معزالدوله خسروشاه سلطان غزنوی از ۵۴۷ تا ۵۵۵ هجری قمری بود. او واپسین فرمانروای غزنوی بود که بر شهر غزنین فرمان می‌راند.

خسروشاه غزنوی
خسروشاه غزنوی
سلطنت۱۱۶۸ – ۱۱۷۶
پیشینبهرام‌شاه
درگذشته۱۱۷۶
غزنی
خاندانغزنویان
پدربهرام‌شاه

او پسر بهرام‌شاه بود و پس از مرگ پدر جانشین او شد. در این زمان قلمرو غزنوی از دو سو مورد تهدید قرار گرفت. از یکسو غوریان در این زمان قدرت گرفته و بر مرزهای ایشان می‌تاختند، از دیگر سو سلطان سنجر و دولت سلجوقیان تضعیف شده و غزها در سرزمین‌های تابع ایشان نیرومند گشته‌بودند. سرانجام در ۵۵۵ هجری غزها بر غزنین تاختند و این شهر را گشودند. از این زمان به بعد حکومت غزنویان تنها در متصرفاتشان در هندوستان دوام یافت.

منابع ویرایش

سبکتگین
(امارت. ۹۷۷- ۹۹۷ میلادی)
امیر غزنه
بغراچق
(۹۹۷- ?)
والی هرات
'محمود
(۹۹۸-۱۰۳۰)
سلطان غزنه
ابوالمظفر نصر
(۹۹۷- ?)
والی بست
اسماعیل
( ۹۹۷-۹۹۸)
امیر غزنه
محمد
(۱۰۳۰)
سلطان غزنه
مسعود
(۱۰۳۰-۱۰۴۱)
سلطان غزنه
عبدالرشید
(۱۰۴۹-۱۰۵۲)
سلطان غزنه
مودود
( ۱۰۴۱-۱۰۴۸)
سلطان غزنه
علی
(۱۰۴۸-۱۰۴۹)
سلطان غزنه
فرخزاد
(۱۰۵۳-۱۰۵۹)
سلطان غزنه
ابراهیم
(۱۰۵۹-۱۰۹۹)
سلطان غزنه
مسعود دوم
(۱۰۴۸)
سلطان غزنه
مسعود سوم
(۱۰۹۹-۱۱۱۵)
سلطان غزنه
شیرزاد
(۱۱۱۵-۱۱۱۶)
سلطان غزنه
ارسلان‌شاه
(۱۱۱۶-۱۱۱۷)
سلطان غزنه
بهرام‌شاه
( ۱۱۱۷-۱۱۵۷)
سلطان غزنه
خسروشاه
(۱۱۵۷-۱۱۶۰)
سلطان غزنه
خسروملک
(۱۱۶۰-۱۱۸۶)
سلطان غزنه