حمل اصطلاحی در منطق، فلسفه و کلام، به معنای این همانی است. حمل بیان اتحاد موضوع و محمول از جهتی است. مثلا در گزاره «الف ب است.» ب (محمول) بر الف (موضوع) حمل شده است.

اقسام حمل ویرایش

منبع ویرایش