حزب طرفداران قانون اساسی

حزب طرفداران قانون اساسی یک حزب مسلح در زمان قاجاریه ره رهبری عبدالقدیر آزاد بود.

این حزب توسط عبدالقدیر آزاد در سال۱۲۹۸ و در اعتراض به احمد قوام و وثوق الدوله و قرارداد ۱۹۱۹ ایجاد شد. محل اصلی فعالیت این حزب در خراسان بوده و با حدود ۴۰۰ نفر از اعضای خود به قیام مسلحانه علیه دولت دست می‌زنند؛ که با شکست و دستگیری عبدالقدیر آزاد فعالیت این حزب پایان می‌یابد.[۱] [۲]

پس از شکست این قیام عبدالقدیر آزاد ابتدا به اعدام محکوم می شود که با دخالت گروه های مختلف از این حکم رها می شود.[۳]

منابعویرایش

  1. https://www.ical.ir/ical/fa/Content/_/سی-سال-با-روزنامه-آزاد-13980820154610
  2. عاقلی، باقر؛ میرزا احمدخان قوام‌السلطنه در دوران قاجاریه و پهلوی، تهران، جاویدان، 1376
  3. https://www.ical.ir/ical/fa/Content/_/سی-سال-با-روزنامه-آزاد-13980820154610