جنگ روسیه و عثمانی (۱۷۳۵–۱۷۳۹)

جنگ روسیه و عثمانی (١٧٣٥-١٧٣٩) جنگی میان روسیه و امپراتوری عثمانی که به دلیل جنگ عثمانی و ایران و هجوم تاتارهای کریمه به خاک روسیه آغاز شد. این جنگ ادامه‌ی تلاش روسیه برای دسترسی به دریای سیاه بود.

جنگ روسیه و عثمانی ١٧٣٥–١٧٣٩
جنگ اتریش و عثمانی ١٧٣٧–١٧٣٩
تاریخ١٧٣٥–١٧٣٩
مکانبالکان و اروپای شرقی
نتیجه پیمان نیش
پیمان بلگراد
طرفین درگیر

 امپراتوری روسیه

 امپراتوری هابزبورگ

 امپراتوری عثمانی

منابعویرایش