باز کردن منو اصلی
جریان‌های دریایی در اطراف ژاپن. جریان شماره 1 جریان کورشیو است.

جریان کورشیو، جریان مشابه جریان گالف استریم در اقیانوس اطلس است. این جریان همانند جریان گالف استریم است.