تک‌خال

(تغییرمسیر از تک خال)

تک‌خال ممکن یکی از موارد زیر باشد: