خانات جواد

خانات جَواد یکی از خانات زیر فرمانروایی ایران در منطقه کنونی جمهوری آذربایجان بود که در میانه‌های سده هیجدهم در منطقه‌ای که رودهای کورا و ارس تلاقی می‌کنند ایجاد شد. مرکز آن شهرک جواد بود و قلمرو آن از جواد در کناره رود کورا به سمت جنوب غرب تا سمت شرقی ارس ادامه می‌یافت.

Khanates of the Caucasus in the 18th-19th centuries.png

خانات جواد از سوی شمال با خانات شماخی، از سوی غرب با خانات قره باغ، از جنوب غرب با خانات قره‌داغ، از سوی جنوب با خانات تالش، و از سوی شرق با خانات سالیان هم‌مرز بود.

خانات جواد در سال ۱۷۶۸ به خانات قوبا وابسته شد و در سال ۱۸۰۵ قلمرو آن ضمیمه روسیه شد.

جستارهای وابسته

منابع