باز کردن منو اصلی

جاده ۵۷ یک راه در مرکز ایران است که ملایر و کمیجان را به نوبران، ساوه و تهران وصل می‌کند.

IRN-57.svg
IRN-EN-57.svg

جاده 57
اطلاعات مسیر
طول:۱۱۰ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از:ملایر، استان همدان
و کمیجان، استان مرکزی
 Road57.png جاده ۵۷ (ایران)
به:نوبران، استان مرکزی
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad6.png آزادراه ۶ (ایران)
موقعیت
استان‌ها:استان همدان، استان مرکزی
شهرستان‌ها:ملایر، استان همدان
میلاجرد، استان مرکزی
کمیجان، استان مرکزی
نوبران، استان مرکزی
سیستم بزرگ‌راه
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها