خیابان شریعتی

(تغییرمسیر از خیابان دکترشریعتی)

خیابان شریعتی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: