خط راه‌آهن تهران-مشهد

تمبر افتتاح خط راه‌آهن تهران-مشهد، ۱۳۳۶

در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی، عملیات اجرایی خط راهآهن تهران-مشهد به طول ۹۲۶ کیلومتر، آغاز گردید و در سال ۱۳۳۵ اولین قطار باری در این محور راه اندازی شد. در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۶ خط تهران-مشهد به طور رسمی افتتاح شد و در دوازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ هجری شمسی ساختمان اصلی ایستگاه مشهد افتتاح گردید.

ایستگاهویرایش

ایستگاه کیلومتر
ایستگاه راه‌آهن تهران ۰
ایستگاه راه‌آهن ری ۹
ایستگاه راه‌آهن بهرام ۲۶
ایستگاه راه‌آهن ورامین ۴۳
ایستگاه راه‌آهن پیشوا ۵۶
ایستگاه راه‌آهن ابردژ ۶۴
ایستگاه راه‌آهن کویر ۸۸
ایستگاه راه‌آهن گرمسار ۱۱۴
ایستگاه راه‌آهن یاتری ۱۳۱
ایستگاه راه‌آهن ده نمک ۱۵۳
ایستگاه راه‌آهن سرخ دشت ۱۶۷
ایستگاه راه‌آهن لاهورد ۱۸۸
ایستگاه راه‌آهن بیابانک ۲۰۹
ایستگاه راه‌آهن سمنان ۲۲۷
ایستگاه راه‌آهن میاندره ۲۴۵
ایستگاه راه‌آهن آبگرم ۲۶۲
ایستگاه راه‌آهن گرداب ۲۷۷
ایستگاه راه‌آهن هفتخوان ۲۹۳
ایستگاه راه‌آهن لارستان ۳۱۰
ایستگاه راه‌آهن بناور ۳۱۹
ایستگاه راه‌آهن امروان ۳۳۳
ایستگاه راه‌آهن سرخده ۳۴۹
ایستگاه راه‌آهن دامغان ۳۶۳
ایستگاه راه‌آهن زرین ۳۸۶
ایستگاه راه‌آهن کلاتخوان ۴۰۹
ایستگاه راه‌آهن شاهرود ۴۲۹
ایستگاه راه‌آهن بسطام ۴۴۹
ایستگاه راه‌آهن شیرین چشمه ۴۶۹
ایستگاه راه‌آهن گیلان ۴۸۸
ایستگاه راه‌آهن بکران ۵۰۸
ایستگاه راه‌آهن جهان آباد ۵۳۱
ایستگاه راه‌آهن ابریشم ۵۵۰
ایستگاه راه‌آهن جاجرم ۵۷۲
ایستگاه راه‌آهن آزادور ۵۹۲
ایستگاه راه‌آهن سنخواست ۶۱۲
ایستگاه راه‌آهن جوین ۶۳۱
ایستگاه راه‌آهن نقاب ۶۵۵
ایستگاه راه‌آهن اسفراین ۶۷۵
ایستگاه راه‌آهن بیهق ۶۹۵
ایستگاه راه‌آهن سبزوار ۷۱۸
ایستگاه راه‌آهن فردوس ۷۴۲
ایستگاه راه‌آهن قوچان ۷۶۵
ایستگاه راه‌آهن نیشابور ۷۸۷
ایستگاه راه‌آهن خیام ۸۱۰
ایستگاه راه‌آهن کاشمر ۸۳۲
ایستگاه راه‌آهن ابومسلم ۸۵۰
ایستگاه راه‌آهن تربت ۸۶۹
ایستگاه راه‌آهن فریمان ۸۸۷
ایستگاه راه‌آهن سلام ۹۰۶
ایستگاه راه‌آهن مشهد ۹۲۶

منابعویرایش

تاریخچه راه آهن در یک نگاه [۱]