جنگ ایران و گورکانیان (۱۶۲۳–۱۶۲۲)

جنگ ایران و گورکانیان نبردی میان گورکانیان و صفویان (شاه عباس یکم) بود که بین در سال‌های ۱۶۲۲ و ۱۶۲۳ رخ داد. ارتش صفوی در این نبرد پیروز شد.

جنگ ایران و گورکانیان
بخشی از جنگ‌های ایران و گورکانیان هند
تاریخ۱۶۲۲–۱۶۲۳
موقعیت
نتایج پیروزی صفویان
تغییرات
قلمرو
فتح قندهار به دست صفویان
طرف‌های درگیر
صفویان  گورکانیان
فرماندهان و رهبران
شاه عباس یکم
امام قلی خان
 گورکانیان جهانگیرشاه (در عمل نور جهان)
قوا
۵،۰۰۰ ۵،۰۰۰


منابع ویرایش