جمهوری سوسیالیستی خودگردان ماری شوروی

جمهوری سوسیالیستی خودگردان ماری شوروی یکی از جمهوری‌های خودگردان شوروی بود که در سال ۱۹۳۶ جایگزین منطقه خودگردان ماری شد. با شروع جریان‌های فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰ این جمهوری خودگردان، به جمهوری ماری ال که یکی از جمهوری‌های فدراسیون روسیه است، تبدیل شد.

جمهوری سوسیالیستی خودگردان ماری شوروی

Марийская Автономная Советская Социалистическая Республика
Mari ASSR
ماری شوروی
۱۹۳۶۱۹۹۰
پایتختیوشکار اولا
زبان(های) رایجروسی , ماری
حکومتجمهوری سوسیالیستی خودگردان
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۱۹۳۶
۱۹۹۰
پیشین
پسین
استان خودگردان ماری
ماری ال

منابعویرایش