در ستاره‌شناسی به قطعاتی از ماده که گرد برخی از سیارات از جمله کیوان و اورانوس می‌گردند حلقه گفته می‌شود.حلقه های زحل از تکه ها یخ تشکیل شده اند. این حلقه ها از اندازه یک غالب یخ تا یک ماشین است.

منابع ویرایش

آسیموف، ایزاک، دانشنامه جهان، شماره ۱۳، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۳خ، ص۳۲.