حذف به قرینه به حذف یک یا چند کلمه از یک بند گفته می‌شود که با این وجود در بافت عناصر باقی‌مانده فهمیده می‌شوند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش