حساسیت (اندازه‌گیری)

حساسیت در تجهیزات اندازه‌گیری به حداقل اندازه دامنه ورودی اطلاق می‌شود که باعث ایجاد تغییر در خروجی سیستم گردد.

حساسیت کالیبراسیونویرایش

به شیب منحنی رگرسیون، حساسیت کالیبراسیون گفته می‌شود. عموماً این عدد فاقد ارزش است.

حساسیت تجزیه ایویرایش

با توجه به آنکه حساسیت کالیبراسیون اطلاعات چندانی نمیدهد، حساسیت تجزیه ای تعریف شد که از تقسیم حساسیت کالیبراسیون بر انحراف استاندارد روش - شامل همه خطاها- بدست می‌آید. این عدد در تعیین حد تشخیص بکار میرود.