حمایت اجتماعی

[۱]

حمایت اجتماعی را می توان به عنوان شبکه ای از ارتباطات توصیف کرده که رفاقت و همکاری را فراهم می آورد و شامل کمک به فرد به منظور فهم و مقابله بهتر رویداد استرس زا، حمایت ابزاری، به معنای کمک مالی یا کالایی و حمایت اطلاعاتی، به عنوان اطلاعاتی که در زمینه رویداد استرس زا به فرد داده می شود و حمایت عاطفی که به منزله اطمینان بخشی و یا دلگرمی دادن به فرد در شرایط استرس زا می باشد.( مورنو[1]، 2004).


[1].

  1. Moreno, S. E. (2004). Collectivize social support? Elements for reconsidering the social dimension in the study of social support. The Spanish Journal of Psychology, 7(2), 124-134.|Moreno]]