حکم بن ابی العاص

حکم بن ابی العاص عموی عثمان سومین خلیفه مسلمانان و نیز پدر مروان بن حکم از خلفای اموی بود. وی از تیره بنی امیه از قبیله قریش و از دشمنان سرسخت محمد، پیامبر اسلام، بود. وی محمد و دیگر مسلمانان را بسیار آزار داد و در شب حمله به خانه محمد در مکه جزو حمله کنندگان بود. او تا فتح مکه بر دشمنی با اسلام باقی بود. سپس با غلبه مسلمانان اسلام آورد و به مدینه رفت. اما همچنان دست از آزار محمد برنداشت تا وی را لعنت و به طائف تبعید کرد. وی تا زمان خلافت عثمان همراه فرزندانش در طائف زیست تا عثمان اجازه بازگشتش به مدینه را داد. سرانجام در سال ۳۱ یا ۳۲ یا ۳۵ هجری درگذشت.

شجره‌نامهویرایش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قریش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وقیده بنت أمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عبدمناف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عاتکه بنت مره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوفل بن عبد مناف
 
 
عبدشمس بن عبدمناف
 
برّا
 
حلا
 
المطلب بن عبد مناف
 
هاشم
 
سلمی بنت عمرو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امیة بن عبدشمس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عبدالمطلب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حرب
 
 
 
أبی العاص
 
 
 
 
 
عبدالله
 
آمنه
 
حمزة
 
ابوطالب
 
زبیر
 
عباس
 
ابولهب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ابوسفیان بن حرب
 
حکم
 
عثمان
 
عفان
 
محمد
(شجره‌نامه)
 
خدیجه
 
 
 
علی
 
خولة بنت جعفر الحنفية
 
عبدالله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معاویة بن ابی‌سفیان
 
مروان بن حکم
 
 
 
 
 
عثمان
 
رقیه
 
فاطمه زهرا
 
 
 
 
 
 
محمد حنفیه
 
 
 
علي بن عبد الله بن عباس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امویان
 
امویان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حسن مجتبی
 
حسین بن علی
 
ابوهاشم حنفیه
(امام مختار ثقفی و کیسانیه)
 
 
 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس
(خلافت عباسیان)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ابراهیم امام
 
سفاح
 
منصور
 

لطفاً به جای این الگو از الگو:Tree chart استفاده کنید. (راهنمای تبدیل)

منابعویرایش