حزب مارکسیست-لنینیست شفق سرخ

حزب مارکسیست-لنینیست شفق سرخ، حزبی کمونیست، مارکسیست-لنینیست، خوجه‌ئیست بود. این حزب در جریان انشعاب از سازمان مارکسیست-لنینیست توفان به وجود آمد[۱] و در ابتدا نام سازمان مارکسیست-لنینیست شفق سرخ را برای خود انتخاب کرد، اما در جریان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ از سازمان به حزب تبدیل شد. شفق سرخ در سال ۱۳۶۰ اعلام انحلال کرد. بنیانگذار این حزب زواره امیری بود.

حزب مارکسیست-لنینیست شفق سرخ
بنیان‌گذارزواره امیری
بنیان‌گذاری۱۹۷۸
انحلال و برچینش۱۹۸۱
انشعاب ازسازمان مارکسیست _ لنینیستی توفان
روزنامهشفق سرخ (روزنامه ۱۳۵۷)
مرام سیاسیمارکسیسم-لنینیسم

پانویسویرایش