جانگ هیه گوجوسان

جانگ هیه دومین پادشاه گوجوسان بود. او از سال ۱۰۸۲ قبل از میلاد تا ۱۰۵۷ قبل از میلاد سلطنت کرد. نام واقعی او سونگ (松/송) بود. بعد از او گیونگ هیو به فرمانروایی رسید.

جانگ هیه گوجوسان
هانگول
هانجا
Revised RomanizationJanghye Wang
McCune–ReischauerChanghye Wang

منابعویرایش

جانگ هیه گوجوسان
 درگذشت: ۱۰۵۷ قبل از میلاد
دوران سلطنت
بعد از

جیزی
 پادشاه گوجوسان

۱۰۸۲ قبل از میلاد _ ۱۰۵۷ قبل از میلاد
قبل از 

پادشاه گیونگ هیو