جهان با انرژی صفر

فرضیه جهان با انرژی صفر ادعا می‌کند که کل مقدار انرژی در جهان دقیقاً صفر است : مقادیر مثبت انرژی در شکل ماده با مقادیر منفی آن در شکل گرانش خنثی می‌شود.[۱] برخی فیزیکدانان مثل لاورنس کراوس، استیون هاوکینگ و الکساندر ویلنکین این وضعیت را «جهانی از هیج» نامیدند، اگرچه مدل جهان انرژی صفر نیازمند وجود هر دو میدان مادی با انرژی مثبت و میدان گرنشی با انرژی منفی است.[۲]

منابع

  1. "A Universe From Nothing lecture by Lawrence Krauss at AAI". 2009. Retrieved 17 October 2011.
  2. Isham, Christopher (14 July 1994). Quantum Cosmology and the Origin of the Universe (Speech). Lecture presented at the conference “Cosmos and Creation (به English). Cambridge University.