جدول میانبرهای صفحه کلید

در رایانش، میانبر صفحه کلید دنباله ای یا ترکیبی از فشردن کلیدهای صفحه کلید رایانه است که دستورهای نرم‌افزار را فراخوانی می‌کند.

بیشتر میانبرهای صفحه کلید از کاربر می‌خواهد که یک کلید یا دنباله ای از کلیدها را یکی پس از دیگری فشار دهد. سایر میانبرهای صفحه کلید نیاز دارد تا چندین کلید به‌طور همزمان فشار داده شده و نگه داشته شود. (در جدول‌های زیر علامت + نشان داده شده‌است). میانبرهای صفحه کلید ممکن است به چیدمان صفحه کلید بستگی داشته باشد.

مقایسه میانبرهای صفحه کلید ویرایش

میانبرهای صفحه کلید یکی از جنبه‌های رایج اکثر سیستم عامل‌های مدرن و نرم‌افزارهای مرتبط با آن است. استفاده از آنها آنقدر فراگیر است که برخی از کاربران آنها را عنصر مهمی از تعاملات معمول خود با رایانه می‌دانند.

میانبرهای عمومی ویرایش

نکته ای در مورد میانبرهای میزکار کی‌دی‌ئی این است که می‌توان آنها را تغییر داد و سیاههٔ زیر شامل پیکربندی پیش فرض است. برخی از ترکیبات برای نسخه‌های بومی‌سازی‌شدهٔ سیستم عامل‌ها صادق نیست. به عنوان مثال، در نسخه غیر انگلیسی ویندوز، منوی ویرایش همیشه به میانبر E مقید نیست. علاوه بر این، بسیاری از میانبرها (مانند ctrl+z) فقط قراردادهای رایج هستند و توسط سیستم عامل انجام نمی‌شوند. اینکه آیا چنین دستورهایی اجرا می‌شود (یا نه) بستگی به نحوه نوشتن یک برنامه کاربردی واقعی (مانند ویرایشگر) دارد. همه برنامه‌ها (همه‌ی) این قراردادها را دنبال نمی‌کنند، بنابراین اگر میانبر کار نمی‌کند، برنامه با این قرارداد سازگار نیست.

رفتار Windows macOS KDE / GNOME Emacs Vim Chrome OS
File menu Alt+F, or F10 then F Ctrl+F2, then F Alt+F Meta+`, then f Alt+f (gvim)

or Ctrl+e (vim + NERDTree)

Ctrl+O
Edit menu Alt+E Ctrl+F2, then E Alt+E Meta+`, then e Alt+e (gvim)
View menu Alt+V Ctrl+F2, then V Alt+V
Undo the last operation Ctrl+Z, or

Alt+Backspace

⌘ Cmd+Z Ctrl+Z Ctrl+x, then u or

Ctrl+/ or

Alt+_ or

Undo

u Ctrl+Z
Redo the last operation Ctrl+Y, or Alt+Shift+Backspace ⇧ Shift+⌘ Cmd+Z Ctrl+⇧ Shift+Z, or Ctrl+Y Same as undo, when undo is exhausted, it redoes. Move the cursor after one or more undos, and further undos will be redos. Ctrl+r Ctrl+⇧ Shift+Z
Cut the selection and store it in the clipboard Ctrl+X, or ⇧ Shift+Del ⌘ Cmd+X Ctrl+X Ctrl+w x

or "ax to cut in register "a" or "+x to cut in system clipboard

Ctrl+X
Copy the selection into the clipboard Ctrl+C, or Ctrl+Ins ⌘ Cmd+C Ctrl+C Meta+w, or Ctrl+Ins y

or "ay or "+y

Ctrl+C
Paste contents of clipboard at cursor Ctrl+V,or ⇧ Shift+Ins ⌘ Cmd+V Ctrl+V Ctrl+y, or ⇧ Shift+Ins p

or "ap to paste the content of the "a" register or "+p to paste the content of the system clipboard

Ctrl+V
Paste special ⊞ Win+V Shift+Opt+Cmd+V Ctrl+⇧ Shift+V Meta+y Ctrl+⇧ Shift+V Ctrl+⇧ Shift+V
Select all in focused control or window Ctrl+A ⌘ Cmd+A Ctrl+A Ctrl+x, then h ggVG, unlikely ever needed as most commands take an optional range parameter. % means "all in focused windows" here so e.g. to copy all the text, use :%y Ctrl+A
Cycle through installed keyboard languages / input methods Alt+⇧ Shift, or ⊞ Win+Space

The latter displays a menu with the currently selected input method highlighted, and debuted in Windows 8.

Cmd+Space (not MBR)

Configure desired keypress in Keyboard and Mouse Preferences, Keyboard Shortcuts, Select the next source in Input menu.

Ctrl+Alt+K via KDE Keyboard

Alt+⇧ Shift in GNOME

Ctrl+\ Ctrl+Space
Print Ctrl+P ⌘ Cmd+P Ctrl+P
Open Help Menu F1 in GNOME Ctrl+Alt+/
Windows Mobility Center Windows 7: ⊞ Win+x

Windows 10: ⊞ Win+x > b

PowerUser (WinX) Menu Windows 10: ⊞ Win+x
Restart Video Driver Windows 10: Ctrl+⇧ Shift+⊞ Win+B

ناوبری ویرایش

رفتار Windows macOS KDE / GNOME Chrome OS
New browser window with same page as current Ctrl+N

(for Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox)

⌘ Cmd+T Ctrl+N Ctrl+click
New folder Ctrl+⇧ Shift+N ⇧ Shift+⌘ Cmd+N Ctrl+⇧ Shift+N
Applications menu ⊞ Win or

Ctrl+Esc

Ctrl+F2, then "n" Alt+<letter>

e.g. for File Alt+F

Search
Lock desktop ⊞ Win+L Ctrl+⌘ Cmd+Q (macOS High Sierra and greater)

or Ctrl+⇧ Shift+Eject or MBR Ctrl+⇧ Shift+Pwr

(If "Require password after sleep or screen saver" is enabled in "System Preferences — Security & Privacy")

Ctrl+Alt+L Power (Hold for 3 seconds)
Show desktop ⊞ Win+D F11 Ctrl+Alt+D
Access SysTray ⊞ Win+B
Emoji Picker ⊞ Win+. Ctrl+⌘ Cmd+Space
Minimize all windows ⊞ Win+M, then use ⊞ Win+⇧ Shift+M to bring back all windows Ctrl+Super+D
Log out user ⇧ Shift+⌘ Cmd+Q Ctrl+Alt+Delete Ctrl+⇧ Shift+Q (Twice)
Switch active user ⊞ Win+L
Task manager Ctrl+⇧ Shift+Esc,

Ctrl+Alt+Delete

⌥ Opt+⌘ Cmd+Esc Ctrl+Esc Search+Esc
Rename object F2 ↵ Enter or F2 F2
Open file or program ↵ Enter or ⇧ Shift+↵ Enter ⌘ Cmd+O or ⌘ Cmd+ ↵ Enter
Switch window (next/previous) Alt+Tab ↹ /

⇧ Shift+Alt+Tab ↹

⌘ Cmd+Tab ↹ /

⇧ Shift+⌘ Cmd+Tab ↹

Ctrl+Tab ↹ /

Ctrl+⇧ Shift+Tab ↹

Hold Alt, then quickly press Tab ↹
Switch window without dialog (next/previous) Alt+Esc /

⇧ Shift+Alt+Esc

Only works within single Applications

⌘ Cmd+` / ⌘ Cmd+~

Ctrl+Esc /

Ctrl+⇧ Shift+Esc

Run application ⊞ Win, enter executable name or

⊞ Win+R, enter executable name

⌘ Cmd+Space, enter executable name or ⌘ Cmd+ Alt+F2, enter executable name
Search ⊞ Win, enter executable name or

⊞ Win+S or F3

⌘ Cmd+Space Search
Show Hidden Files Alt+V, then H, then H again, while in File Explorer, will toggle setting ⇧ Shift+⌘ Cmd+., while in Finder, will toggle setting Ctrl+F in GNOME, Alt+. in KDE

مدیریت انرژی دستگاه ویرایش

رفتار Windows macOS KDE / GNOME Chrome OS
Place computer into sleep/standby mode Windows 10: ⊞ Win+x > u > s

Windows 7: ⊞ Win+++↵ Enter

Sleep (available on some keyboards)

⌥ Opt+⌘ Cmd+Eject Sleep (available on some keyboards, configurable in Control Panel ➢ Power Options ➢ Advanced tab dialog box)
Task manager/Force quit Ctrl+⇧ Shift+Esc ⌘ Cmd+⌥ Opt+Esc Search+Esc
Shut down computer Windows 10: ⊞ Win+x > u > u Ctrl+⌥ Opt+⌘ Cmd+Eject

(no confirmation, shutdown is immediate)

Ctrl+Alt+⇧ Shift+PageDown

(KDE; no confirmation, shutdown is immediate) (GNOME; there is no default shortcut)

Power (Hold for 10 seconds)
Restart computer Windows 10: ⊞ Win+x > u > r

Windows 7: ⊞ Win++++↵ Enter

Ctrl+⌘ Cmd+Eject or Ctrl+⌘ Cmd+Power

(no confirmation, restart is immediate)

Ctrl+Alt+⇧ Shift+PageUp

(KDE; no confirmation, restart is immediate)

Place display in sleep mode Ctrl+⇧ Shift+Eject where is lined
Bring up power/sleep dialog box Ctrl+Eject
Force shutdown Power (Hold for several seconds) ⌥ Opt+⌘ Cmd+Eject refresh+power

تصویربرداری از صفحه ویرایش

رفتار Windows macOS KDE / GNOME
Save screenshot of entire screen as file ⊞ Win+Print Screen ⇧ Shift+⌘ Cmd+3 Print Screen set the name and click "Save". GNOME Shell
Copy screenshot of entire screen to clipboard ⊞ Win+Print Screen or Print Screen Ctrl+⇧ Shift+⌘ Cmd+3 Ctrl+Print Screen
Copy screenshot of active window to clipboard Alt+Print Screen Ctrl+Alt+Print Screen
Save screenshot of window as file ⇧ Shift+⌘ Cmd+4 then Space then move mouse and click Alt+Print Screen set the name and click "Save". GNOME
Save screenshot of arbitrary area as file ⇧ Shift+⌘ Cmd+4 then click+drag mouse over required area ⇧ Shift+Print Screen set the name and click "Save". GNOME
Copy screenshot of window to clipboard Ctrl+⇧ Shift+⌘ Cmd+4 then Space then move mouse and click Alt+Print Screen click "Copy to Clipboard". GNOME
Copy screenshot of arbitrary area to clipboard (Snip) Windows 10: ⊞ Win+⇧ Shift+S Ctrl+⇧ Shift+⌘ Cmd+4 then click+drag mouse over required area ⇧ Shift+Print Screen click "Copy to Clipboard". GNOME
Screencasting Ctrl+Alt+⇧ Shift+R
Screenshot Utility macOS Mojave: ⇧ Shift+⌘ Cmd+5

ویرایش متن ویرایش

رفتار Windows macOS KDE / GNOME Emacs Vim Chrome OS
Delete char to the right of cursor Del or

Fn+← Backspace

Del or

Fn+← Backspace

Del Ctrl+d x Alt+← Backspace or Search+← Backspace or Del
Delete word to the right of cursor Ctrl+Del ⌥ Opt+Del or

⌥ Opt+Fn+← Backspace

Ctrl+Del Meta+d dw(delete space too)or

de (keep space)

Ctrl+Search+← Backspace
Delete word to the left of cursor Ctrl+← Backspace ⌥ Opt+← Backspace Ctrl+← Backspace Ctrl+← Backspace or

Meta+← Backspace

dge(delete space too)or

db (keep space)

Ctrl+← Backspace
Go to start of line Home or

Fn+

⌘ Cmd+ or

Ctrl+A

Home Ctrl+a or

Home

^(go to first non-space) or0(go to column 0) Search+
Go to end of line End or

Fn+

⌘ Cmd+ or

Ctrl+E

End Ctrl+e or

End

$ Search+
Go to start of document Ctrl+Home ⌘ Cmd+ Ctrl+Home Meta+< or

Ctrl+Home

gg Ctrl+Search+
Go to end of document Ctrl+End ⌘ Cmd+ Ctrl+End Meta+> or

Ctrl+End

G Ctrl+Search+
Go to previous word Ctrl+ or

Ctrl+/

⌥ Opt+ Ctrl+ Meta+b or

Ctrl+ or

Meta+

b or

ge

Ctrl+
Go to next word Ctrl+ ⌥ Opt+ Ctrl+ Meta+f or

Ctrl+ or

Meta+

w or e Ctrl+
Go to previous line or

Ctrl+p

Ctrl+p or k or
Go to next line or

Ctrl+n

Ctrl+n or j or
Go to previous line break (paragraph) Ctrl+ ⌥ Opt+ Ctrl+

(kword or GNOME)

Meta+( or Control+ (
Go to next line break Ctrl+ ⌥ Opt+ Ctrl+

(kword or GNOME)

Meta+} or

Control+

)
Move the cursor down the length of the viewport Page Down ⌥ Opt+ or

⌥ Opt+Fn+

Page Down Ctrl+v or

Page Down

Ctrl+f or

Page Down

Move the cursor up the length of the viewport Page Up ⌥ Opt+ or

⌥ Opt+Fn+

Page Up Meta+v or

Page Up

Ctrl+b or

Page Up

Find Ctrl+F ⌘ Cmd+F

⌘ Cmd+E

(Search with current selection)

Ctrl+F

Ctrl+K (GNOME; interactive search)

Ctrl+s / Ctrl+F
Go to next search result F3 ⌘ Cmd+G Ctrl+G (GNOME) or

F3 (KDE)

Ctrl+s n
Go to previous search result ⇧ Shift+F3 ⇧ Shift+⌘ Cmd+G Ctrl+⇧ Shift+G (GNOME) or

⇧ Shift+F3 (KDE)

Ctrl+r N
Search and replace Ctrl+H ⌘ Cmd+F Ctrl+H (GNOME) or

Ctrl+R (KDE)

Meta+% %s/fosh/fish/gc
Search with a regular expression Ctrl+Meta+s All searches use regular expressions.
Search and replace with a regular expression Ctrl+Meta+%

قالب بندی متن ویرایش

رفتار Windows WordPad macOS KDE / GNOME Emacs Vim
Bold Ctrl+B ⌘ Cmd+B Ctrl+B Meta+o, then b
Underline Ctrl+U ⌘ Cmd+U Ctrl+U Meta+o, then u
Italic Ctrl+I ⌘ Cmd+I Ctrl+I Meta+o, then i
Uppercase / Lowercase Ctrl+⇧ Shift+A ⌥ Opt+⌘ Cmd+C ⇧ Shift+F3 Meta+u for upper,

Meta+l for lower, Meta+c for capitalized.

gU for upper, gu for lower, ~ to toggle.
Superscript Ctrl+⇧ Shift+= Ctrl+⌘ Cmd++ (some applications only) Ctrl+⇧ Shift+P
Subscript Ctrl+= Ctrl+⌘ Cmd+- (some applications only) Ctrl+⇧ Shift+B
Selected text larger/smaller Ctrl+⇧ Shift+>, Ctrl+⇧ Shift+<

or

Ctrl+[, Ctrl/core+]

⌥ Opt+⇧ Shift+>

⌥ Opt+⇧ Shift+<

Selected text Bullets or Numbered Items Ctrl+⇧ Shift+L
Insert Linebreak Ctrl+↵ Enter ⌥ Opt+↵ Enter Ctrl+↵ Enter
Insert Unicode Alt+X + character codepoint Alt + character codepoint (must be enabled as input source) Ctrl+⇧ Shift+U + character codepoint Ctrl+v+u + character codepoint Ctrl+X+8 + character codepoint

مرورکننده‌ها / منوی "برو به" ویرایش

رفتار Windows macOS KDE / GNOME Chrome OS
Go to Address Bar Ctrl+L / F6 / Alt+D, Alt+C or Alt+E

depending on language

⌘ Cmd+L or ⇧ Shift+⌘ Cmd+G Ctrl+L or Alt+D or F6 Ctrl+L or Alt+D
Go to the previous location in history Alt+ or ← Backspace ⌘ Cmd+[ or ⌘ Cmd+ Alt+
Go to the next location in history Alt+ or ⇧ Shift+← Backspace (web browser only) ⌘ Cmd+] or ⌘ Cmd+ Alt+
Go up one level in the navigation hierarchy Alt+ (Vista, 7, 8 or 10 only) or ← Backspace (Windows Explorer) ⌘ Cmd+ Alt+
Go to the starting page defined by the user or application Alt+Home ⌘ Cmd+Home Ctrl+Home (KDE) /

Alt+Home (GNOME)

مرورگرهای وب ویرایش

رفتار Windows macOS KDE / GNOME Emacs-w3m Vimperator Chrome OS
Bookmarks menu Ctrl+B ⌘ Cmd+B

(Firefox)

Alt+B v :bmarks
URL Shortcuts (Adds www. + .com) Ctrl+↵ Enter ⌘ Cmd+↵ Enter (Firefox) or

Ctrl+↵ Enter (Chrome)

Ctrl+↵ Enter Ctrl+↵ Enter
URL Shortcuts (Adds www. + .org) ⇧ Shift+⌘ Cmd+↵ Enter (Firefox) Ctrl+⇧ Shift+↵ Enter
URL Shortcuts (Adds www. + .net) ⇧ Shift+↵ Enter (Firefox) ⇧ Shift+↵ Enter
Add bookmark for current page Ctrl+D ⌘ Cmd+D Ctrl+B /

Ctrl+D

a :bmark Ctrl+D
Add bookmark for current link Meta+a
Manage bookmarks Ctrl+⇧ Shift+O (Microsoft Edge)

or Ctrl+B (Internet Explorer)

⌘ Cmd+⌥ Opt+B (Chrome/Safari) or

⌘ Cmd+⇧ Shift+B (Firefox)

Ctrl+⇧ Shift+R /

Ctrl+B

Focus and select Web search bar Ctrl+E ⌘ Cmd+E (Opera) or

⌘ Cmd+K (Firefox) or

⌥ Opt+⌘ Cmd+F (Safari)

Ctrl+k t (open in a new tab) or

T (open in current tab)

Ctrl+E or Ctrl+K
Focus and select address bar Ctrl+L or

F6 or

Alt+D

⌘ Cmd+L Ctrl+L or

Alt+D or

F6

g O to alter URL,

use y to copy it.

Ctrl+L or Alt+D
Refresh a webpage Fn+F5 or

Ctrl+R

⌘ Cmd+R F5 or

Ctrl+R

R r or Ctrl+R
Refresh a webpage ignoring cache Ctrl+F5 or

Ctrl+⇧ Shift+R

⌥ Opt+⌘ Cmd+E then ⌘ Cmd+R Ctrl+⇧ Shift+F5 or Ctrl+⇧ Shift+R R Ctrl+⇧ Shift+R
Open a new window Ctrl+N ⌘ Cmd+N

(Chrome)

Ctrl+N :winopen Ctrl+N
Zoom Options

(zoom in / zoom out / zoom 100%)

Ctrl++ /

Ctrl+- /

Ctrl+0

⌘ Cmd++ /

⌘ Cmd+- /

⌘ Cmd+0

Ctrl++ /

Ctrl+- /

Ctrl+0

zi / zo / zz (text only)

or zI / zO / zZ (text and images)

مدیریت برگه‌ها ویرایش

رفتار Windows macOS KDE / GNOME Emacs-w3m Vimperator Chrome OS
New tab Ctrl+T ⌘ Cmd+T Ctrl+⇧ Shift+N or

Ctrl+⇧ Shift+T or

Ctrl+T

Ctrl+c, then Ctrl+t t Ctrl+T
Close tab Ctrl+W ⌘ Cmd+W Ctrl+W Firefox & Opera & Chrome & GNOME Web & Midori

Ctrl+F4 Firefox & Opera & Chrome

d Ctrl+W
Close all tabs but the current one ⌘ Cmd+⌥ Opt+T (Safari) Ctrl+c, then Meta+w
Go to next tab Ctrl+Tab ↹ Ctrl+Tab ↹ or

⌘ Cmd+⇧ Shift+ (Safari)

Ctrl+PageDown or

Ctrl+Tab ↹ or

Ctrl+.

Ctrl+c, then Ctrl+n gt Ctrl+Tab ↹
Go to previous tab Ctrl+⇧ Shift+Tab ↹ Ctrl+⇧ Shift+Tab ↹ or

⌘ Cmd+⇧ Shift+ (Safari)

Ctrl+PageUp or

Ctrl+⇧ Shift+Tab ↹

or Ctrl+,

Ctrl+c, then Ctrl+p gT Ctrl+⇧ Shift+Tab ↹
Go to tab-n Ctrl+n

(Chrome, Firefox, Internet Explorer)

⌘ Cmd+n (Chrome) Alt+n (Chrome, Firefox) or

Ctrl+n (Chrome)

First tab: g0

Last tab: g$

Ctrl+b
Open a previously closed tab Ctrl+⇧ Shift+T ⌘ Cmd+⇧ Shift+T(Firefox, Opera, Chrome) Ctrl+⇧ Shift+T

(Firefox, Opera, Chrome)

Ctrl+⇧ Shift+T (Firefox) u Ctrl+⇧ Shift+T
Open a previously closed window Ctrl+⇧ Shift+N (Firefox) Ctrl+⇧ Shift+T

مدیریت پنجره ویرایش

رفتار Windows macOS KDE GNOME Emacs Chrome OS
Close the current internet tab Ctrl+W ⌘ Cmd+F11 Ctrl+W
Force window mode (Application requires functionality for set action) 0+↵ Enter ⌥ Opt+Alt+↵ Enter or ⌥ Option+Alt+F or ⌘ Cmd+F or ⌘ Cmd+⌥ Option+F
Pop up window menu Alt+Space Alt+F3 Alt+Space Meta+`, then b
Close the focused window Alt+F4 or Alt+Space then C ⌘ Cmd+W Alt+F4 Alt+F4 Ctrl+x, then k Ctrl+W
Close all windows of current application ⌘ Cmd+⌥ Opt+W Ctrl+⇧ Shift+W
Restore the focused window to its previous size Alt+Space then R Alt+F3 then X Alt+F5 Ctrl+x, then r, then j, then letter of the window state register.
Move the focused window Alt+Space then M then Arrow Keys and ↵ Enter (to save new location) Alt+Mouse /

Alt+F3 then M then Arrow Keys

Alt+Mouse /

Alt+F7 then Arrow Keys

Resize the focused window Alt+Space then S then Arrow Keys and ↵ Enter (to save new size) Alt+F3 then S then Arrow Keys Alt+F8 then Arrow Keys / Alt+Right Mouse Button Ctrl+x, then ^ vertically Alt+] (snap window to right half of screen), Alt+[ (snap window to left half of screen)
Keep window always on top Ctrl+Alt+Esc (toggles on/off)
Hide the focused window ⌘ Cmd+H Meta+x, then bury-buffer, then ↵ Enter
Hide all except the focused window ⌘ Cmd+⌥ Option+H
Put the focused window furthest back (in tab order and Z axis) Alt+Esc
Minimize the focused window Alt+Space then N or ⊞ Win+ (Windows Vista Home Premium, Windows 7+) ⌘ Cmd+M Alt+F3 then N Alt+F9 Meta+x, then bury-buffer, then ↵ Enter Alt+-
Maximize the focused window Alt+Space then X or ⊞ Win+ (Windows 7+) ⌘ Cmd+L Alt+F3 then X Alt+F10 Ctrl+x, then 1 Alt++
Maximize horizontally Available, but no default Available, but no default
Maximize vertically ⊞ Win+⇧ Shift+ (Windows 7+) Available ('Zoom'), but no default Available, but no default Available, but no default
Minimize all ⊞ Win+M or ⊞ Win+D ⌘ Cmd+⌥ Opt+M Available, but no default Ctrl+Alt+D
Minimize all non focused windows ⊞ Win+Home (Windows 7+) Available, but no default
Undo minimize all ⊞ Win+⇧ Shift+M Available, but no default Ctrl+Alt+D
Switch fullscreen/normal size F11 or ⊞ Win+⇧ Shift+↵ Enter (UWP apps only) ⌘ Cmd+Ctrl+F F11 F11 Fullscreen
Show the window in full screen mode, with no border, menubar, toolbar or statusbar Depends on application, system default: ⌘ Cmd+Ctrl+F Ctrl+⇧ Shift+F Ctrl+F11
Rollup/down window Available, but no default Alt+F12
Show all open windows ⊞ Win+Tab ↹ F3 or

F9 or Fn+F9 or Move mouse pointer to configured hot corner or active screen corner

⊞ Win works per desktop on Gnome 3+ Ctrl+x, then Ctrl+b
Show all windows of current application ⊞ Win+Tab ↹ Ctrl+F3 or

F10 or Move mouse pointer to configured hot corner or active screen corner

Ctrl+` Ctrl+x, then Ctrl+b
Show all workspaces ⊞ Win+Tab ↹ (Windows 10) F8 or

Move mouse pointer to configured hot corner or active screen corner

⊞ Win then mouse over the desktop bar on the right edge of the screen
Move window to left/right/up/down workspace ⊞ Win+/ (Windows 7+) Available, but no default Ctrl+Alt+⇧ Shift+ / / /
Move window between multiple monitors ⊞ Win+⇧ Shift+/ (Windows 7+) Alt+Search+m
Move window to workspace n Available, but no default
Switch to next/previous workspace list Available, but no default
Go to workspace n Ctrl+n Ctrl+Fn
Go to left/right/up/down workspace Ctrl+ /

Ctrl+ / Ctrl+ / Ctrl+ (OS X 10.5 to 10.6), Ctrl+ / Ctrl+ (OS X 10.7 and later)

Available, but no default Ctrl+Alt+ /

/ /

Quit application of current window Alt+F4 or Ctrl+F4 varies ⌘ Cmd+Q Ctrl+Alt+Esc q Ctrl+⇧ Shift+W
Close dialog Esc (Laptop)

⊞ Win++F4 (Desktop)

Esc Ctrl+⇧ Shift+W
Open/Focus (preview) pinned program on the taskbar ⊞ Win+(#) where "#" is the position of the program on the Windows Taskbar (Windows 7+) Alt+(#) where "#" is the position of the program on the Shelf
Open new program window of pinned program in Quick Launch ⊞ Win+(#) where "#" is the position of the program on the Quick Launch toolbar (Windows Vista, 7+) ⌘ Cmd+A+⇧ Shift Alt+(#) where "#" is the position of the program on the Shelf
Open new program window of the pinned program on the taskbar (if program is already opened) ⊞ Win+⇧ Shift+(#) where "#" is the position of the program on the Windows Taskbar (Windows 7+) Alt+(#) where "#" is the position of the program on the Shelf
Focus the first taskbar entry; pressing again will cycle through them ⊞ Win+T, then ←→ back and forth; hold ⇧ Shift to cycle backwards (Windows 7+)
Peek at the desktop ⊞ Win+Space (Windows 7)

⊞ Win+Comma (Windows 8+)

⌘ Cmd+F3 or

F11 or Move mouse pointer to configured hot corner or active screen corner

Bring gadgets to the front of the Z-order and cycle between gadgets ⊞ Win+G (Windows Vista,7) or ⊞ Win+Space (Vista only, no cycling)
External display options (mirror, extend desktop, etc.) ⊞ Win+P (Windows 7+) Ctrl+Fullscreen

ناوبری رابط کاربری (ابزارک‌ها و کنترل‌ها) ویرایش

رفتار Windows macOS KDE GNOME
Moves keyboard focus to next/previous control Tab ↹ / ⇧ Shift+Tab ↹ Tab ↹ / ⇧ Shift+Tab ↹ Tab ↹ / ⇧ Shift+Tab ↹ Tab ↹ / ⇧ Shift+Tab ↹

Ctrl+Tab ↹ / Ctrl+⇧ Shift+Tab ↹

Pop up tooltip for currently focused control ⇧ Shift+F1 Ctrl+F1
Show context-sensitive help for currently focused window or control ⇧ Shift+F1 ⌘ Cmd+? ⇧ Shift+F1 ⇧ Shift+F1
Give focus to next/previous pane Ctrl+F6 / Alt+F6 ⌘ Cmd+` F6 / ⇧ Shift+F6
Give focus to splitter bar in paned window F8
Give focus to window's menu bar F10 or Alt ⌘ Cmd+⇧ Shift+/, then type command name, or

Ctrl+F2 (or Fn+Ctrl+F2 on some keyboards)

Alt F10
Pop up contextual menu for currently selected objects (aka context menu) ⇧ Shift+F10 or ≣ Menu Varies with laptop / extended keyboard type; enable Mouse keys in Universal Access, then Fn+Ctrl+5 or

Ctrl+5 (numeric keypad) or Function+Ctrl+I (laptop)

≣ Menu ≣ Menu or ⇧ Shift+F10
Toggle selected state of focused checkbox, radio button, or toggle button Space Space Space Space
Activate focused button, menu item etc. ↵ Enter Space (also ↵ Enter for menu items) ↵ Enter ↵ Enter
Expand a drop-down list F4 or Alt+
Select/move to first/last item in selected widget Home / End Home / End
Scroll selected view by one page up/left/down/right /

(or Fn+ / Fn+ on some keyboards)

PageUp / Ctrl+PageUp /

PageDown / Ctrl+PageDown

Scroll selected view to top/bottom or on MacBook Pro Fn + ⌥ Opt +

or on MacBook Pro Fn + ⌥ Opt +

Switch focus to the next/previous tab within a window Ctrl+Tab ↹ Ctrl+Tab ↹ /

⌘ Cmd+`

Ctrl+Tab ↹ ->

Ctrl+⇧ Shift+Tab ↹ <-

Switch focus to the next/previous panel on the desktop Ctrl+Alt+Tab ↹ / Ctrl+Alt+⇧ Shift+Tab ↹
Switch focus to the next/previous panel (without dialog) Ctrl+Alt+Esc /

Ctrl+Alt+⇧ Shift+Esc

میانبرهای خط فرمان ویرایش

رفتار Microsoft Windows

(cmd.exe)

Microsoft Windows

(Windows PowerShell)

Unix & -like, including macOS

(bash)

Unix & -like

(POSIX shell)

Scroll through History of typed commands / / / or Ctrl+P/Ctrl+N ESC K / ESC J
Signal end-of-file Ctrl+Z Ctrl+D
Abort current command/typing Ctrl+C Ctrl+C Ctrl+C Ctrl+C
Erase word to the left Ctrl+← Backspace Ctrl+← Backspace Ctrl+W or Esc+← Backspace
Erase word to the right Ctrl+Delete Ctrl+Delete Alt+D
Erase line to the left Ctrl+Home Ctrl+Home Ctrl+U
Erase line to the right Ctrl+End Ctrl+End Ctrl+K
Yank/paste previously erased string Ctrl+Y
Move one word to the left (backward) Ctrl+ Ctrl+ Alt+B
Move one word to the right (forward) Ctrl+ Ctrl+ Alt+F
Move to beginning of line Home Home Ctrl+A

or Home

Move to end of line End End Ctrl+E

or End

Reverse search of history F8 F8 Ctrl+R
Pause execution of the current job Ctrl+Z
Insert the next character typed verbatim Ctrl+V
Autocomplete command/file name Tab ↹ (enabled by default in Windows XP and later) Tab ↹ Tab ↹ (usually once) Esc (usually twice)
Paste contents of clipboard at cursor Alt+Space then E then P Ctrl+V ⇧ Shift+Ins
Scroll window up ⇧ Shift+PageUp (may not work in some versions of Windows XP) PageUp ⇧ Shift+PageUp
Scroll window down ⇧ Shift+PageDown (may not work in some versions of Windows XP) PageDown ⇧ Shift+PageDown
Clear screen Ctrl+L

میانبرهای خط فرمان ویرایش

رفتار Microsoft Windows

(cmd.exe)

Microsoft Windows

(Windows PowerShell)

Unix & -like, including macOS

(bash)

Unix & -like

(POSIX shell)

Scroll through History of typed commands / / / or Ctrl+P/Ctrl+N ESC K / ESC J
Signal end-of-file Ctrl+Z Ctrl+D
Abort current command/typing Ctrl+C Ctrl+C Ctrl+C Ctrl+C
Erase word to the left Ctrl+← Backspace Ctrl+← Backspace Ctrl+W or Esc+← Backspace
Erase word to the right Ctrl+Delete Ctrl+Delete Alt+D
Erase line to the left Ctrl+Home Ctrl+Home Ctrl+U
Erase line to the right Ctrl+End Ctrl+End Ctrl+K
Yank/paste previously erased string Ctrl+Y
Move one word

دسترسی‌پذیری ویرایش

رفتار Windows macOS KDE GNOME
Utility Manager ⊞ Win+U
Use keyboard to control cursor Left Alt+Left Shift+Numlock
Allow user to press shortcuts one key at a time ⇧ Shift press 5 times ⇧ Shift 5 times
Hear beep when -lock key pressed Numlock hold 5 seconds
Stop/slow repeating characters when key is pressed Right Shift hold 8 seconds ⇧ Shift hold for 8 seconds
Inverse (Reverse Colors) Mode Left Alt+Left Shift+PrtScn ⌘ Cmd+⌥ Opt+Ctrl+8 Meta+⇧ Shift+i (if enabled)
Inverse (Reverse Colors) Mode (Only current window) Meta+⇧ Shift+u (if enabled)
Accessibility Shortcut Ctrl+⊞ Win+C

جستارهای وابسته ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش