حیوانات در ورزش

حیوانات در ورزش حیوانات خاصی از نوع حیوانات کار هستند. اسب و سگ دو حیوانی هستند که معمولاً در ورزش استفاده می‌شوند.

مسابقات سوارکاری یکی از ورزشهایی است که از حیوانات استفاده می‌شود.

جستارهای وابسته

منابع