جرّاح به فرد متبحر در جرّاحی گفته می‌شود. در گذشته به رگزن و فاصد نیز جراح می‌گفتند ولی در جوامع پیشرفته جراح یک متخصص رشته پزشکی و دامپزشکی و دندانپزشکی است.

یک جراح در اتاق عمل

همچنین جراح کسی است که زخمها و جراحتها را معالجه کند و طبیبی که برای تداوی بعضی امراض، اعضای بدن را بشکافد و ببُرد.[نیازمند منبع]

منابع ویرایش

  • فرهنگ فارسی معین