خارج قسمت رایلی

در جبر خطی، خارج قسمت رایلی (Rayleigh quotient) به حاصل تقسیم صورت درجه دوم[۱] و ضرب داخلی بردار مفروض در خودش (یعنی مجذور نرم آن) گفته می‌شود:

پانوشته‌هاویرایش

  1. Quadratic form

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش