حزب کارگران متحد لهستان


حزب کارگران متحد لهستان حزب کمونیست لهستان بود. این حزب در دسامبر ۱۹۴۸ از ادغام حزب کارگران لهستان و حزب سوسیالیست لهستان بنیان گذاشته شد و از هنگام تأسیس تا شکست انتخاباتی در ۱۹۸۹ حزب حاکم بر این کشور یعنی جمهوری خلق لهستان بود.

حزب کارگران متحد لهستان
اولینبولسلاو بیه روت
آخرینمیچزیسلاو راکووسکی
بنیان‌گذاریدسامبر ۱۹۴۸
انحلال و برچینشژانویه ۱۹۹۰

در ژانویه ۱۹۹۰ این حزب به «سوسیال دموکراسی جمهوری لهستان» تغییر نام داد. در آوریل ۱۹۹۹ این حزب به همراه احزاب دیگر به «اتحاد چپ دموکرات» پیوست.

رهبران حزب کارگران متحد لهستان به ترتیب از این قرار بودند:

(این رهبران در واقع پست «دبیر اول»را داشتند)