حکومت‌داری

شیوه حکومت‌داری بر کیفیت و نحوه انجام وظیفه حکومتداری تأکید می‌کند. براساس یکی از تعاریف ارائه شده، حکومت داری خوب عبارت است از انجام وظایف حکومت به شیوه‌ای عاری از فساد.