جوهر مسیحیت

جوهر مسیحیت کتابی است به قلم لودویک فوئرباخ که اولین بار در سال ۱۸۴۱ منتشر شد. این کتاب در توضیح فلسفهٔ فوئرباخ و نقد او از مذهب است.

صفحه عنوان

تاثیرویرایش

تئوری از خود بیگانگی فوئرباخ دراین کتاب مطرح شد و بعدها مورد استفادهٔ کارل مارکس قرار گرفت که تئوری از خود بیگانگی خود را ساخت. ماکس اشتیرنر در کتاب «فرد و دارایی‌اش» بحثش را با اشاره به این کتاب آغاز می‌کند.

ترجمه به زبان‌های دیگرویرایش

ماریان اوانز مترجم این کتاب به زبان انگلیسی است. جوزف روی مترجم این کتاب به فرانسوی است.

منابعویرایش