ختی ششم یا نب-کو-رع-ختی فرعونی در دودمان دهم مصر باستان در دوره نخست میانی بوده‌است.

نام ختی ششم (نبکورع ختی)

به خط هیروگلیف
N5V30D28 Z1
Z2

شواهد ویرایش

نام او بر روی سنگی در تل الرتبه و نیز داستان "کشاورز شیوا" - که در زمان او اتفاق می‌افتد - دیده می‌شود. او را به عنوان «شاه مصر علیا و سفلی» می‌شناسند ولی آشکار است که قلمرو او همه سرزمین مصر را نمی‌پوشانده.

منابع ویرایش

  • Thomas Schneider (۲۰۰۲)، Lexikon der Pharaonen، Albatros, Düsseldorf، ص. ۱۷۴، شابک ۳-۴۹۱-۹۶۰۵۳-۳
  • Jürgen von Beckerath (۱۹۸۴)، Handbuch der ägyptischen Königsnamen، Deutscher Kunstverlag, München/Berlin، ص. ۱۹۰، شابک ۳-۴۲۲-۰۰۸۳۲-۲