خیابان شریعتی (اصفهان)

خیابان دکتر شریعتی(با نام تاریخی کوچه راه شاه) خیابانی است به موازات خیابان های نظر و دانشگاه. این خیابان از چهارراه پزشک(چهارباغ بالا)شروع می شود و به چهارراه امین(حکیم نظامی)می رسد. درمیان این دو چهارراه چهارراه پلیس قرار دارد.

مهمترین ساختمان های این خیابان بیمارستان شریعتی،بانک آینده،ساختمان اداره برق و قرارگاه پلیس است.

ایستگاه تاکسی خط شریعتی-رودکی هم از این خیابان شروع می شود.