حساب ماتریس‌ها

حساب ماتریس‌ها (Matrix calculus) به‌هنگام کار با حساب چندمتغیره کاربرد می‌یابد.

مثال‌هاویرایش

مشتق توابع خطیویرایش

 
 

مشتق توابع درجهٔ دومویرایش