فهرست خوانندگان ایرانی

فهرست اسامی خوانندگان ایرانی‌
(تغییرمسیر از خوانندگان ایرانی)

این فهرستی از خوانندگان ایرانی (نه خوانندگان فارسی‌زبان) در سبک‌های گوناگون، درون‌بوم و برون‌بوم است. خوانندگان ایرانی که به فارسی نیز نمی‌خوانند در این فهرست گنجانده شده‌اند. این فهرست دربرگیرندهٔ هنرمندان موسیقی که می‌نوازند یا آهنگسازند اما نمی‌خوانند، نمی‌باشد.

خوانندگان برپایهٔ الفبا

حرف نخستِ نام خانوادگی ملاک است.
خوانندگانی که با تک‌نام/مستعار/نام کوچک شهرت یافته‌اند، با حرف اول همان نام ردیف شده‌اند.
خوانندگانی که در برابر نام‌ونشان آن‌ها، توضیح و تعریفی نیامده، در سبک پاپ می‌خوانند/می‌خواندند.

آ

الف

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

گروه‌ها

پیوند به بیرون