جایگاه کروموزومی

در زمینه‌های ژنتیک و محاسبات ژنتیکی، یک جایگاه کروموزومی (لوکوس)، قسمتی خاص از یک ژن یا توالی دی ان ای DNA در کروموزوم است. به نوعی از توالی DNA در یک جایگاه داده شده الل می گوییم. لیست مرتب شده از جایگاه‌های کروموزومی شناخته شده برای یک ژنوم خاص نگاشت ژنتیکی نامیده می‌شود. نگاشت ژنی فرآیند تعیین جایگاه کروموزومی برای یک صفت خاص بیولوژیکی است.

Chromosome components:

(1) کروماتید
(2) سانترومر
(3) بازوی کوتاه(p)
(4) بازوی بزرگ (q)

Diploid و polyploid‌ها که کروموزوم‌های آن‌ها دارای الل‌های مشابه هستند هموزیگوت نامیده می‌شوند. در حالی که کروموزوم‌هایی که دارای آلل‌های مختلف از یک ژن خاص در یک مکان هستند، هتروزیگوت نامیده می‌شوند.

اصطلاحاتویرایش

جایگاه کروموزومی یک ژن به صورت "6p21.۳" نوشته می‌شود.

مولفه توضیح
۶ شماره کروموزوم.
p قرار گرفتن بر روی بازوی کوتاه; qقرار گرفتن بر روی بازوی بلند.
۲۱٫۳ عددی که پس از حرف می‌آید نشاندهنده مکان قرار گرفتن بر روی بازو است: ناحیه ۲، نوار ۱، زیرنوار ۳. نوارها با میکروسکوپ قابل رؤیت هستند.هر کدام از نوارها دارای شماره هستند که از شماره ۱ و نزدیکترین نوار به سانترومر است شروع می‌شود.
 
مثال‌هایی از نوارها

بازه‌های جایگاه‌های کروموزومی نیز به صورت مشابه مشخص می‌شود. به عنوان مثال: "11q1.4-q2.۱" به معنای آن است که بر روی بازوی بزرگ کروموزوم شماره ۱۱، در محلی از بازه زیرنوار شماره ۴ از نوار ۱ و زیرنوار شماره ۱ از نوار شماره ۲ قرار دارد. انتهای کروموزوم را با "pter" و "qter" نمایش می دهند و بنابراین '"2qter" به معنای تلومر از بازوی بزرگ تر کروموزوم شماره ۲ است.

Centisomeویرایش

یک Centisome به عنوان %۱ از طول یک کروموزوم تعریف می‌شود.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش