جدول کدون دی‌ان‌ای

جدول کدون دی‌ان‌ای که به طور معمول با جدول کدون RNA نمایش داده می‌شود، به این دلیل که، هنگامی که پروتئین در یک سلول توسط ریبوزوم ساخته می‌شود، یک آران‌ای پیام‌رسان ترجمهٔ پروتئین را هدایت می‌کند.

ناقطبی قطبی بازی اسیدی (کدون خاتمه)
کدهای ژنتیکی استاندارد
باز
اول
باز دوم باز
سوم
T C A G
T TTT (Phe/F) فنیل‌آلانین TCT (Ser/S) سرین TAT (Tyr/Y) تیروزین TGT (Cys/C) سیستئین T
TTC TCC TAC TGC C
TTA (Leu/L) لوسین TCA TAA کدون خاتمه (Ochre) TGA کدون خاتمه (Opal) A
TTG TCG TAG کدون خاتمه (Amber) TGG (Trp/W) تریپتوفان     G
C CTT CCT (Pro/P) پرولین CAT (His/H) هیستیدین CGT (Arg/R) آرژینین T
CTC CCC CAC CGC C
CTA CCA CAA (Gln/Q) گلوتامین CGA A
CTG CCG CAG CGG G
A ATT (Ile/I) ایزولوسین ACT (Thr/T) ترئونین         AAT (Asn/N) آسپاراژین AGT (Ser/S) سرین T
ATC ACC AAC AGC C
ATA ACA AAA (Lys/K) لیزین AGA (Arg/R) آرژینین A
ATG[A] (Met/M) متیونین ACG AAG AGG G
G GTT (Val/V) والین GCT (Ala/A) آلانین GAT (Asp/D) اسید آسپارتیک GGT (Gly/G) گلیسین T
GTC GCC GAC GGC C
GTA GCA GAA (Glu/E) اسید گلوتامیک GGA A
GTG GCG GAG GGG G
A کدون ATG هم متیونین را کد می‌کند و به عنوان پایگاه اولیه استفاده می‌شود: اولین ATG یک ناحیه کدی آران‌ای پیام‌رسان است که ترجمه به پروتئین را شروع می‌کند.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Nakamoto T (March 2009). "Evolution and the universality of the mechanism of initiation of protein synthesis". Gene. 432 (1–2): 1–6. doi:10.1016/j.gene.2008.11.001. PMID 19056476.