جنوب لبنان منطقه‌ای جغرافیایی از لبنان است که مشتمل بر استان‌های نبطیه و جنوب لبنان است. این دو جزء در اوایل دهه ۹۰ از یک استان جدا شدند. جنوبی‌ترین بخش‌های استان بقاع و بقاء غربی و راشیا هم گاهی در این توصیف گنجانده می‌شوند. شهرهای اصلی منطقه صیدون، صور، جزین و نبطیه هستند.

جنوب لبنان
مناطق جنوب لبنان مورد هدف اسرائیل در ۲۰۰۶.

پی‌نوشت و منبع

ویرایش