حق آموزش حقی جهانشمول برای آموزش است. این حق در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبه عنوان یک حقوق بشر که شامل حق آموزش ابتدایی اجباری رایگان برای همه، الزام ایجاد آموزش متوسطه در دسترس همه، خصوصاً ارائهٔ مترقی آموزش متوسط رایگان، و نیز الزام ایجاد دسترسی مساوی به آموزش عالی، به طور ایده‌آل از طریق ارائهٔ آموزش عالی رایگان می‌شود.

حق آموزش شامل مسئولیت فراهم آوری آموزش مقدماتی برای افرادیست که آموزش ابتدایی را نگذرانده‌اند. علاوه بر این دسترسی به ملاحظات آموزشی، حق آموزش در بر دارندهٔ الزام به محو تبعیض در همهٔ سطوح نظام آموزشی و بهبود کیفیت آموزش است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش