حلیل، یکی از طوایف ایل بختیاری و جز شاخه چهارلنگ می‌باشد.

طایفه‌های چهارلنگ بختیاری

چهارلنگ

شاخه چهارلنگ شامل پنج باب می‌باشد، که عبارتند از:

محمود صالح

محمود صالح یا ممصالح، به هشت طایفه، تقسیم می‌شود:

 • اورش
 • هارونی
 • کاقلی
 • عادکار
 • آل داود
 • قلی
 • آردپنایی
 • ممزایی

حلیل جز طایفه ممزایی می باشد.

ممزایی

طایفه ممزایی به تیرهای زیر تقسیم می‌شود:

منابع

 • خسروی، عبدالعلی. فرهنگ بختیاری، تهران:۱۳۶۸
 • کریمی، اصغر. سفر به دیار بختیاری، تهران:۱۳۶۸
 • تاریخ بختیاری نوشته سردار اسعد بختیاری
 • نیکزادامیرحسینی، کریم. شناخت سرزمین بختیاری، اصفهان:۱۳۵۴