جنبش‌های ضد سقط جنین

جنبش‌های ضد سقط جنین با انجام سقط جنین، چه از مسیر منعهای قانونی یا دیگر روشها مخالفت می کنند. جنبشهای مدرن ضد سقط جنین عموماً به عنوان ضد جنبشی در پاسخ به جرم زدایی و قانونی سازی سقط جنین اختیاری در کشورهای مختلف شروع شدند.

منابعویرایش

https://en.wikipedia.org/wiki/Pro-life