باز کردن منو اصلی

حزب آزادی کردستان

(یک حزب خودخوانده)

پارت آزادی کردستانPAK سال ۱۹۹۱ تأسیس شد و تا قبل از کنگره اول خود در سال ۲۰۰۶؛ با نام اتحاد انقلابیون کردستان فعالیت داشت. بعد از کنگره اول از «اتحاد» به "حزب" تبدیل شد وبه پارت آزادی کردستانPAK تغیر نام داد.

پارت آزادی کردستانPAK
پارتی ئازادیی کوردستانPAK
رهبرحسین یزدان پناه
سخنگوخلیل نادری
بنیانگذارسعید یزدانپناه
شعاراستقلال کردستان
بنیانگذاری۱۹۹۱
روزنامهیه کیتی؛بیداخ؛بو کوردستان
شاخه جوانانسازمان جوانان آزادی کوردستان
شاخه مسلحعقاب‌های آزادی کردستان-روژهلات
مرامملی‌گرایی دمکراتیک کردی
کشور ایران
پرچم
پرچم ملی کورستان

پارت آزادی کردستان یک حزب استقلال‌طلب شرق کردستان(کردستان ایران) است؛ اما هدف خود را در نهایت استقلال هر چهاربخش کردستان می‌داند.

پارت آزادی کردستان دولت ایران را در کردستان دولتی اشغالگر میداند، خواهان بیرون راندن نیروهای نظامی و برچیدن تمامی نهادها و ارگان‌های اشغالگر دولت ایران از کردستان و نیل به حاكمیت ملی و اعلام استقلال کردستان است. احیای دولت جمهوری كردستان و برافراشتن پرچم کردستان در تمام مناطق کردستان ایران را مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه خود می‌داند. پارت آزادی كردستان معتقد است كه‌ مسئله‌ كرد، در چارچوب ایران حل شدنی نیست. همچنین بر این باور است كه‌ ایران به‌ شكل كنونی غیر قابل دمكراتیزه‌ شدن است و دمكراتیزه‌ شدن ایران تنها با فروپاشی آن و تقسیم به‌ دولتهای ملی مستقل،امكان پذیر است.پارت آزادی كردستان تسكلیل دولت در تبعید كردستان را بعنوان آلترناتیو حاكمیت دولت ایران، ضرورتی سیاسی میداند. همزمان بر تشكیل جبهه‌ متحد كردستانی برای شرق كردستان بر پایه‌ كسب حق تعین سرنوشت سیاسی از تریق رفراندومی آزاد و عمومی ، پا فشاری میكند.

پارت آزادی کردستان استفاده از هر سلاح و هرگونه تکنیک امروزی را به شرطی که به دور از ترور و کشتار غیرنظامیان باشد را برخود جایز می‌داند و از تمام شیوه‌های مبارزه و به عنوان نمونه مبارزه مسلحانه برای استقلال کردستان بهره می‌گیرد.[نیازمند منبع]

منابعویرایش