyrev, VP (2007). "Gene pool differences between Northern and Southern Altaians inferred from the data on Y-chromosomal haplogroups". Genetika. 43 (5): 675–87. PMID 17633562.
 12. ۱۲٫۰۰ ۱۲٫۰۱ ۱۲٫۰۲ ۱۲٫۰۳ ۱۲٫۰۴ ۱۲٫۰۵ ۱۲٫۰۶ ۱۲٫۰۷ ۱۲٫۰۸ ۱۲٫۰۹ ۱۲٫۱۰ ۱۲٫۱۱ ۱۲٫۱۲ ۱۲٫۱۳ ۱۲٫۱۴ ۱۲٫۱۵ ۱۲٫۱۶ ۱۲٫۱۷ ۱۲٫۱۸ ۱۲٫۱۹ ۱۲٫۲۰ ۱۲٫۲۱ ۱۲٫۲۲ ۱۲٫۲۳ ۱۲٫۲۴ ۱۲٫۲۵ ۱۲٫۲۶ ۱۲٫۲۷ ۱۲٫۲۸ ۱۲٫۲۹ ۱۲٫۳۰ ۱۲٫۳۱ ۱۲٫۳۲ ۱۲٫۳۳ ۱۲٫۳۴ ۱۲٫۳۵ ۱۲٫۳۶ ۱۲٫۳۷ ۱۲٫۳۸ ۱۲٫۳۹ ۱۲٫۴۰ ۱۲٫۴۱ ۱۲٫۴۲ ۱۲٫۴۳ ۱۲٫۴۴ ۱۲٫۴۵ ۱۲٫۴۶ ۱۲٫۴۷ ۱۲٫۴۸ ۱۲٫۴۹ ۱۲٫۵۰ ۱۲٫۵۱ ۱۲٫۵۲ ۱۲٫۵۳ ۱۲٫۵۴ ۱۲٫۵۵ ۱۲٫۵۶ ۱۲٫۵۷ ۱۲٫۵۸ ۱۲٫۵۹ ۱۲٫۶۰ ۱۲٫۶۱ ۱۲٫۶۲ ۱۲٫۶۳ ۱۲٫۶۴ ۱۲٫۶۵ ۱۲٫۶۶ ۱۲٫۶۷ ۱۲٫۶۸ ۱۲٫۶۹ ۱۲٫۷۰ ۱۲٫۷۱ ۱۲٫۷۲ ۱۲٫۷۳ ۱۲٫۷۴ ۱۲٫۷۵ ۱۲٫۷۶ ۱۲٫۷۷ ۱۲٫۷۸ ۱۲٫۷۹ ۱۲٫۸۰ ۱۲٫۸۱ ۱۲٫۸۲ ۱۲٫۸۳ ۱۲٫۸۴ ۱۲٫۸۵ ۱۲٫۸۶ ۱۲٫۸۷ ۱۲٫۸۸ ۱۲٫۸۹ ۱۲٫۹۰ ۱۲٫۹۱ ۱۲٫۹۲ ۱۲٫۹۳ ۱۲٫۹۴ ۱۲٫۹۵ ۱۲٫۹۶ ۱۲٫۹۷ Sengupta, S; Zhivotovsky, LA; King, R; Mehdi, SQ; Edmonds, CA; Chow, CE; Lin, AA; Mitra, M; et al. (2006). "Polarity and Temporality of High-Resolution Y-Chromosome Distributions in India Identify Both Indigenous and Exogenous Expansions and Reveal Minor Genetic Influence of Central Asian Pastoralists". American Journal of Human Genetics. 78 (2): 202–21. doi:10.1086/499411. PMC 1380230. PMID 16400607.
 13. ۱۳٫۰۰ ۱۳٫۰۱ ۱۳٫۰۲ ۱۳٫۰۳ ۱۳٫۰۴ ۱۳٫۰۵ ۱۳٫۰۶ ۱۳٫۰۷ ۱۳٫۰۸ ۱۳٫۰۹ ۱۳٫۱۰ ۱۳٫۱۱ ۱۳٫۱۲ ۱۳٫۱۳ ۱۳٫۱۴ ۱۳٫۱۵ ۱۳٫۱۶ ۱۳٫۱۷ Semino, O; Santachiara-Benerecetti, AS; Falaschi, F; Cavalli-Sforza, LL; Underhill, PA (2002). "Ethiopians and Khoisan Share the Deepest Clades of the Human Y-Chromosome Phylogeny". American Journal of Human Genetics. 70 (1): 265–8. doi:10.1086/338306. PMC 384897. PMID 11719903.
 14. ۱۴٫۰۰ ۱۴٫۰۱ ۱۴٫۰۲ ۱۴٫۰۳ ۱۴٫۰۴ ۱۴٫۰۵ ۱۴٫۰۶ ۱۴٫۰۷ ۱۴٫۰۸ ۱۴٫۰۹ ۱۴٫۱۰ ۱۴٫۱۱ ۱۴٫۱۲ ۱۴٫۱۳ ۱۴٫۱۴ ۱۴٫۱۵ ۱۴٫۱۶ ۱۴٫۱۷ ۱۴٫۱۸ ۱۴٫۱۹ ۱۴٫۲۰ ۱۴٫۲۱ ۱۴٫۲۲ ۱۴٫۲۳ ۱۴٫۲۴ ۱۴٫۲۵ ۱۴٫۲۶ ۱۴٫۲۷ ۱۴٫۲۸ ۱۴٫۲۹ ۱۴٫۳۰ ۱۴٫۳۱ ۱۴٫۳۲ ۱۴٫۳۳ ۱۴٫۳۴ ۱۴٫۳۵ ۱۴٫۳۶ ۱۴٫۳۷ ۱۴٫۳۸ ۱۴٫۳۹ ۱۴٫۴۰ ۱۴٫۴۱ «Semino et al. (2004)» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۹ ژوئیه ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۹ مه ۲۰۱۸.
 15. ۱۵٫۰۰ ۱۵٫۰۱ ۱۵٫۰۲ ۱۵٫۰۳ ۱۵٫۰۴ ۱۵٫۰۵ ۱۵٫۰۶ ۱۵٫۰۷ ۱۵٫۰۸ ۱۵٫۰۹ ۱۵٫۱۰ ۱۵٫۱۱ ۱۵٫۱۲ ۱۵٫۱۳ ۱۵٫۱۴ ۱۵٫۱۵ ۱۵٫۱۶ ۱۵٫۱۷ ۱۵٫۱۸ ۱۵٫۱۹ ۱۵٫۲۰ ۱۵٫۲۱ ۱۵٫۲۲ ۱۵٫۲۳ ۱۵٫۲۴ ۱۵٫۲۵ ۱۵٫۲۶ ۱۵٫۲۷ ۱۵٫۲۸ ۱۵٫۲۹ ۱۵٫۳۰ ۱۵٫۳۱ ۱۵٫۳۲ ۱۵٫۳۳ ۱۵٫۳۴ ۱۵٫۳۵ ۱۵٫۳۶ ۱۵٫۳۷ ۱۵٫۳۸ ۱۵٫۳۹ ۱۵٫۴۰ ۱۵٫۴۱ ۱۵٫۴۲ ۱۵٫۴۳ ۱۵٫۴۴ ۱۵٫۴۵ ۱۵٫۴۶ ۱۵٫۴۷ ۱۵٫۴۸ ۱۵٫۴۹ ۱۵٫۵۰ ۱۵٫۵۱ ۱۵٫۵۲ ۱۵٫۵۳ ۱۵٫۵۴ ۱۵٫۵۵ ۱۵٫۵۶ ۱۵٫۵۷ ۱۵٫۵۸ ۱۵٫۵۹ ۱۵٫۶۰ ۱۵٫۶۱ ۱۵٫۶۲ ۱۵٫۶۳ ۱۵٫۶۴ ۱۵٫۶۵ ۱۵٫۶۶ ۱۵٫۶۷ ۱۵٫۶۸ ۱۵٫۶۹ Yunusbaev 2006
 16. ۱۶٫۰۰ ۱۶٫۰۱ ۱۶٫۰۲ ۱۶٫۰۳ ۱۶٫۰۴ ۱۶٫۰۵ ۱۶٫۰۶ ۱۶٫۰۷ ۱۶٫۰۸ ۱۶٫۰۹ ۱۶٫۱۰ ۱۶٫۱۱ ۱۶٫۱۲ ۱۶٫۱۳ Arredi, B; Poloni, ES; Paracchini, S; Zerjal, T; Fathallah, DM; Makrelouf, M; Pascali, VL; Novelletto, A; Tyler-Smith, C (2004). "A Predominantly Neolithic Origin for Y-Chromosomal DNA Variation in North Africa". American Journal of Human Genetics. 75 (2): 338–45. doi:10.1086/423147. PMC 1216069. PMID 15202071.
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ ۱۷٫۲ ۱۷٫۳ ۱۷٫۴ Robino et al. (2008), Analysis of Y-chromosomal SNP haplogroups in an Algerian population sample
 18. ۱۸٫۰۰ ۱۸٫۰۱ ۱۸٫۰۲ ۱۸٫۰۳ ۱۸٫۰۴ ۱۸٫۰۵ ۱۸٫۰۶ ۱۸٫۰۷ ۱۸٫۰۸ ۱۸٫۰۹ ۱۸٫۱۰ ۱۸٫۱۱ ۱۸٫۱۲ ۱۸٫۱۳ ۱۸٫۱۴ ۱۸٫۱۵ ۱۸٫۱۶ ۱۸٫۱۷ ۱۸٫۱۸ ۱۸٫۱۹ ۱۸٫۲۰ ۱۸٫۲۱ ۱۸٫۲۲ Nebel, A; Filon, D; Brinkmann, B; Majumder, PP; Faerman, M; Oppenheim, A (2001). "The Y Chromosome Pool of Jews as Part of the Genetic Landscape of the Middle East". American Journal of Human Genetics. 69 (5): 1095–112. doi:10.1086/324070. PMC 1274378. PMID 11573163.
 19. ۱۹٫۰۰ ۱۹٫۰۱ ۱۹٫۰۲ ۱۹٫۰۳ ۱۹٫۰۴ ۱۹٫۰۵ ۱۹٫۰۶ ۱۹٫۰۷ ۱۹٫۰۸ ۱۹٫۰۹ ۱۹٫۱۰ ۱۹٫۱۱ ۱۹٫۱۲ ۱۹٫۱۳ ۱۹٫۱۴ ۱۹٫۱۵ ۱۹٫۱۶ ۱۹٫۱۷ Luis, JR; Rowold, DJ; Regueiro, M; Caeiro, B; Cinnioğlu, C; Roseman, C; Underhill, PA; Cavalli-Sforza, LL; Herrera, RJ (2004). "The Levant versus the Horn of Africa: Evidence for Bidirectional Corridors of Human Migrations" (PDF). American Journal of Human Genetics. 74 (3): 532–44. doi:10.1086/382286. PMC 1182266. PMID 14973781. Archived from the original (PDF) on February 16, 2012. (Errata بایگانی‌شده در فوریه ۱۶, ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine)
 20. ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۱ ۲۰٫۰۲ ۲۰٫۰۳ ۲۰٫۰۴ ۲۰٫۰۵ ۲۰٫۰۶ ۲۰٫۰۷ ۲۰٫۰۸ ۲۰٫۰۹ ۲۰٫۱۰ ۲۰٫۱۱ ۲۰٫۱۲ ۲۰٫۱۳ ۲۰٫۱۴ ۲۰٫۱۵ ۲۰٫۱۶ ۲۰٫۱۷ ۲۰٫۱۸ ۲۰٫۱۹ ۲۰٫۲۰ ۲۰٫۲۱ ۲۰٫۲۲ ۲۰٫۲۳ ۲۰٫۲۴ ۲۰٫۲۵ ۲۰٫۲۶ ۲۰٫۲۷ ۲۰٫۲۸ Cadenas, Alicia M; Zhivotovsky, Lev A; Cavalli-Sforza, Luca L; Underhill, PA; Herrera, RJ (2008). "Y-chromosome diversity characterizes the Gulf of Oman". European Journal of Human Genetics. 16 (3): 374–86. doi:10.1038/sj.ejhg.5201934. PMID 17928816.
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ ۲۱٫۲ ۲۱٫۳ ۲۱٫۴ ۲۱٫۵ ۲۱٫۶ ۲۱٫۷ ۲۱٫۸ ۲۱٫۹ Abu-Amero, KK; Hellani, A; González, AM; Larruga, JM; Cabrera, VM; Underhill, PA (2009). "Saudi Arabian Y-Chromosome diversity and its relationship with nearby regions". BMC Genetics. 10: 59. doi:10.1186/1471-2156-10-59. PMC 2759955. PMID 19772609.
 22. ۲۲٫۰۰ ۲۲٫۰۱ ۲۲٫۰۲ ۲۲٫۰۳ ۲۲٫۰۴ ۲۲٫۰۵ ۲۲٫۰۶ ۲۲٫۰۷ ۲۲٫۰۸ ۲۲٫۰۹ ۲۲٫۱۰ ۲۲٫۱۱ ۲۲٫۱۲ ۲۲٫۱۳ ۲۲٫۱۴ ۲۲٫۱۵ ۲۲٫۱۶ ۲۲٫۱۷ ۲۲٫۱۸ ۲۲٫۱۹ ۲۲٫۲۰ ۲۲٫۲۱ ۲۲٫۲۲ ۲۲٫۲۳ ۲۲٫۲۴ ۲۲٫۲۵ ۲۲٫۲۶ ۲۲٫۲۷ ۲۲٫۲۸ ۲۲٫۲۹ ۲۲٫۳۰ ۲۲٫۳۱ ۲۲٫۳۲ ۲۲٫۳۳ ۲۲٫۳۴ ۲۲٫۳۵ ۲۲٫۳۶ ۲۲٫۳۷ ۲۲٫۳۸ ۲۲٫۳۹ ۲۲٫۴۰ ۲۲٫۴۱ ۲۲٫۴۲ ۲۲٫۴۳ ۲۲٫۴۴ ۲۲٫۴۵ ۲۲٫۴۶ ۲۲٫۴۷ ۲۲٫۴۸ ۲۲٫۴۹ ۲۲٫۵۰ ۲۲٫۵۱ ۲۲٫۵۲ ۲۲٫۵۳ ۲۲٫۵۴ ۲۲٫۵۵ ۲۲٫۵۶ ۲۲٫۵۷ ۲۲٫۵۸ ۲۲٫۵۹ ۲۲٫۶۰ ۲۲٫۶۱ ۲۲٫۶۲ ۲۲٫۶۳ ۲۲٫۶۴ ۲۲٫۶۵ 97/445, O. Hassan et al. (2008), Y-Chromosome Variation Among Sudanese: Restricted Gene Flow, Concordance With Language, Geography, and History بایگانی‌شده در ۴ مارس ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine, American journal of physical anthropology
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ ۲۳٫۲ ۲۳٫۳ ۲۳٫۴ ۲۳٫۵ ۲۳٫۶ ۲۳٫۷ ۲۳٫۸ U. -D. Immela, M. Erhumab, T. Mustafac, M. Kleibera and M. Klintschara, "Population genetic analysis in a Libyan population using the PowerPlex 16 system," International Congress Series Volume 1288, April 2006, Pages 421-423
 24. ۲۴٫۰۰ ۲۴٫۰۱ ۲۴٫۰۲ ۲۴٫۰۳ ۲۴٫۰۴ ۲۴٫۰۵ ۲۴٫۰۶ ۲۴٫۰۷ ۲۴٫۰۸ ۲۴٫۰۹ ۲۴٫۱۰ ۲۴٫۱۱ ۲۴٫۱۲ ۲۴٫۱۳ ۲۴٫۱۴ ۲۴٫۱۵ ۲۴٫۱۶ ۲۴٫۱۷ ۲۴٫۱۸ ۲۴٫۱۹ ۲۴٫۲۰ ۲۴٫۲۱ ۲۴٫۲۲ ۲۴٫۲۳ ۲۴٫۲۴ ۲۴٫۲۵ ۲۴٫۲۶ ۲۴٫۲۷ ۲۴٫۲۸ ۲۴٫۲۹ ۲۴٫۳۰ ۲۴٫۳۱ ۲۴٫۳۲ ۲۴٫۳۳ ۲۴٫۳۴ ۲۴٫۳۵ ۲۴٫۳۶ ۲۴٫۳۷ ۲۴٫۳۸ ۲۴٫۳۹ ۲۴٫۴۰ ۲۴٫۴۱ ۲۴٫۴۲ ۲۴٫۴۳ ۲۴٫۴۴ ۲۴٫۴۵ ۲۴٫۴۶ ۲۴٫۴۷ ۲۴٫۴۸ ۲۴٫۴۹ ۲۴٫۵۰ ۲۴٫۵۱ ۲۴٫۵۲ ۲۴٫۵۳ ۲۴٫۵۴ ۲۴٫۵۵ ۲۴٫۵۶ ۲۴٫۵۷ ۲۴٫۵۸ ۲۴٫۵۹ ۲۴٫۶۰ ۲۴٫۶۱ ۲۴٫۶۲ ۲۴٫۶۳ ۲۴٫۶۴ ۲۴٫۶۵ ۲۴٫۶۶ ۲۴٫۶۷ ۲۴٫۶۸ ۲۴٫۶۹ ۲۴٫۷۰ ۲۴٫۷۱ ۲۴٫۷۲ ۲۴٫۷۳ ۲۴٫۷۴ ۲۴٫۷۵ ۲۴٫۷۶ ۲۴٫۷۷ Rosser et al. (2000)
 25. ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ ۲۵٫۲ ۲۵٫۳ ۲۵٫۴ ۲۵٫۵ ۲۵٫۶ ۲۵٫۷ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام IE = Indo-European وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 26. ۲۶٫۰ ۲۶٫۱ ۲۶٫۲ ۲۶٫۳ ۲۶٫۴ ۲۶٫۵ ۲۶٫۶ ۲۶٫۷ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام ReferenceA وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 27. ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ ۲۷٫۲ ۲۷٫۳ ۲۷٫۴ ۲۷٫۵ ۲۷٫۶ ۲۷٫۷ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام ReferenceB وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 28. ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ ۲۸٫۲ ۲۸٫۳ Michael E. Weale, Levon Yepiskoposyan, Rolf F. Jager, Nelli Hovhannisyan, Armine Khudoyan, Oliver Burbage-Hall, Neil Bradman, Mark G. Thomas, "Armenian Y chromosome haplotypes reveal strong regional structure within a single ethno-national group," Human Genetics (2001) 109: 659–674.
 29. ۲۹٫۰ ۲۹٫۱ ۲۹٫۲ ۲۹٫۳ ۲۹٫۴ ۲۹٫۵ ۲۹٫۶ Doron M. Behar, Daniel Garrigan, Matthew E. Kaplan et al., "Contrasting patterns of Y chromosome variation in Ashkenazi Jewish and host non-Jewish European populations," Human Genetics (2004) 114: 354–365.
 30. ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ Nasidze2001
 31. ۳۱٫۰ ۳۱٫۱ ۳۱٫۲ ۳۱٫۳ ۳۱٫۴ ۳۱٫۵ ۳۱٫۶ ۳۱٫۷ ۳۱٫۸ ۳۱٫۹ Cruciani; La Fratta, Roberta; Santolamazza, Piero; Sellitto, Daniele; Pascone, Roberto; Moral, Pedro; Watson, Elizabeth; Guida, Valentina; Colomb, Eliane Beraud; Zaharova, Boriana; Lavinha, João; Vona, Giuseppe; Aman, Rashid; Calì, Francesco; Akar, Nejat; Richards, Martin; Torroni, Antonio; Novelletto, Andrea; Scozzari, Rosaria; et al. (May 2004). "Phylogeographic Analysis of Haplogroup E3b (E-M215) Y Chromosomes Reveals Multiple Migratory Events Within and Out Of Africa". Am J Hum Genet. 74 (5): 1014–1022. doi:10.1086/386294. PMC 1181964. PMID 15042509.
 32. Lobov. Y chromosome analysis in subpopulations of Bashkirs from Russia
 33. ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ ۳۳٫۲ ۳۳٫۳ ۳۳٫۴ ۳۳٫۵ V. N. Kharkov, V. A. Stepanov, S. P. Feshchenko, S. A. Borinskaya, N. K. Yankovsky, and V. P. Puzyrev, "Frequencies of Y Chromosome Binary Haplogroups in Belarusians," Russian Journal of Genetics, Vol. 41, No. 8, 2005, pp. 928–931.
 34. ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ ۳۴٫۲ ۳۴٫۳ ۳۴٫۴ Behar, Doron M.; Thomas, Mark G.; Skorecki, Karl; Hammer, Michael F.; Bulygina, Ekaterina; Rosengarten, Dror; Jones, Abigail L.; Held, Karen; Moses, Vivian; et al. (2003). "Multiple Origins of Ashkenazi Levites: Y Chromosome Evidence for Both Near Eastern and European Ancestries". American Journal of Human Genetics. 73 (4): 768–79. doi:10.1086/378506. PMC 1180600. PMID 13680527.
 35. Fadhlaoui-Zid, Karima; Martinez-Cruz, Begona; Khodjet-el-khil, Houssein; Mendizabal, Isabel; Elgaaied, Amel; Comas, David (2011-10-01). "Genetic Structure of Tunisian Ethnic Groups Revealed by Paternal Lineages". American Journal of Physical Anthropology. 146: 271–80. doi:10.1002/ajpa.21581.
 36. Fadhlaoui-Zid, Karima; Martinez-Cruz, Begona; Khodjet-el-khil, Houssein; Mendizabal, Isabel; Elgaaied, Amel; Comas, David (2011-10-01). "Genetic Structure of Tunisian Ethnic Groups Revealed by Paternal Lineages". American Journal of Physical Anthropology. 146: 271–80. doi:10.1002/ajpa.21581.
 37. ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ ۳۷٫۲ ۳۷٫۳ ۳۷٫۴ ۳۷٫۵ Qamar Raheel; et al. (May 2002). "Y-Chromosomal DNA Variation in Pakistan". American Journal of Human Genetics. 70 (1107–1124): 2002. doi:10.1086/339929. PMC 447589. PMID 11898125.
 38. ۳۸٫۰۰ ۳۸٫۰۱ ۳۸٫۰۲ ۳۸٫۰۳ ۳۸٫۰۴ ۳۸٫۰۵ ۳۸٫۰۶ ۳۸٫۰۷ ۳۸٫۰۸ ۳۸٫۰۹ ۳۸٫۱۰ ۳۸٫۱۱ ۳۸٫۱۲ ۳۸٫۱۳ ۳۸٫۱۴ ۳۸٫۱۵ ۳۸٫۱۶ ۳۸٫۱۷ ۳۸٫۱۸ ۳۸٫۱۹ Helgason, Agnar; Sigureth Ardóttir, S; Nicholson, J; Sykes, B; Hill, E. W.; Bradley, D. G.; Bosnes, V; Gulcher, J. R.; Ward, R; Stefánsson, K; et al. (2000). "Estimating Scandinavian and Gaelic Ancestry in the Male Settlers of Iceland". Am. J. Hum. Genet. 67 (3): 697–717. doi:10.1086/303046. PMC 1287529. PMID 10931763. Archived from the original on October 11, 2008.
 39. ۳۹٫۰ ۳۹٫۱ ۳۹٫۲ ۳۹٫۳ ۳۹٫۴ ۳۹٫۵ [۱]
 40. ۴۰٫۰ ۴۰٫۱ ۴۰٫۲ ۴۰٫۳ ۴۰٫۴ ۴۰٫۵ ۴۰٫۶ Karachanak, Sena; Fornarino, Simona; Grugni, Viola; Semino, Ornella; Toncheva, Draga; Galabov, Angel; Atanasov, Boris (2009). "Y-Chromosomal Haplogroups in Bulgarians". Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences. 62 (3): 393–400. ISSN 1310-1331. INIST:21359873.
 41. ۴۱٫۰ ۴۱٫۱ ۴۱٫۲ ۴۱٫۳ ۴۱٫۴ ۴۱٫۵ ۴۱٫۶ ۴۱٫۷ Martinez-Cruz B, Ioana M, Calafell F, Arauna LR, Sanz P, Ionescu R, Boengiu S, Kalaydjieva L, Pamjav H, Makukh H, Plantinga T, van der Meer JW, Comas D, Netea MG (2012). Kivisild T, ed. "Y-chromosome analysis in individuals bearing the Basarab name of the first dynasty of Wallachian kings". PLoS ONE. 7 (7): e41803. Bibcode:2012PLoSO...741803M. doi:10.1371/journal.pone.0041803. PMC 3404992. PMID 22848614.
 42. ۴۲٫۰۰ ۴۲٫۰۱ ۴۲٫۰۲ ۴۲٫۰۳ ۴۲٫۰۴ ۴۲٫۰۵ ۴۲٫۰۶ ۴۲٫۰۷ ۴۲٫۰۸ ۴۲٫۰۹ ۴۲٫۱۰ ۴۲٫۱۱ ۴۲٫۱۲ ۴۲٫۱۳ ۴۲٫۱۴ ۴۲٫۱۵ ۴۲٫۱۶ ۴۲٫۱۷ ۴۲٫۱۸ ۴۲٫۱۹ ۴۲٫۲۰ ۴۲٫۲۱ ۴۲٫۲۲ ۴۲٫۲۳ ۴۲٫۲۴ ۴۲٫۲۵ ۴۲٫۲۶ ۴۲٫۲۷ ۴۲٫۲۸ ۴۲٫۲۹ ۴۲٫۳۰ ۴۲٫۳۱ ۴۲٫۳۲ ۴۲٫۳۳ Firasat, Sadaf; Khaliq, Shagufta; Mohyuddin, Aisha; Papaioannou, Myrto; Tyler-Smith, Chris; Underhill, Peter A; Ayub, Qasim (2007). "Y-chromosomal evidence for a limited Greek contribution to the Pathan population of Pakistan". European Journal of Human Genetics. 15 (1): 121–6. doi:10.1038/sj.ejhg.5201726. PMC 2588664. PMID 17047675.
 43. ۴۳٫۰ ۴۳٫۱ ۴۳٫۲ ۴۳٫۳ ۴۳٫۴ ۴۳٫۵ «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۶. دریافت‌شده در ۹ مه ۲۰۱۸.
 44. ۴۴٫۰۰ ۴۴٫۰۱ ۴۴٫۰۲ ۴۴٫۰۳ ۴۴٫۰۴ ۴۴٫۰۵ ۴۴٫۰۶ ۴۴٫۰۷ ۴۴٫۰۸ ۴۴٫۰۹ ۴۴٫۱۰ ۴۴٫۱۱ ۴۴٫۱۲ ۴۴٫۱۳ ۴۴٫۱۴ ۴۴٫۱۵ ۴۴٫۱۶ ۴۴٫۱۷ ۴۴٫۱۸ ۴۴٫۱۹ ۴۴٫۲۰ ۴۴٫۲۱ ۴۴٫۲۲ ۴۴٫۲۳ ۴۴٫۲۴ ۴۴٫۲۵ ۴۴٫۲۶ ۴۴٫۲۷ ۴۴٫۲۸ ۴۴٫۲۹ ۴۴٫۳۰ ۴۴٫۳۱ ۴۴٫۳۲ ۴۴٫۳۳ ۴۴٫۳۴ ۴۴٫۳۵ ۴۴٫۳۶ ۴۴٫۳۷ ۴۴٫۳۸ ۴۴٫۳۹ ۴۴٫۴۰ ۴۴٫۴۱ ۴۴٫۴۲ Tambets et al. (2004)
 45. Barac et al. (2003)
 46. ۴۶٫۰ ۴۶٫۱ ۴۶٫۲ ۴۶٫۳ ۴۶٫۴ ۴۶٫۵ Luca, F.; Di Giacomo, F.; Benincasa, T.; et al. (2007). "Y-Chromosomal Variation in the Czech Republic". American Journal of Physical Anthropology. 132: 132–139. doi:10.1002/ajpa.20500. PMID 17078035.
 47. ۴۷٫۰ ۴۷٫۱ ۴۷٫۲ ۴۷٫۳ ۴۷٫۴ ۴۷٫۵ ۴۷٫۶ ۴۷٫۷ ۴۷٫۸ ۴۷٫۹ Elizabeth T Wood, Daryn A Stover, Christopher Ehret et al., "Contrasting patterns of Y chromosome and mtDNA variation in Africa: evidence for sex-biased demographic processes," European Journal of Human Genetics (2005) 13, 867–876. cf. "Appendix A: Y Chromosome Haplotype Frequencies."
 48. ۴۸٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۱ ۴۸٫۰۰۲ ۴۸٫۰۰۳ ۴۸٫۰۰۴ ۴۸٫۰۰۵ ۴۸٫۰۰۶ ۴۸٫۰۰۷ ۴۸٫۰۰۸ ۴۸٫۰۰۹ ۴۸٫۰۱۰ ۴۸٫۰۱۱ ۴۸٫۰۱۲ ۴۸٫۰۱۳ ۴۸٫۰۱۴ ۴۸٫۰۱۵ ۴۸٫۰۱۶ ۴۸٫۰۱۷ ۴۸٫۰۱۸ ۴۸٫۰۱۹ ۴۸٫۰۲۰ ۴۸٫۰۲۱ ۴۸٫۰۲۲ ۴۸٫۰۲۳ ۴۸٫۰۲۴ ۴۸٫۰۲۵ ۴۸٫۰۲۶ ۴۸٫۰۲۷ ۴۸٫۰۲۸ ۴۸٫۰۲۹ ۴۸٫۰۳۰ ۴۸٫۰۳۱ ۴۸٫۰۳۲ ۴۸٫۰۳۳ ۴۸٫۰۳۴ ۴۸٫۰۳۵ ۴۸٫۰۳۶ ۴۸٫۰۳۷ ۴۸٫۰۳۸ ۴۸٫۰۳۹ ۴۸٫۰۴۰ ۴۸٫۰۴۱ ۴۸٫۰۴۲ ۴۸٫۰۴۳ ۴۸٫۰۴۴ ۴۸٫۰۴۵ ۴۸٫۰۴۶ ۴۸٫۰۴۷ ۴۸٫۰۴۸ ۴۸٫۰۴۹ ۴۸٫۰۵۰ ۴۸٫۰۵۱ ۴۸٫۰۵۲ ۴۸٫۰۵۳ ۴۸٫۰۵۴ ۴۸٫۰۵۵ ۴۸٫۰۵۶ ۴۸٫۰۵۷ ۴۸٫۰۵۸ ۴۸٫۰۵۹ ۴۸٫۰۶۰ ۴۸٫۰۶۱ ۴۸٫۰۶۲ ۴۸٫۰۶۳ ۴۸٫۰۶۴ ۴۸٫۰۶۵ ۴۸٫۰۶۶ ۴۸٫۰۶۷ ۴۸٫۰۶۸ ۴۸٫۰۶۹ ۴۸٫۰۷۰ ۴۸٫۰۷۱ ۴۸٫۰۷۲ ۴۸٫۰۷۳ ۴۸٫۰۷۴ ۴۸٫۰۷۵ ۴۸٫۰۷۶ ۴۸٫۰۷۷ ۴۸٫۰۷۸ ۴۸٫۰۷۹ ۴۸٫۰۸۰ ۴۸٫۰۸۱ ۴۸٫۰۸۲ ۴۸٫۰۸۳ ۴۸٫۰۸۴ ۴۸٫۰۸۵ ۴۸٫۰۸۶ ۴۸٫۰۸۷ ۴۸٫۰۸۸ ۴۸٫۰۸۹ ۴۸٫۰۹۰ ۴۸٫۰۹۱ ۴۸٫۰۹۲ ۴۸٫۰۹۳ ۴۸٫۰۹۴ ۴۸٫۰۹۵ ۴۸٫۰۹۶ ۴۸٫۰۹۷ ۴۸٫۰۹۸ ۴۸٫۰۹۹ ۴۸٫۱۰۰ ۴۸٫۱۰۱ ۴۸٫۱۰۲ ۴۸٫۱۰۳ ۴۸٫۱۰۴ ۴۸٫۱۰۵ ۴۸٫۱۰۶ ۴۸٫۱۰۷ ۴۸٫۱۰۸ ۴۸٫۱۰۹ ۴۸٫۱۱۰ ۴۸٫۱۱۱ ۴۸٫۱۱۲ ۴۸٫۱۱۳ Zalloua et al. (2008), Identifying Genetic Traces of Historical Expansions: Phoenician Footprints in the Mediterranean, The American Journal of Human Genetics, Volume 83, Issue 5, 633-642 17 November 2008
 49. ۴۹٫۰ ۴۹٫۱ ۴۹٫۲ ۴۹٫۳ ۴۹٫۴ ۴۹٫۵ ۴۹٫۶ [۲] Y Chromosome Evidence for Anglo-Saxon Mass Migration - Michael E. Weale et al. , Mol. Biol. Evol. 2002;19:1008–1021.
 50. ۵۰٫۰ ۵۰٫۱ ۵۰٫۲ ۵۰٫۳ ۵۰٫۴ ۵۰٫۵ Laitinen Virpi, Lahermo Päivi, Sistonen Pertti, Marja-, Savontaus Liisa (2002). "Y-Chromosomal Diversity Suggests that Baltic Males Share Common Finno-Ugric-Speaking Forefathers". Human Heredity. 53 (2): 68–78. doi:10.1159/000057985. PMID 12037406.
 51. ۵۱٫۰ ۵۱٫۱ ۵۱٫۲ ۵۱٫۳ ۵۱٫۴ ۵۱٫۵ ۵۱٫۶ ۵۱٫۷ ۵۱٫۸ ۵۱٫۹ [۳] Genetic evidence for different male and female roles during cultural transitions in the British Isles - James F. Wilson et al. , 5078–5083, PNAS, April 24, 2001, vol. 98, no. 9
 52. ۵۲٫۰۰ ۵۲٫۰۱ ۵۲٫۰۲ ۵۲٫۰۳ ۵۲٫۰۴ ۵۲٫۰۵ ۵۲٫۰۶ ۵۲٫۰۷ ۵۲٫۰۸ ۵۲٫۰۹ ۵۲٫۱۰ ۵۲٫۱۱ ۵۲٫۱۲ ۵۲٫۱۳ ۵۲٫۱۴ ۵۲٫۱۵ ۵۲٫۱۶ ۵۲٫۱۷ ۵۲٫۱۸ ۵۲٫۱۹ ۵۲٫۲۰ ۵۲٫۲۱ ۵۲٫۲۲ ۵۲٫۲۳ ۵۲٫۲۴ ۵۲٫۲۵ ۵۲٫۲۶ ۵۲٫۲۷ ۵۲٫۲۸ ۵۲٫۲۹ ۵۲٫۳۰ ۵۲٫۳۱ ۵۲٫۳۲ ۵۲٫۳۳ ۵۲٫۳۴ ۵۲٫۳۵ ۵۲٫۳۶ ۵۲٫۳۷ ۵۲٫۳۸ ۵۲٫۳۹ ۵۲٫۴۰ ۵۲٫۴۱ ۵۲٫۴۲ ۵۲٫۴۳ ۵۲٫۴۴ ۵۲٫۴۵ ۵۲٫۴۶ Alexander Varzari, "Population History of the Dniester-Carpathians: Evidence from Alu Insertion and Y-Chromosome Polymorphisms" (2006)
 53. ۵۳٫۰ ۵۳٫۱ ۵۳٫۲ ۵۳٫۳ ۵۳٫۴ «Significant genetic differentiation between Poland and Germany follows present-day political borders, as revealed by Y-chromosome analysishttphttp» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲ اکتبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۹ مه ۲۰۱۸.
 54. ۵۴٫۰ ۵۴٫۱ R. J. King, S. S. Özcan, T. Carter, E. Kalfoğlu, S. Atasoy, C. Triantaphyllidis, A. Kouvatsi, A. A. Lin, C-E. T. Chow, L. A. Zhivotovsky, M. Michalodimitrakis, P. A. Underhill (2008), "Differential Y-chromosome Anatolian Influences on the Greek and Cretan Neolithic," Annals of Human Genetics 72 (2), 205–214 بایگانی‌شده در ۹ دسامبر ۲۰۱۲ توسط Archive.today doi:10.1111/j.1469-1809.2007.00414.x PubMed
 55. Hungarian Bukovina DNA Project
 56. ۵۶٫۰۰ ۵۶٫۰۱ ۵۶٫۰۲ ۵۶٫۰۳ ۵۶٫۰۴ ۵۶٫۰۵ ۵۶٫۰۶ ۵۶٫۰۷ ۵۶٫۰۸ ۵۶٫۰۹ ۵۶٫۱۰ ۵۶٫۱۱ ۵۶٫۱۲ ۵۶٫۱۳ ۵۶٫۱۴ ۵۶٫۱۵ ۵۶٫۱۶ ۵۶٫۱۷ ۵۶٫۱۸ ۵۶٫۱۹ [M. Regueiro et al. (2006), "Iran: Tricontinental Nexus for Y-Chromosome Driven Migration"]
 57. ۵۷٫۰۰ ۵۷٫۰۱ ۵۷٫۰۲ ۵۷٫۰۳ ۵۷٫۰۴ ۵۷٫۰۵ ۵۷٫۰۶ ۵۷٫۰۷ ۵۷٫۰۸ ۵۷٫۰۹ ۵۷٫۱۰ ۵۷٫۱۱ ۵۷٫۱۲ ۵۷٫۱۳ ۵۷٫۱۴ ۵۷٫۱۵ ۵۷٫۱۶ ۵۷٫۱۷ ۵۷٫۱۸ ۵۷٫۱۹ ۵۷٫۲۰ ۵۷٫۲۱ ۵۷٫۲۲ ۵۷٫۲۳ ۵۷٫۲۴ ۵۷٫۲۵ ۵۷٫۲۶ ۵۷٫۲۷ ۵۷٫۲۸ ۵۷٫۲۹ ۵۷٫۳۰ ۵۷٫۳۱ ۵۷٫۳۲ ۵۷٫۳۳ ۵۷٫۳۴ ۵۷٫۳۵ ۵۷٫۳۶ ۵۷٫۳۷ ۵۷٫۳۸ ۵۷٫۳۹ ۵۷٫۴۰ R. Spencer Wells et al. , "The Eurasian Heartland: A continental perspective on Y-chromosome diversity," Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (August 28, 2001)
 58. ۵۸٫۰۰ ۵۸٫۰۱ ۵۸٫۰۲ ۵۸٫۰۳ ۵۸٫۰۴ ۵۸٫۰۵ ۵۸٫۰۶ ۵۸٫۰۷ ۵۸٫۰۸ ۵۸٫۰۹ ۵۸٫۱۰ ۵۸٫۱۱ ۵۸٫۱۲ ۵۸٫۱۳ ۵۸٫۱۴ ۵۸٫۱۵ ۵۸٫۱۶ ۵۸٫۱۷ ۵۸٫۱۸ ۵۸٫۱۹ Mirabal S, Regueiro M, Cadenas AM, et al. (March 2009). "Y-Chromosome distribution within the geo-linguistic landscape of northwestern Russia". Eur. J. Hum. Genet. 17 (10): 1260–73. doi:10.1038/ejhg.2009.6. PMC 2986641. PMID 19259129.
 59. Pierre A. Zalloua et al. , PY-Chromosomal Diversity in Lebanon Is Structured by Recent Historical Events (2008)
 60. ۶۰٫۰ ۶۰٫۱ Malaspina et al. (2003).
 61. Nasidze I. et al 2004, Genetic evidence concerning the origins of South and North Ossetians.
 62. ۶۲٫۰۰ ۶۲٫۰۱ ۶۲٫۰۲ ۶۲٫۰۳ ۶۲٫۰۴ ۶۲٫۰۵ ۶۲٫۰۶ ۶۲٫۰۷ ۶۲٫۰۸ ۶۲٫۰۹ ۶۲٫۱۰ B. A. Malyarchuk and M. V. Derenko - Gene Pool Structure of Russian Populations from the European Part of Russia Inferred from the Data on Y Chromosome Haplogroups Distribution // Russian Journal of Genetics, 2008, Vol. 44, No. 2, pp. 187–192.
 63. ۶۳٫۰۰ ۶۳٫۰۱ ۶۳٫۰۲ ۶۳٫۰۳ ۶۳٫۰۴ ۶۳٫۰۵ ۶۳٫۰۶ ۶۳٫۰۷ ۶۳٫۰۸ ۶۳٫۰۹ ۶۳٫۱۰ ۶۳٫۱۱ ۶۳٫۱۲ ۶۳٫۱۳ ۶۳٫۱۴ ۶۳٫۱۵ ۶۳٫۱۶ ۶۳٫۱۷ ۶۳٫۱۸ ۶۳٫۱۹ ۶۳٫۲۰ ۶۳٫۲۱ ۶۳٫۲۲ ۶۳٫۲۳ ۶۳٫۲۴ ۶۳٫۲۵ ۶۳٫۲۶ ۶۳٫۲۷ ۶۳٫۲۸ ۶۳٫۲۹ ۶۳٫۳۰ ۶۳٫۳۱ ۶۳٫۳۲ ۶۳٫۳۳ ۶۳٫۳۴ ۶۳٫۳۵ ۶۳٫۳۶ ۶۳٫۳۷ ۶۳٫۳۸ ۶۳٫۳۹ ۶۳٫۴۰ ۶۳٫۴۱ ۶۳٫۴۲ ۶۳٫۴۳ ۶۳٫۴۴ ۶۳٫۴۵ ۶۳٫۴۶ ۶۳٫۴۷ ۶۳٫۴۸ ۶۳٫۴۹ ۶۳٫۵۰ ۶۳٫۵۱ ۶۳٫۵۲ ۶۳٫۵۳ ۶۳٫۵۴ ۶۳٫۵۵ Oleg Balanovsky, Siiri Rootsi, Andrey Pshenichnov et al., "Two Sources of the Russian Patrilineal Heritage in Their Eurasian Context," American Journal of Human Genetics 82, 236–250, January 2008.
 64. ۶۴٫۰ ۶۴٫۱ ۶۴٫۲ ۶۴٫۳ ۶۴٫۴ ۶۴٫۵ ۶۴٫۶ ۶۴٫۷ ۶۴٫۸ ۶۴٫۹ Karlsson, Andreas O; Wallerström, Thomas; Götherström, Anders; Holmlund, Gunilla (2006). "Y-chromosome diversity in Sweden – A long-time perspective". European Journal of Human Genetics. 14 (8): 963–70. doi:10.1038/sj.ejhg.5201651. PMID 16724001.
 65. Raito et al.
 66. ۶۶٫۰۰ ۶۶٫۰۱ ۶۶٫۰۲ ۶۶٫۰۳ ۶۶٫۰۴ ۶۶٫۰۵ ۶۶٫۰۶ ۶۶٫۰۷ ۶۶٫۰۸ ۶۶٫۰۹ ۶۶٫۱۰ ۶۶٫۱۱ ۶۶٫۱۲ ۶۶٫۱۳ ۶۶٫۱۴ ۶۶٫۱۵ ۶۶٫۱۶ ۶۶٫۱۷ Sanchez, Juan J; Hallenberg, Charlotte; Børsting, Claus; Hernandez, Alexis; Morling, Niels (2005). "High frequencies of Y chromosome lineages characterized by E3b1, DYS19-11, DYS392-12 in Somali males". European Journal of Human Genetics. 13 (7): 856–66. doi:10.1038/sj.ejhg.5201390. PMID 15756297.
 67. ۶۷٫۰ ۶۷٫۱ ۶۷٫۲ ۶۷٫۳ ۶۷٫۴ ۶۷٫۵ T. Lappalainen, V. Laitinen, E. Salmela et al., "Migration Waves to the Baltic Sea Region," Annals of Human Genetics (2008).
 68. ۶۸٫۰ ۶۸٫۱ ۶۸٫۲ ۶۸٫۳ ۶۸٫۴ ۶۸٫۵ ۶۸٫۶ ۶۸٫۷ Cinnioglu et al. (2004) بایگانی‌شده در ژوئن ۱۹, ۲۰۰۶ توسط Wayback Machine
 69. ۶۹٫۰ ۶۹٫۱ ۶۹٫۲ Zerjal, Tatiana; Wells, R. Spencer; Yuldasheva, Nadira; Ruzibakiev, Ruslan; Tyler-Smith, Chris (September 2002). "A Genetic Landscape Reshaped by Recent Events: Y-Chromosomal Insights into Central Asia". American Journal of Human Genetics. 71 (466–482): 2002. doi:10.1086/342096. PMC 419996. PMID 12145751.
 70. ۷۰٫۰ ۷۰٫۱ ۷۰٫۲ ۷۰٫۳ ۷۰٫۴ ۷۰٫۵ ۷۰٫۶ ۷۰٫۷ Karafet, Tatiana; Xu, Liping; Du, Ruofu; et al. (September 2001). "Paternal Population History of East Asia: Sources, Patterns, and Microevolutionary Processes". American Journal of Human Genetics. 69 (615–628): 2001. doi:10.1086/323299. PMC 1235490. PMID 11481588.
 71. ۷۱٫۰ ۷۱٫۱ Michael F. Hammer, Tatiana M. Karafet, Hwayong Park, Keiichi Omoto, Shinji Harihara, Mark Stoneking and Satoshi Horai, "Dual origins of the Japanese: common ground for hunter-gatherer and farmer Y chromosomes," Journal of Human Genetics Volume 51, Number 1 / January, 2006.
 72. ۷۲٫۰ ۷۲٫۱ ۷۲٫۲ ۷۲٫۳ ۷۲٫۴ Ruixia Zhou, Daqun Yang, Hua Zhang, Weiping Yu, Lizhe An, Xilong Wang, Hong Li, Jiujin Xu, and Xiaodong Xie, "Origin and evolution of two Yugur sub-clans in Northwest China: a case study in paternal genetic landscape," Annals of Human Biology (2008), 35:2, 198 — 211.
 73. ۷۳٫۰ ۷۳٫۱ ۷۳٫۲ Shou et al (2010), Y-chromosome distributions among populations in Northwest China identify significant contribution from Central Asian pastoralists and lesser influence of western Eurasians, Journal of Human Genetics 55, 314-322 (May 2010) | doi:10.1038/jhg.2010.30, Link to the table of haplogroup distribution and Y-chromosome diversity in 14 northwestern populations
 74. ۷۴٫۰۰ ۷۴٫۰۱ ۷۴٫۰۲ ۷۴٫۰۳ ۷۴٫۰۴ ۷۴٫۰۵ ۷۴٫۰۶ ۷۴٫۰۷ ۷۴٫۰۸ ۷۴٫۰۹ ۷۴٫۱۰ ۷۴٫۱۱ Yali Xue, Tatiana Zerjal, Weidong Bao, Suling Zhu, Qunfang Shu, Jiujin Xu, Ruofu Du, Songbin ***, Pu Li, Matthew E. Hurles, Huanming Yang, Chris Tyler-Smith, "Male demography in East Asia: a north-south contrast in human population expansion times," Genetics 2006.