حوزه فدرال

حوزه فدرال زیرشاخه‌ای از دولت فدرال است. غالباً‌ حوزه فدرال یکی از تقسیمات کشوری به حساب نمی‌آید، بلکه بیانگر نهادهایی است که مستقیماً توسط دولت فدرال اداره می‌شوند.