حامدالملک شیرازی

حامدالملک شیرازی فعال مشروطه و عضو انجمن باغ میکده بود.

زندگیویرایش

میرزا احمد حامدالملک شیرازی، از نوادگان ملا محمدعلی زنجانی ( رهبر بابیان در قیام بابیان زنجان ) بود. وی همچنین نسبت دامادی با میرزا نورالله ( پسر صبح ازل )داشت. برای دیدار با صبح ازل به قبرس رفته بود. وی سرانجام، از تکاپوگران بابی ضد قاجار بوده و در میان اعضای انجمن باغ میرزا سلیمان خان میکده جای گرفت.[۱]

در میان اعضای این انجمن، بابیان برجسته ای چون شیخ محمدمهدی شریف کاشانی ، ملک المتکلمین ، سید جمال واعظ ، سید محمدرضا مساوات ، سید اسدالله خرقانی ، شیخ مهدی بحرالعلوم کرمانی ، ابوالحسن میرزا قاجار - آقا میرزا محسن (برادر صدرالعلما) - سلیمان خان میکده - یحیی دولت‌آبادی - محمدعلی‌خان نصرةالسلطان - جهانگیرخان صوراسرافیل ، میرزا عباس علی خان شوکت ، حامدالملک شیرازی ، میرزا محمود شیرازی ، حاج میرزا علی محمد دولت آبادی و ....حضور داشتند. برخی ار ایشان در میان منسوبان نسبی و سببی صبح ازل قرار داشتند و برخی نیز در گذشته، به قبرس رفته و با پیشوای شان دیدار کرده اند.[۲]

منابعویرایش

  1. نبوی رضوی، سید مقداد (۱۳۹۳). «مقدمه تاریخی». تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش. ص. ۳۹.
  2. نبوی رضوی، سید مقداد (۱۳۹۳). «زندگی ملک المتکلمین». تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش. ص. ۲۶۴.