جسم نیسل همان شبکه آندوپلاسمی خشن در سلول‌های عصبی است که به علت آنکه دارای RNA ریبوزومی زیادی می‌باشد، خاصیت بازوفیل (باز دوستی) پیدا کرده و با رنگ‌هایی مانند تولوئیدین آبی، رنگ می‌شود.

جسم نیسل در رنگ آمیزی برشی از بافت هیپوکمپ
پراکنش جسم‌های نیسل در یک سلول نورون حرکتی

منابعویرایش

  • تونی اسمیت، سو دیویدسن (۱۳۸۴مغز و سیستم عصبی، ترجمهٔ عباس تیرگانی، بیژن معصوم، نشر سنبله، شابک ۹۶۴-۳۹۲-۰۷۱-۲