خشایارشا (شاهزاده)

خشایارشا شاهزاده ساسانی در قرن ششم بود که برای جنگ در برابر شاهنشاهی بیزانس به شهرت رسید.

زندگی‌نامهویرایش

او برادرزاده شاه ساسانی قباد اول بود و اولین بار از او به عنوان سپهبد ساسانی در طی جنگ ایبری بین ساسانیان و شاهنشاهی بیزانس یاد می‌شود. در ۵۲۸، خشایارشا تحت سپاهی با ۳۰٬۰۰۰ نفر، با بیزانسی‌ها در جنگ Thannuris جنگید و بیزانسی‌ها را به سختی شکست داد. حدود ۸۰۰ بیزانسی به همراه Coutzes، فرمانده آنها، تحت اسارت ساسانیان درآمدند. با این حال، این پیروزی پرهزینه بود و ارتش خشایارشا حدود ۵۰۲ تا از واحدهای گارد جاویدانش را از دست داد. این شکست‌ها موجب خشم قباد اول شد، که Coutzes را تحت اسارت داش و خشایارشا از چشم او افتاده بود.

منابعویرایش

Xerxes (prince). (2015, October 5). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 18:52, November 28, 2015, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Xerxes_(prince)&oldid=684169632